Proces transformacije i deinstitucionalizacije

S ciljem priznavanja jednakog prava djeci i svim osobama s invaliditetom na život u obitelji i zajednici, Republika Hrvatska kontinuirano poduzima učinkovite i odgovarajuće mjere koje olakšavaju djeci i osobama s invaliditetom punu uključenost i sudjelovanje u zajednici. U tu svrhu nastavlja s procesom deinstitucionalizacije korisnika, prevencije njihove institucionalizacije i transformacije pružatelja usluga.

Radi povećanja regionalne dostupnosti usluga podrške u zajednici i smanjenja broja korisnika u institucijama, donesen je Operativni plan deinstitucionalizacije, prevencije institucionalizacije i transformacije pružatelja socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj od 2022. do 2027. godine, a u kojem je naglasak stavljen na ustanove kojima je osnivač Republika Hrvatska.

Ovim dokumentom operacionalizirane su mjere i aktivnosti povezane s procesom u narednom razdoblju, planirane i u Nacionalnom planu razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Nacionalnom planu izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine i pripadajućim akcijskim planovima.

Proces deinstitucionalizacije prioritetno je usmjeren na skupine korisnika tradicionalno smještavane u domove kojima je osnivač RH, djecu i osobe s invaliditetom, dok je za ostale skupine korisnika prioritet razvoj usluga  podrške u zajednici s ciljem bolje integracije korisnika u život zajednice i što dužeg ostanka u vlastitom kućanstvu.

Operativni plan podijeljen je u šest cjelina. U uvodnom dijelu prikazane su opće smjernice procesa, međunarodni i nacionalni regulatorni okvir procesa, usluge u sustavu socijalne skrbi, iskorištenost sredstava fondova EU i postignuti rezultati u razdoblju 2014. – 2020., važnost suradnje s drugim dionicima u procesu, rizici, izazovi i očekivani rezultati procesa.

Drugi dio Operativnog plana odnosi se na proces vezan uz pružatelje usluga čiji je osnivač RH za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djecu i mlade s problemima u ponašanju.

Treći dio Operativnog plana odnosi se na proces vezan uz pružatelje usluga čiji je osnivač RH za djecu s teškoćama u razvoji i odrasle osobe s invaliditetom. U četvrtom dijelu Operativnog plana istaknuta je uloga centara za socijalnu skrb i obiteljskih centara u procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije te su navedene aktivnosti za naredno razdoblje.Peti dio Operativnog plana ističe potrebu jačanja kompetencija pružatelja socijalnih usluga, a šesti dio odnosi se na provedbu procesa pružatelja usluga drugih osnivača.

Operativni plan deinstitucionalizacije prevencije institucionalizacije i transformacije pružatelja socijalnih usluga u RH 2022. - 2027.

Arhiva:

Plan deinstitucionalizacije, transformacije te prevencije institucionalizacije 2018. – 2020.

Prilozi 1 - 6a: Analiza podataka 2014.-2017.

Prilozi 7-12: Mreža socijalnih usluga

Prilog 13: Pružatelji socijalnih usluga u mreži prema županijama