Obitelj

Ustavom Republike Hrvatske zajamčena je osobita zaštita obitelji, zaštita osobnog i obiteljskog života te pravna zaštita zakonskim uređenjem odnosa u braku, izvanbračnoj zajednici i obitelji.
Obiteljski zakon uređuje brak i izvanbračnu zajednicu žene i muškarca, odnose roditelja i djeteta, mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta, posvojenje i skrbništvo.
Bračna i izvanbračna zajednica su zakonom izjednačene.
 
Roditeljsku skrb čine odgovornosti, dužnosti i prava roditelja u skrbi o djetetu i zaštiti djetetovih prava i dobrobiti. Roditelj se ne može odreći prava na roditeljsku skrb.
Roditelji su dužni skrbiti o djetetu u skladu s djetetovim razvojnim potrebama i djetetovim mogućnostima.
Temeljni sadržaji roditeljske skrbi su prava i dužnosti roditelja u skrbi o zdravlju, razvoju i njezi i djeteta, odgoju i obrazovanju, upravljanju imovinom djeteta te zastupanju djeteta.
Roditelji zajednički ostvaruju pravo na roditeljsku skrb bez obzira žive li zajedno ili odvojeno. Samo jedan roditelj skrbi o djetetu ako je drugi roditelj umro, proglašen umrlim, lišen roditeljske skrbi, lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na roditeljsku skrb ili je spriječen.
Jedan roditelj može samostalno ostvarivati roditeljsku skrb, iako dijete ima drugog roditelja, samo odlukom suda o samostalnom ostvarivanju roditeljske skrbi; u pojedinoj stvari, djelomično ili u potpunosti, ako je to u skladu s djetetovom dobrobiti.
 
Posebno se štite prava djeteta; dijete ima pravo na zdravlje, na sigurnost i odgoj u obitelji primjeren svojim tjelesnim, psihološkim i drugim razvojnim potrebama, pravo živjeti sa svojim roditeljima, a ako roditelji žive razdvojeno, dijete ima pravo na roditeljsku skrb obaju roditelja.
Dijete ima pravo na izbor obrazovanja i zanimanja i pravo na zapošljavanje u skladu sa svojim sposobnostima i svojom dobrobiti.
Roditelji su dužni poslušati svoje dijete i uvažiti njegovo mišljenje kada donose odluke u vezi s djetetovim osobnim i imovinskim pravima, u skladu s djetetovom dobi i zrelošću.
 
U svim postupcima pred nadležnim tijelima u kojima se odlučuje o nekom djetetovu pravu ili interesu dijete ima pravo na prikladan način saznati važne okolnosti slučaja, dobiti savjet i izraziti svoje mišljenje te biti obaviješteno o mogućim posljedicama poštivanja njegova mišljenja.
Dijete koje je navršilo četrnaest godina ima pravo samostalno pokretati postupke i poduzimati postupovne radnje u postupcima u kojima se odlučuje o pravima djeteta, odobrenjem tijela pred kojim se vodi postupak.
 
No i dijete je dužno poštovati svoje roditelje i pomagati im u obavljanju kućanskih poslova kao i biti obzirno prema drugim članovima obitelji.
 
Roditeljska skrb prestaje punoljetnošću djeteta, s navršenih osamnaest godina života.
Roditelji su dužni uzdržavati svoje punoljetno dijete koje se redovno školuje/studira te godinu dana po završetku školovanja, a najduže do dvadesetšeste godine života djeteta.