Konvencija o pravima djeteta

Sukladno obvezama preuzetim pristupanjem Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, Republika Hrvatska je obvezna Odboru za prava djeteta Ujedinjenih naroda podnositi periodična izvješća o stanju prava djeteta, odnosno usvojenim mjerama kojima se ispunjavaju Konvencijom priznata prava, kao i o napretku koji je postignut u primjeni tih prava. 

Po zaprimanju Popisa pitanja prije podnošenja objedinjenog petog i šestog periodičnog izvješća koji je upućen Republici Hrvatskoj od strane Odbora za prava djeteta Ujedinjenih naroda, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je koordiniralo prikupljanje podataka. Temeljem prikupljenih podataka sastavljeno je Peto i šesto periodično izvješće Republike Hrvatske prema Konvenciji o pravima djeteta Ujedinjenih naroda, koje je Vlada Republike Hrvatske usvojila dana 30. travnja 2020. godine.

Peto i šesto periodično izvješće Republike Hrvatske prema Konvenciji o pravima djeteta Ujedinjenih naroda prikazuje sve značajne aktivnosti poduzete u području prava djeteta u izvještajnom razdoblju, odnosno ističe one mjere Republike Hrvatske kojima se ispunjavaju Konvencijom priznata prava djeteta, kao i napredak koji je postignut u primjeni tih prava.

Peto i šesto periodično izvješće Republike Hrvatske prema Konvenciji o pravima djeteta Ujedinjenih naroda

Republika Hrvatska stranka je Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta od 1991. godine. Prihvaćanjem Konvencije Hrvatska je preuzela obvezu da svakom djetetu jamči prava koja Konvencija propisuje.
 
Prava djece određena su Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, koja je usvojena na 44. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda 20. studenoga 1989. godine (Rezolucija br. 44/25). Konvencija o pravima djeteta propisuje univerzalne standarde koji osiguravaju zaštitu djeteta od svih oblika diskriminacije ili kažnjavanja, te poštivanje i afirmaciju prava djeteta bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi.
 
Temeljna načela

Prava sadržana u Konvenciji o pravima djeteta temelje se na četiri opća načela: 
 
  • Djeca ne smiju trpjeti diskriminaciju "neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom mišljenju, nacionalnom, etničkom ili društvenom podrijetlu, vlasništvu, teškoćama u razvoju, rođenju ili drugom statusu djeteta, njegovih roditelja ili zakonskih skrbnika".
  • Djeca imaju pravo na život i razvoj u svim vidovima života, uključivši tjelesni, emotivni, psihosocijalni, kognitivni, društveni i kulturni.
  • Pri donošenju svih odluka ili izvršenju postupaka koji utječu na dijete ili na djecu kao skupinu, najvažnija mora biti dobrobit djeteta. To se odnosi kako na odluke koje donose vladina, upravna ili zakonodavna tijela, tako i na odluke koje donosi obitelj.
  • Djeci se mora omogućiti aktivno sudjelovanje u rješavanju svih pitanja koja utječu na njihov život i dopustiti im slobodu izražavanja mišljenja. Ona imaju pravo izreći svoja gledišta koja se moraju ozbiljno uzeti u obzir.

Konvencija UN-a o pravima djeteta

Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava

Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava u Republici Hrvatskoj je na snazi od 1. kolovoza 2010. godine te se njome posebice štite postupovna prava djeteta tj. pravo djeteta da u postupcima pred nadležnim tijelima koji se odnose na dijete, odnosno koji ga se tiču, dobije sve relevantne informacije te ima pravo na izražavanje svog mišljenja kao i pravo zahtijevati posebnog zastupnika.

Zakon o potvrđivanju Europske konvencije o ostvarivanju dječjih prava (Narodne novine, broj 1/2010 – Međunarodni dio)
  
Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta o postupku povodom pritužbi

Fakultativni protokol je u Republici Hrvatskoj na snazi od 10. veljače 2017., potvrđen je Zakonom o potvrđivanju Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima djeteta o postupku povodom pritužbi (Narodne novine broj 2/2017 - međunarodni dio).

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je ministarstva nadležnih za poslove djece i obitelji, pravosuđa, unutarnjih poslova, obrane, obrazovanja i zdravstva.

Ovim Protokolom se dopušta djeci obratiti se Odboru za prava djece Ujedinjenih naroda ukoliko smatraju da su se kršila njihova prava.

Pritužbe mogu biti podnesene od strane ili u ime pojedinca ili skupine pojedinaca, u okviru jurisdikcije države stranke, koji tvrde da su žrtve kršenja bilo kojeg prava koje je utvrđeno u sljedećim dokumentima:

(a) Konvenciji o pravima djeteta;
(b) Fakultativnom protokolu uz Konvenciju o prodaji djece, dječjoj prostituciji i dječjoj
     pornografiji;
(c) Fakultativnom protokolu uz Konvenciju glede uključivanja djece u oružane sukobe.
 

Zakon o potvrđivanju fakultativnog protokola uz konvenciju o pravima djeteta o postupku povodom pritužbi (Narodne novine, broj 2/2017 - međunarodni dio)
 
Zakon o potvrđivanju Fakultativnog protokola uz Konvenciju o prodaji djece, dječjoj prostituciji i dječjoj pornografiji (Narodne novine, broj 5/2002 – Međunarodni dio) 

Zakon o potvrđivanju Fakultativnog protokola uz Konvenciju glede uključivanja djece u oružane sukobe (Narodne novine, broj 5/2002 – Međunarodni dio)
 
 
Uvjeti za razmatranje pritužbe Odboru su:
 
  • iscrpljena su sva raspoloživa domaća sredstva pravne zaštite i podnesena je u roku od jedne godine nakon što su iscrpljena domaća sredstva pravne zaštite, osim u slučajevima kada podnositelj može dokazati da pritužbu nije bilo moguće podnijeti unutar tog roka;
  • pritužba je osnovana i pokrepljena;
  • pritužba je u pisanom obliku i potpisana;
  • odnosi se na činjenice nakon stupanja na snagu  Fakultativnog protokola o postupku povodom pritužbi;
  • pritužba je usklađena je s odredbama Konvencije i/ili njezinim fakultativnim protokolima. 
 

Dodatne informacije:

Pravobraniteljica za djecu
UNICEF