Konvencija o pravima djeteta

Republika Hrvatska je stranka Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta od 1991. godine. Prihvaćanjem Konvencije Hrvatska je preuzela obvezu da svakom djetetu jamči prava koja Konvencija propisuje.
 
Prava djece određena su Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, koja je usvojena 20. studenoga 1989. godine (Rezolucija br. 44/25). Konvencija o pravima djeteta propisuje univerzalne standarde koji osiguravaju zaštitu djeteta od svih oblika diskriminacije ili kažnjavanja te poštivanje i afirmaciju prava djeteta bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi.
 
Prava sadržana u Konvenciji o pravima djeteta temelje se na četiri opća načela:
 
Djeca ne smiju trpjeti diskriminaciju "neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom mišljenju, nacionalnom, etničkom ili društvenom podrijetlu, vlasništvu, teškoćama u razvoju, rođenju ili drugom statusu djeteta, njegovih roditelja ili zakonskih skrbnika".
 
Djeca imaju pravo na život i razvoj u svim vidovima života, uključivši tjelesni, emotivni, psihosocijalni, kognitivni, društveni i kulturni.
 
Pri donošenju svih odluka ili izvršenju postupaka koji utječu na dijete ili na djecu kao skupinu, najvažnija mora biti dobrobit djeteta. To se odnosi kako na odluke koje donose vladina, upravna ili zakonodavna tijela, tako i na odluke koje donosi obitelj.
 
Djeci se mora omogućiti aktivno sudjelovanje u rješavanju svih pitanja koja utječu na njihov život i dopustiti im slobodu izražavanja mišljenja. Ona imaju pravo izreći svoja gledišta koja se moraju ozbiljno uzeti u obzir.
 
 
Podnošenje izvješća o primjeni Konvencije o pravima djeteta
 
Pristupanjem Konvenciji Republika Hrvatska je obvezna Odboru za prava djeteta Ujedinjenih naroda podnositi periodična izvješća o stanju prava djeteta odnosno usvojenim mjerama kojima se ispunjavaju Konvencijom priznata prava, kao i o napretku koji je postignut u primjeni tih prava.
 
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. travnja 2020. donijela Zaključak kojim se prihvaća Peto i šesto periodično izvješće Republike Hrvatske prema Konvenciji o pravima djeteta Ujedinjenih naroda.
 
Na poziv Odbora međuresorno izaslanstvo Republike Hrvatske je izvijestilo o Petom i šestom izvješću, na sjednici Odbora održanoj 19. i 20. svibnja 2022.
 
Odbor je 22. lipnja 2022. objavio Zaključne primjedbe/komentare o objedinjenom petom i šestom periodičkom izvješću Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zaključci i preporuke).
Na kraju Zaključaka i preporuka, Odbor je pozvao Republiku Hrvatsku da do 7. listopada 2027. godine dostavi objedinjeno Sedmo i osmo izvješće uključujući informacije o naknadnim mjerama nakon Petog i šestog izvješća.
 
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je izradilo neslužbeni prijevod Zaključnih primjedbi/komentara o Petom i šestom periodičkom izvješću Republike Hrvatske prema Konvenciji o pravima djeteta Ujedinjenih naroda.
 
Konvencija o pravima djeteta
  
Peto i šesto periodično izvješće Republike Hrvatske prema Konvenciji o pravima djeteta Ujedinjenih naroda
 
Zaključne primjedbe/komentari o objedinjenom petom i šestom periodičkom izvješću Republike Hrvatske
 
 
Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta o postupku povodom pritužbi
 
Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je ministarstva nadležnih za poslove djece i obitelji, pravosuđa, unutarnjih poslova, obrane, obrazovanja i zdravstva.
 
Ovim Protokolom se dopušta djeci obratiti se Odboru za prava djece Ujedinjenih naroda ukoliko smatraju da su se kršila njihova prava.
 
Pritužbe mogu biti podnesene od strane ili u ime pojedinca ili skupine pojedinaca, u okviru jurisdikcije države stranke, koji tvrde da su žrtve kršenja bilo kojeg prava koje je utvrđeno u sljedećim dokumentima:
 
 (a) Konvenciji o pravima djeteta;
 (b) Fakultativnom protokolu uz Konvenciju o prodaji djece, dječjoj prostituciji i dječjoj
      pornografiji;
 (c) Fakultativnom protokolu uz Konvenciju glede uključivanja djece u oružane sukobe.
 
Uvjeti za razmatranje pritužbe Odboru su:
 
  • iscrpljena su sva raspoloživa domaća sredstva pravne zaštite i podnesena je u roku od jedne godine nakon što su iscrpljena domaća sredstva pravne zaštite, osim u slučajevima kada podnositelj može dokazati da pritužbu nije bilo moguće podnijeti unutar tog roka
  • pritužba je osnovana i pokrepljena;
  • pritužba je u pisanom obliku i potpisana;
  • odnosi se na činjenice nakon stupanja na snagu  Fakultativnog protokola o postupku povodom pritužbi;
  • pritužba je usklađena je s odredbama Konvencije i/ili njezinim fakultativnim  protokolima.
 
Zakon o potvrđivanju fakultativnog protokola uz konvenciju o pravima djeteta o postupku povodom pritužbi (Narodne novine, broj 2/2017 - međunarodni dio)

Zakon o potvrđivanju Fakultativnog protokola uz Konvenciju o prodaji djece, dječjoj prostituciji i dječjoj pornografiji (Narodne novine, broj 5/2002 – Međunarodni dio)
 
Zakon o potvrđivanju Fakultativnog protokola uz Konvenciju glede uključivanja djece u oružane sukobe (Narodne novine, broj 5/2002 – Međunarodni dio)


Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava

 
Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava u Republici Hrvatskoj je na snazi od 1. kolovoza 2010. godine te se njome posebice štite postupovna prava djeteta tj. pravo djeteta da u postupcima pred nadležnim tijelima koji se odnose na dijete, odnosno koji ga se tiču, dobije sve relevantne informacije te ima pravo na izražavanje svog mišljenja kao i pravo zahtijevati posebnog zastupnika.
 
Zakon o potvrđivanju Europske konvencije o ostvarivanju dječjih prava (Narodne novine, broj 1/2010 – Međunarodni dio)

Europska unija je u ožujku 2021. donijela Strategiju za prava djeteta COM(2021) 142 2021-2024.
 
Donošenjem Strategije o pravima djeteta, Europska unija se obvezuje da će svojim unutarnjim i vanjskim djelovanjem te u skladu s načelom supsidijarnosti, djecu i njihove najbolje interese staviti u središte politika EU. Strategijom se želi objediniti sve nove i postojeće zakonodavne, političke i financijske instrumente EU-a u jedan sveobuhvatni okvir.
 
Europska komisija je lipnju 2021. uspostavila Europsko jamstvo za svako dijete, s ciljem sprječavanja siromaštva i socijalne isključenosti osiguranjem pristupa kvalitetnim ključnim uslugama za djecu kojoj je potrebna pomoć. Preporučuje se da države članice osiguraju djelotvoran i besplatan pristup ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, obrazovanju i školskim aktivnostima, najmanje jedan zdrav obrok svakog školskog dana, zdravstvenu skrb i djelotvoran pristup zdravoj prehrani i odgovarajućem smještaju.
 
Strategija Europske unije o pravima djeteta
 
Preporuke Vijeća Europe o uspostavi europskog jamstva za djecu

 

Dodatne informacije:

Pravobraniteljica za djecu
UNICEF