Naknade i usluge u sustavu socijalne skrbi

Naknade i usluge u sustavu socijalne skrbi
Naknade u sustavu socijalne skrbi temeljem Zakona o socijalnoj skrbi su:
 
 • zajamčena minimalna naknada
 • naknada za troškove stanovanja
 • naknada za ugroženog kupca energenata
 • naknada za osobne potrebe
 • jednokratna naknada
 • naknada za pogrebne troškove
 • naknada za redovito studiranje
 • plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu
 • osobna invalidnina
 • doplatak za pomoć i njegu
 • status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, te
 • socijalne usluge: prva socijalna usluga, usluga sveobuhvatne procjene i planiranja, savjetovanje, stručna procjena, psihosocijalno savjetovanje, socijalno mentorstvo, obiteljska medijacija, psihosocijalni tretman radi prevencije nasilničkog ponašanja, psihosocijalna podrška, rana razvojna podrška, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja, pomoć u kući, boravak, organizirano stanovanje i smještaj.

O priznavanju prava na naknade u sustavu socijalne skrbi rješenjem odlučuje nadležni Zavod za socijalni rad (do 31. prosinca 2022., centar za socijalnu skrb) prema mjestu prebivališta, dok naknadu za troškove stanovanja priznaje jedinica lokalne samouprave i Grad Zagreb.

Uvjeti za njihovo ostvarivanje određeni su Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 18/22, 46/22 i 119/22).
Korisnici naknada i usluga
Korisnici socijalne skrbi su:
 • samac i kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, prihodima, imovinom, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način
 • dijete bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, dijete žrtva obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, dijete žrtva trgovanja ljudima, dijete rane i predškolske dobi s razvojnim odstupanjem ili razvojnim rizikom, dijete s teškoćama u razvoju, dijete s problemima u ponašanju, dijete bez pratnje koje se zatekne izvan mjesta svog prebivališta bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti se za njega te dijete strani državljanin koje se zatekne na teritoriju Republike Hrvatske bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti se za njega
 • mlađa punoljetna osoba i mlađa punoljetna osoba s problemima u ponašanju
 • osoba koja je bila korisnik prava na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja, a kojoj je potrebno osigurati stanovanje dok za to traje potreba, a najduže do 26. godine života
 • trudnica ili roditelj s djetetom do godine dana života, iznimno do tri godine života bez obiteljske podrške i odgovarajućih uvjeta za život
 • obitelj kojoj je zbog narušenih odnosa ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna stručna pomoć ili druga podrška
 • osoba s invaliditetom koja nije u mogućnosti udovoljiti osnovnim životnim potrebama
 • odrasla osoba žrtva obiteljskog ili drugog nasilja te žrtva trgovanja ljudima
 • osoba koja zbog starosti ili bolesti ne može samostalno skrbiti o osnovnim životnim potrebama
 • osoba ovisna o alkoholu, drogi, kockanju i drugim oblicima ovisnosti
 • beskućnik ili
 • druga osoba koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o socijalnoj skrbi.
Pružatelji pomoći
Ovisno o vrsti pomoći koja vam je potrebna, svoja prava iz ovog sustava možete ostvariti preko:
 
 • ustanova socijalne skrbi:
  • Hrvatskog zavoda za socijalni rad
  • domova socijalne skrbi / centri za pružanje usluga u zajednici
  • centara za pomoć i njegu
 • udomiteljskih obitelji
 • obiteljskih domova
 • udruga, vjerskih zajednica, obrtnika i drugih pravnih osoba
 • fizičkih osoba koji obavljaju profesionalnu djelatnost, savjetovališta
 • jedinica lokalne i područne samouprave koje su dužne u svom proračunu osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi.

Jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine) osiguravaju sredstva za podmirivanje troškova stanovanja (najamnina, komunalna naknada, električna energija, plin, grijanje, voda, odvodnja i drugi troškovi stanovanja).

Adrese i telefonske brojeve centara za socijalnu skrb i drugih ustanova možete pronaći na internetskim stranicama Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.
Zajamčena minimalna naknada - ZMN
Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu (dalje u tekstu: ZMN) priznaje se samcu ili kućanstvu koje nema dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, pod uvjetima i u iznosu propisanom Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 18/22, 46/22 i 119/22).

Iznos ZMN određuje se u propisanom postotku od osnovice koju odlukom određuje Vlada Republike Hrvatske. Osnovica na temelju koje se izračunava iznos ZMN iznosi 1000,00 kuna.
Iznos ZMN za samca utvrđuje se u iznosu od 100% osnovice, a za stariju osobu i osobu potpuno nesposobnu za rad u iznosu od 130% osnovice.

Za kućanstvo se iznos ZMN izračunava zbrajanjem udjela za svakog člana kućanstva, s tim da udjeli članova kućanstva iznose:
 
 • 70 % osnovice za odraslu radno sposobnu osobu
 • 95 % osnovice za odraslu osobu potpuno nesposobnu za rad i za stariju osobu
 • 120 % osnovice za samohranog radno sposobnog roditelja
 • 135 % osnovice za samohranog roditelja potpuno nesposobnog za rad
 • 70 % osnovice za dijete
 • 80 % osnovice za dijete u jednoroditeljskoj obitelji
 • 90 % osnovice za dijete samohranog roditelja
 • 120 % osnovice za trudnicu i rodilju do šest mjeseci nakon poroda.
 
Iznos ZMN ne može biti veći od 150 % brutoiznosa minimalne plaće u Republici Hrvatskoj.

U slučaju da samac ili kućanstvo ostvaruju prihod, visina ZMN utvrđuje se kao razlika između iznosa ZMN i mjesečnog prihoda samca ili kućanstva.

Beskućniku kojem je osiguran smještaj ili organizirano stanovanje u prihvatilištu priznaje se pravo na zajamčenu minimalnu naknadu u visini od 50% iznosa zajamčene minimalne naknade, ako ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom.

Žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima kojoj je priznata usluga smještaja u kriznim situacijama priznaje se pravo na zajamčenu minimalnu naknadu u visini od 50% iznosa zajamčene minimalne, ako ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom.
Jednokratna naknada
Jednokratna naknada priznaje se kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na naknadu u naravi.

Jednokratna naknada može se priznati:
 
 • samcu ili kućanstvu koje zbog materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i sl.
 • radi nabave osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave nužne odjeće ili obuće ako se nabava nužnih predmeta u kućanstvu odnosno odjeće i obuće ne može osigurati putem humanitarnih organizacija
 • djetetu ili mlađoj punoljetnoj osobi polazniku srednje škole koji je korisnik prava na uslugu smještaja u udomiteljskoj obitelji za kupnju obveznih školskih udžbenika, ako to pravo ne ostvaruje po drugoj osnovi
 • korisniku smještaja u kriznim situacijama radi naknade troškova prijevoza u mjesto prebivališta, vlastitu ili udomiteljsku obitelj, dom socijalne skrbi, kod drugog pružatelja usluge odnosno u drugu ustanovu ili 
 • korisniku usluge smještaja ili organiziranog stanovanja u slučaju trenutačne potrebe koja ne može biti zadovoljena u okviru usluge smještaja ili organiziranog stanovanja.

Ukupan iznos priznatih jednokratnih naknada u jednoj kalendarskoj godini može iznositi najviše 2500,00 za samca odnosno 3500,00 za kućanstvo.

U osobito opravdanim slučajevima, kada to zahtijevaju životne okolnosti u kojima se korisnik našao, Zavod može jednom godišnje priznati jednokratnu naknadu u iznosu do 10.000,00 kuna.

Jednokratna naknada može se isplatiti i u naravi ako se na temelju utvrđenih okolnosti ocijeni ili se može osnovano pretpostaviti da korisnik naknadu neće koristiti namjenski.
Naknada za pogrebne troškove
Pravo na naknadu za pogrebne troškove priznaje se fizičkoj ili pravnoj osobi koja je podmirila troškove pogreba ili izvršila uslugu pogreba osobe:

1. koja nije imala zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja i
2. koja je u trenutku smrti bila korisnik:
 • prava na zajamčenu minimalnu naknadu ili član kućanstva koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu ili
 • prava na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja na temelju rješenja Zavoda.
Pravo na naknadu za pogrebne troškove priznaje se do iznosa osnovnih troškova pogreba u mjestu pogreba odnosno u mjestu posljednjeg prebivališta korisnika u Republici Hrvatskoj u slučaju pogreba izvan područja Republike Hrvatske. U iznos uračunavaju se i troškovi prijevoza do mjesta pogreba odnosno do državne granice u slučaju pogreba izvan područja Republike Hrvatske.

Zavod je dužan zatražiti povrat sredstava isplaćenih za pogrebne troškove od nasljednika umrle osobe, osim u slučaju ošasne imovine.
Naknada za ugroženog kupca energenata
Pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata priznaje se samcu ili kućanstvu koji ispunjavaju uvjete za stjecanje statusa ugroženog kupca, propisane propisima kojima se uređuje energetski sektor. Korisniku prava na naknadu za ugroženog kupca energenata pripada pravo na sufinanciranje troškova električne energije, plina i/ili toplinske energije.

Status ugroženog kupca energenta može ostvariti:   
      
 • korisnik zajamčene minimalne naknade
 • član kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade
 • korisnik osobne invalidnine kojemu nije osigurana usluga smještaja ili organizirano stanovanje
 • korisnik nacionalne naknade za starije osobe,
 • živi u kućanstvu s korisnikom nacionalne naknade za starije osobe,
 • korisnik novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji,
 • živi u kućanstvu s korisnikom novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji,
 • korisnik novčane naknade za civilne stradalnike iz Domovinskog rata,
 • živi u kućanstvu s korisnikom novčane naknade za civilne stradalnike iz Domovinskog rata.
 
 
Iznos naknade za ugroženog kupca energenata iznosi do najviše 200,00 kuna mjesečno, iznimno u razdoblju od 1. listopada 2022., do 31. ožujka 2023. iznosi najviše 500,00 kn.
Naknada za troškove stanovanja
Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade, osim beskućniku koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata usluga smještaja u organiziranom stanovanju, žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima kojoj je priznata usluga smještaja u kriznim situacijama.

Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalne naknade, troškove grijanja, vodne usluge te troškova koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade.
Jedinica lokalne samouprave dužna je korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu priznati pravo na troškove stanovanja, u visini od najmanje 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu.

Ako su troškovi stanovanja manji od 30% iznosa zajamčene minimalne naknade, pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u iznosu stvarnih troškova stanovanja.

Jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb može naknadu za troškove stanovanja djelomično ili u potpunosti podmiriti izravno u ime i za račun korisnika zajamčene minimalne naknade.
Doplatak za pomoć i njegu
Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju i osobi s invaliditetom zbog čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene, kao i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.
Pravo na doplatak za pomoć i njegu može se priznati u punom ili smanjenom iznosu, ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu.
Iznos doplatka za pomoć i njegu određuje se u propisanom postotku od osnovice koju odlukom određuje Vlada Republike Hrvatske. Osnovica iznosi 500,00 kuna.

Slijedom gore navedenog, visina doplatka za pomoć i njegu iznosi:
 • u punom iznosu 120% osnovice ili 600,00 kn
 • u smanjenom iznosu 84% osnovice ili 420,00 kn
 
Uvjeti za priznavanje prava na doplatak za pomoć i njegu propisani su Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22 i 119/22.)
U postupku priznavanja prva na doplatak za pomoć i njegu potrebno je utvrditi i činjenice vezane za zdravstveno stanje koje su propisane kao uvjet za priznavanje prava. Slijedom navedenog, centar za socijalnu skrb će, prije donošenja rješenja, zatražiti nalaz i mišljenje područne ustrojstvene jedinice Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.
Osobna invalidnina
Pravo na osobnu invalidninu priznaje se djetetu i osobi kod koje je utvrđen četvrti stupanj težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja, a u svrhu zadovoljavanja životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice i kod koje ne postoje zakonom propisane zapreke za priznavanje prava.

Uvjeti za ostvarivanje prava na osobnu invalidninu propisanu su Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22 i 119/22).

U postupku priznavanja prva na osobnu invalidninu potrebno je utvrditi i činjenice vezane za zdravstveno stanje koje su propisane kao uvjet za priznavanje prava. Slijedom navedenog, centar za socijalnu skrb će, prije donošenja rješenja, zatražiti nalaz i mišljenje područne ustrojstvene jedinice Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Iznos osobne invalidnine određuje se u propisanom postotku od osnovice koju odlukom određuje Vlada Republike Hrvatske. Osnovica trenutno iznosi 500,00 kuna.
Osobna invalidnina iznosi mjesečno 350% osnovice ili 1.750,00 kn.
Status roditelja njegovatelja/njegovatelja
Pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja priznaje se za njegu djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom koja je:
 
 • potpuno ovisna o pomoći i njezi druge osobe jer joj je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj ili njegovatelj osposobljen
 • u potpunosti nepokretna i uz pomoć ortopedskih pomagala ili
 • koja ima više vrsta oštećenja četvrtog stupnja (tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih), zbog kojih je potpuno ovisna o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.

Uvjeti za ostvarivanje prava na status roditelja njegovatelja/status njegovatelja određeni su Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 18/22, 46/22 i 119/22).

Roditelj njegovatelj odnosno njegovatelj ima pravo na naknadu u iznosu osam osnovica ili 4.000,00 kn (osnovica trenutno iznosi 500,00 kn), prava iz mirovinskoga osiguranja, zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti, kao zaposlena osoba prema posebnim propisima.

Roditelj njegovatelj ili njegovatelj djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom koja se zbog zdravstvenog stanja, ne može uključiti u programe i usluge u zajednici ima pravo na naknadu u iznosu od 900% osnovice ili 4.500,00 kn.

Roditelj njegovatelj koji samostalno njeguje dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju ili osoba s invaliditetom ima pravo na naknadu u postotku od osnovice koji iznosi 1200% osnovice ili 6.000,00 kn.
Plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu
Djetetu ili mlađoj punoljetnoj osobi, polazniku srednje škole slabijeg imovnog stanja koji nije član kućanstva koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu troškove smještaja u učeničkom domu plaća Ministarstvo u skladu s odredbama ugovora o smještaju učenika u učenički dom.

Kriterije slabijeg imovnog stanja pravilnikom propisuje ministar, a Ministarstvo objavljuje Javni poziv na internetskoj stranici.
Naknada za redovito studiranje
Korisniku prava na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja priznaje se pravo na naknadu za redovito studiranje u statusu redovitog ili izvanrednog studenta na sveučilišnom ili stručnom studiju u postotku od osnovice koji iznosi 2000,00 kn.

Danom izvršnosti rješenja o priznavanju prava na naknadu korisniku prestaje pravo na uslugu smještaja odnosno organiziranog stanovanja.

Zahtjev za priznavanje prava na naknadu može se podnijeti do isteka roka od godine dana od dana prestanka prava na uslugu smještaja odnosno organiziranog stanovanja.

Korisnik prava na naknadu za redovito studiranje ima pravo na naknadu i u slučaju mirovanja obveza studenta za vrijeme služenja vojnog roka, za vrijeme trudnoće i do godinu dana života djeteta, za vrijeme dulje bolesti te u drugim opravdanim slučajevima prekida studija sukladno zakonu kojim se uređuje znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje.

Korisnik prava na naknadu za redovito studiranje dužan je dostaviti dokaz o upisanoj godini najkasnije do 31. listopada svake godine dok traje studiranje te izvijestiti Zavod o završetku studiranja.

Pravo na naknadu iz stavka 1. ovoga članka priznaje se korisniku za vrijeme redovitog studiranja, najdulje do 26. godine života, neovisno o njegovu imovnom stanju.