Radna skupina za praćenje provedbe mjera aktivne politike zapošljavanja analizirala komentare na Nacrt Strateškog plana za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u razdoblju od 2018. do 2020. godine

U Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava održan je deveti sastanak Radne skupine za praćenje provedbe mjera aktivne politike zapošljavanja pod predsjedanjem državne tajnice Katarine Ivanković Knežević. Tema sastanka bio je Nacrt Strateškog plana za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u razdoblju od 2018. do 2020. godine te pristigli komentari članova/zamjena članova Radne skupine na prethodno dostavljeni Nacrt Strateškog plana. Strateški plan sastoji se od ukupno šest poglavlja u kojima se analizira postojeće stanje na tržištu rada, prikazuje se relevantni zakonodavni i strateški okvir te se navode opći i posebni ciljevi aktivne politike zapošljavanja za razdoblje 2018. do 2020. godine. Također, Nacrtom Strateškog plana predviđeno je i praćenje učinka mjera iz Strateškog plana te provedba evaluacije. Nakon završene rasprave o svim pristiglim komentarima zaključeno je da će Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava u sam tekst dokumenta ugraditi sve prihvaćene komentare kako bi se dobio  jasan, operativan, efikasan i izvodiv Strateški plan. Također, dogovoreno je da će se rasprava o Strateškom planu nastaviti i na sljedećim sastancima Radne skupine.