Udruge

O udrugama
​Nevladine udruge su odraz različitosti potreba demokratskog organiziranja civilnog društva, te primjer kako različiti problemi utječu na stvaranje novih oblika skrbi za zadovoljavanje potreba određenih skupina stanovništva.

Nastojeći dati civilnom sektoru ulogu ravnopravnog partnera u provedbi socijalne politike, Vlada Republike Hrvatske usvojila je Nacionalnu strategiju stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine.

Donesena je Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Uredbom se utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci koje nadležna tijela državne uprave, Vladini uredi i tijela te druge javne institucije, raspolažući sredstvima iz javnih izvora, primjenjuju prilikom financiranja i ugovaranja programa i/ili projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Prema sadržaju djelatnosti koju obavljaju, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike surađuje s udrugama koje djeluju u području zaštite prava i dobrobiti djece, udrugama mladih i za mlade, udrugama usmjerenim dobrobiti i podršci obitelji, udrugama osoba s invaliditetom i udrugama koje djeluju u korist osoba s invaliditetom, udrugama u području volonterstva, humanitarnim udrugama, te drugim udrugama koje djeluju na području socijalne skrbi.

Na području socijalne skrbi i humanitarne pomoći danas u Hrvatskoj djeluje značajan broj udruga koje se bave socijalno osjetljivim skupina (djeca, mladi, osobe s invaliditetom, žrtve nasilja, starije osobe, ovisnici, beskućnici, azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom, nezaposleni i dr.). Njihovo je djelovanje usmjereno na pružanje psihosocijalne pomoći i podrške te pružanje socijalnih usluga s ciljem integracije korisnika te prevladavanja stanja socijalne isključenosti i siromaštva. Većinu tih udruga čine i sami predstavnici socijalno osjetljivih skupina građana čije interese zastupa pojedina udruga.

Sredstva za financiranje programa i projekata udruga koje skrbe o gore navedenim socijalno osjetljivim skupnima stanovništva osiguravaju se u državnom proračunu što  uključuje i namjenska sredstva od igara na sreću.

Financiranje se provodi putem javnog natječaja ili javnog poziva za financiranje programa i projekata udruga koji se objavljuje na mrežnoj stranici ovog ministarstva. U natječaju ili pozivu se propisuju uvjeti za prijavu, mjerila za ocjenjivanje, postupak odobravanja financijskih sredstava i postupak za podnošenje prigovora.
Natječaji