Europski poslovi

Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije obavlja sljedeće poslove:
 • upravljanje i provedba Operativnog programa »Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013.« i Operativnog programa »Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.«, koji se sufinanciraju sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF);
 • upravljanje Operativnim programom financiranim iz Fonda za europsku pomoć najugroženijima (FEAD) te programima financiranima iz drugih fondova Europske unije u području rada i zapošljavanja;
 • pripremu i provedbu programa i projekata iz nadležnosti Ministarstva rada i mirovinskoga sustava
 • uspostavu i kontrolu rada sustava, financijsko upravljanje i kontrolu, praćenje, vrednovanje i informiranje o operativnom programu;
 • obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.
Uprava se sastoji od sljedećih ustrojstvenih jedinica: Sektor za praćenje operativnih programa i unaprjeđenje sustava
 • Služba za unapređenje poslovnih procesa
 • Služba za praćenje i vrednovanje operativnih programa
                        Odjel za praćenje operativnih programa                         Odjel za vrednovanje i izvještavanje
 • Služba za financijsko planirane i praćenje
                    Odjel za financijsko planiranje i kontrolu operativnih programa                     Odjel za financijsko praćenje Sektor za pripremu i provedbu projekata Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.
 • Služba za pripremu i provedbu projekata u području tržišta rada i društvenog poduzetništva
                  Odjel za provedbu projekata u području tržišta rada                   Odjel za pripremu projekata iz društvenog poduzetništva
 • Služba za projekte iz područja socijalne uključenosti i obrazovanja i cjeloživotnog učenja
 • Služba za provedbu projekata iz područja dobrog upravljanja i civilnog društva
                 Odjel za provedbu projekata iz područja dobrog upravljanja                 Odjel za projekte iz područja razvoja civilnog društva Sektor za upravljanje horizontalnim procesima
 • Služba za informiranje i tehničku pomoć
             Odjel za informiranje             Odjel za tehničku pomoć
 • Služba za programiranje i financijske instrumente
             Odjel za programiranje             Odjel za provedbu financijskih instrumenata
 • Služba za analitiku i provedbu EU programa
  Kontakt: Koranska 2,  10 000 Zagreb Tel: +385 1 6472 047  Faks: + 385 1 36 96 592 E-mail: esf.info@mrms.hr Više informacija na: www.strukturnifondovi.hr   OBAVIJEST O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ PRIORITETNE OSI 5  - TEHNIČKA POMOĆ Naziv projekta: MRMS - Tehnička pomoć OPULJP, faza I Naziv korisnika: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb Kratki opis: Upravljanje i provedba Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. (OPULJP) vrši se u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i vijeća od 17. prosinca 2013. te Uredbe (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i vijeća od 17. prosinca 2013. Prema Uredbi funkciju Upravljačkog tijela OPULJP-a vrši Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava. OPULJP se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF) osnovni cilj kojeg je doprinijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj. Kroz projekt će se pružiti podrška Upravljačkom tijelu OPULJP sufinanciranjem plaća državnih službenika zaposlenih na praćenju i provedbi aktivnosti povezanih s OPULJP. Osim plaća zaposlenih financirati će se i ostali troškovi koji nastaju vezano uz pripremu, praćenje i provedbu OPULJP. To uključuje i troškove putovanja, obrazovnih modula konferencija, režija i sl. Slijedom navedenog, dodatno će se ojačati, educirati i opremiti zaposlenike Operativne strukture da učinkovito izvršavaju i provode sve nužne operativne aktivnosti, u svrhu što bolje iskorištenosti EU sredstava. Budući da su u novom programskom razdolju 2014.-2020. potrebni dodatni napori u informiranju i uključivanju zainteresiranih dionika, kroz ovaj projekt će se također na neizravan način osigurati bolja komunikacija i koordinacija između svih tijela operativne strukture (kojih je sada znatno više), potencijalnih korisnika bespovratnih sredstava i šire javnosti. Odlukom ministrice od 15. ožujka 2016. (KLASA: 910-04/16-07/04, URBROJ: 524-06-04-01-02/2-16-2) od 15. ožujka 2016., Glavno tajništvo ministarstva rada i mirovinskoga sustava je imenovano za obavljanje poslova Korisnika bespovratnih sredstava Prioritetne osi 5 Tehnička pomoć je Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava kao Upravljačko tijelo ujedno i Korisnik u okviru predmetnog operativnog programa. Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Osigurati učinkovito korištenje dodijeljenih sredstava u skladu sa zadanim ciljevima, relevantnim pravilima i zakonskim okvirima. Kroz projekt će se pružiti podrška Upravljačkom tijelu OPULJP-a sufinanciranjem plaća državnih službenika zaposlenih na praćenju i provedbi aktivnosti povezanih s OPULJP-om, kao i troškova koji nastaju vezano uz pripremu, praćenje i provedbu OPULJP-a (troškovi edukacija, konferencija, odbora, najma poslovnog prostora i pripadajućeg udjela režija, nabave potrebne opreme, uredskog materijala i sl.), a u svrhu jačanja kapaciteta akreditiranog Tijela Sustava za upravljanje i kontrolu korištenja ESF-a. Ukupna vrijednost projekta: 60.000.000,00 kn EU financiranje (85%): 51.000.000,00 kn Razdoblje provedbe projekta: 2016. - 2018. godina Kontakt osoba: Sanja Palčić, glavna tajnica Ministarstva, tel. 01 6106835   footer  

 

OBAVIJEST O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA TEHNIČKE POMOĆI TIJELIMA NADLEŽNIM ZA PROVEDBU OPERATIVNOG PROGRAMA ZA HRANU I/ILI OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. Naziv projekta: MRMS – Tehnička pomoć FEAD, faza I Naziv korisnika: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb Kratki opis: Upravljanje i provedba Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. (OP) vrši se u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 223/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11.03.2014. o Fondu europske pomoći za najpotrebitije (FEAD). Prema Uredbi, funkciju Upravljačkog tijela OP-a vrši Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, te je time odgovorno za djelotvornu i učinkovitu provedbu FEAD-a, obnašajući značajan broj funkcija u vezi su upravljanjem operativnim programom te praćenjem, financijskim upravljanjem, kontrolama i odabirom projekata. Odlukom ministrice od 26. kolovoza 2016. (KLASA: 910-04/16-07/24, URBROJ: 524-06-04-01-02/3-16-6) Glavno tajništvo Ministarstva rada i mirovinskoga sustava imenovano je za obavljanje poslova Korisnika bespovratnih sredstava OP-a, u svrhu osiguranja odgovarajućeg razdvajanja dužnosti u slučajevima kada je Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava kao Upravljačko tijelo ujedno i Korisnik u okviru predmetnog operativnog programa. Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Osigurati potpuno i učinkovito korištenje sredstava dodijeljenih kroz FEAD, u skladu s relevantnim pravilima i zakonskim okvirima. Kroz projekt će se pružiti podrška Upravljačkom tijelu sufinanciranjem plaća državnih službenika zaposlenih na praćenju i provedbi aktivnosti povezanih uz FEAD, te ostalih troškova vezanih uz pripremu, praćenje i provedbu FEAD-a (troškove putovanje, edukacija, režija isl.). Dodatno će se educirati zaposlenike operativne strukture da učinkovito izvršavaju i provode sve nužne operativne aktivnosti, u svrhu što bolje iskorištenosti EU sredstava. Ukupna vrijednost projekta: 2.160.000,00 kuna EU financiranje (85%):  1.836.000,00 kuna Razdoblje provedbe projekta: 2016. – 2018. godina Kontakt osoba: Sanja Palčić, glavna tajnica Ministarstva, tel. 01 6106 835 FEAD  

Samostalna služba za europske poslove i međunarodnu suradnju

Samostalna služba za europske poslove i međunarodnu suradnju obavlja sljedeće poslove:

 • upravne i druge stručne poslove u vezi sa sudjelovanjem u radu Europske unije i međunarodnih organizacija u području rada, tržišta rada i mirovinskoga sustava, posebice Međunarodne organizacije rada;
 • koordinira izradu i prati provedbu Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije iz djelokruga Ministarstva;
 • koordinira izradu stručnih priprema te prijedloga stajališta iz nadležnosti Ministarstva za potrebe sudjelovanja u radnim skupinama vijeća, za potrebe Vijeća ministara i Europskog vijeća;
 • prati međunarodne propise iz područja rada, tržišta rada i mirovinskoga sustava;
 • sudjeluje u postupcima sklapanja višestranih i bilateralnih međunarodnih ugovora na području rada, tržišta rada i mirovinskoga sustava;
 • ispituje usklađenost radnoga zakonodavstva Republike Hrvatske s višestranim međunarodnim ugovorima i propisima Europske unije;
 • izrađuje izvješća po višestranim međunarodnim ugovorima iz područja rada, tržišta rada i mirovinskoga sustava, te Konvencijama međunarodne organizacije rada;
 • koordinira suradnju s Vijećem Europe i Međunarodnom organizacijom rada te s drugim međunarodnim organizacijama;
 • obavlja poslove u vezi sa sudjelovanjem Republike Hrvatske u regionalnim inicijativama na području rada, tržišta rada i mirovinskoga sustava;
 • obavlja i druge poslove u okviru svojega djelokruga.