U Hrvatskom saboru predstavljen Nacrt prijedloga zakona o prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni u području upućivanja radnika

Državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava Katarina Ivanković Knežević predstavila je zastupnicima u Hrvatskom saboru Nacrt prijedloga Zakona kojim se djelomično ispunjava obveza preuzimanja u pravni poredak Republike Hrvatske Direktive 2014/67/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o provedbi Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga i izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta („Uredba IMI”), odnosno izvršava se usklađivanje s Poglavljem Direktive koje se odnosi na prekograničnu provedbu administrativnih sankcija i/ili novčanih kazni. Dok će se potpuno usklađivanje s predmetnom Direktivom izvršit Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o strancima. Nacrtom prijedloga ovoga zakona uređuju se sljedeća pitanja: - sadržaj, pravila, postupak i načela uzajamne suradnje i pomoći nadležnih tijela u prekograničnoj provedbi odluka o administrativnoj novčanoj kazni izrečenih stranom pružatelju usluga u Republici Hrvatskoj, i obratno, pružatelju usluga s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj u nekoj od država članica, za povrede zajamčenih prava upućenih radnika, odnosno kršenja određenih pravila o upućivanju radnika - opseg i područje administrativne međunarodne suradnje, nadležna tijela u Republici Hrvatskoj, oblici suradnje koja se sastoji u slanju i primanju dvije vrste zahtjeva i odgovarajućih potrebnih dokumenata: zahtjeva za dostavom obavijesti pružatelju usluga u državi njegovoga poslovnoga nastana o novčanoj kazni izrečenoj u drugoj državi te zahtjeva za naplatom takve novčane kazne, uključujući i izvršenje naplate novčane kazne u državi poslovnog nastana pružatelja usluga, te pravila postupanja po njima - minimalni sadržaj zahtjeva koji se podnose na za to utvrđenima jedinstvenim i standardiziranim obrascima; a na temelju kojega se odluka izvršava i kazna naplaćuje u korist državnoga proračuna Republike Hrvatske - obvezni način suradnje i razmjene zahtjeva i ostalih informacija i dokumenata putem Informacijskoga sustava unutarnjeg tržišta (IMI), na način i po pravilima toga elektroničkoga sustava Uspostavljeni jedinstveni sustav suradnje omogućit će uvjete za učinkovitije kažnjavanje svakog zloupotrebljavanja i zaobilaženja važećih pravila u području upućivanja radnika, njihovo bolje poštivanje, čime se postiže viša, ujednačenija i usporediva razina zaštite prava upućenih radnika u EU te posredno osiguravaju pravedniji uvjeti za poštenu tržišnu utakmicu na unutarnjem tržištu.