Centar za posebno skrbništvo

Zakon o Centru za posebno skrbništvo (Narodne novine, broj 47/20.)

Navedenim Zakonom se uređuje status, djelatnost i ustrojstvo Centra za posebno skrbništvo, kao pravne osobe upisane u sudski registar sa sjedištem u Zagrebu, koju osniva Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo nadležno za obitelj.

Centar za posebno skrbništvo na temelju javnih ovlasti, putem imenovanog posebnog skrbnika:
 
  • zastupa djecu pred sudovima i drugim tijelima u skladu sa zakonom kojim se uređuju obiteljski odnosi (u postupku osporavanja majčinstva ili očinstva, u bračnim sporovima i drugim postupcima u kojima se odlučuje o roditeljskoj skrbi i osobnim odnosima s djetetom, kad postoji spor među strankama, u postupku izricanja mjera za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta iz nadležnosti suda, u postupku donošenja rješenja koje zamjenjuje pristanak na posvojenje, kad postoji sukob interesa između djeteta i njegovih zakonskih zastupnika u imovinskim postupcima ili sporovima odnosno pri sklapanju pojedinih pravnih poslova, u slučaju spora ili sklapanja pravnoga posla između djece kad ista osoba nad njima ostvaruje roditeljsku skrb, zastupa dijete stranog državljanina ili dijete bez državljanstva koje se bez pratnje zakonskoga zastupnika zatekne na teritoriju Republike Hrvatske te u drugim slučajevima ako je to potrebno radi zaštite prava i interesa djeteta).
  • zastupa odrasle osobe pred sudovima i drugim tijelima u skladu sa zakonom kojim se uređuju obiteljski odnosi (odraslu osobu za koju je podnesen prijedlog za lišenje poslovne sposobnosti, odraslu osobu kojoj najmanje tri mjeseca nije poznato boravište ili nije dostupna, a nema punomoćnika, u stvarima o kojima se odlučuje prema odredbama Obiteljskog zakona, štićenika kad postoji sukob interesa između njega i njegova skrbnika ili bliskoga srodnika odnosno bračnog druga skrbnika, u imovinskim postupcima ili sporovima odnosno pri sklapanju pojedinih pravnih poslova, štićenike u slučaju spora ili sklapanja pravnoga posla između njih kad imaju istoga skrbnika te u drugim slučajevima kad je to potrebno radi zaštite prava i interesa odrasle osobe.

Osim prethodno navedenih javnih ovlasti Centar za posebno skrbništvo obavlja i druge stručne poslove vezane uz navedeno zastupanje djece i odraslih osoba i to:
 
  • obavještava dijete ili odraslu osobu o predmetu spora, tijeku i ishodu spora na način koji je primjeren djetetovoj dobi ili funkcionalnim sposobnostima odrasle osobe
  • po potrebi kontaktira s roditeljem ili drugim osobama koje su djetetu ili odrasloj osobi bliske
  • upoznaje dijete ili odraslu osobu sa sadržajem odluke i pravom na izjavljivanje žalbe
  • pribavlja mišljenje djeteta ili odrasle osobe i
  • obavlja druge poslove stavljene u nadležnost Centra zakonom i statutom.

Centar za posebno skrbništvo može osnivati podružnice.