Pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i NN 85/15) omogućuje i osigurava ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava:
  • pisanim putem na adresu: Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb;
  • elektroničkim putem, na e-mail: info@mrms.hr.
OBRASCI: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije. Službenica za informiranje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava: Ružica Mlakić e-mail: ruzica.mlakic@mrms.hr tel: 01 6109 763

Smatrate li da je neko pravo građana ugroženo nezakonitim ili nemarnim radom tijela državne uprave i tijela s javnim ovlastima, molimo, obratite se pučkom pravobranitelju:

Adresa: Trg hrvatskih velikana 6, 10 000 Zagreb e-mail adresa: info@ombudsman.hr Brojevi telefona: + 385 1 4851 853, 4851 275, fax: + 385 1 6431 628 internetska stranica: www.ombudsman.hr