Samostalni sektor za upravni i inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi

Samostalni sektor za upravni i inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi obavlja poslove koji se odnose na:
 • provedbu upravnog i inspekcijskog nadzora nad radom ustanova socijalne skrbi u primjeni i izvršavanju zakona i drugih propisa u prenijetim im javnim ovlastima iz područja socijalne skrbi, obiteljsko-pravne zaštite i skrbništva;
 • sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja socijalne skrbi;
 • izrađuje propisana izvješća o provedenom nadzoru i nalaže poduzimanje zakonom propisanih mjera;
 • obavlja poslove koji se odnose na provođenje upravnog nadzora nad radom upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba u pogledu provedbe zakona i drugih propisa u prenijetim im javnim ovlastima iz područja socijalne skrbi;
 • izrađuje propisana izvješća o provedenom nadzoru i poduzimanju zakonom propisanih mjera;
 • provodi nadzor nad zakonitošću rada Centra za posebno skrbništvo;
 • obavlja poslove koji se odnose na provođenje upravnog nadzora u pogledu provedbe zakona koji regulira humanitarnu pomoć;
 • provodi upravni nadzor nad zakonitošću rada strukovnih komora te drugih zakona i propisa iz područja politika za djecu, mlade i obitelj; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na provođenje nadzora nad primjenom i izvršavanjem zakona i drugih propisa, općih i pojedinačnih akata i nad stručnim radom domova socijalne skrbi, centara za pomoć u kući, centara za pružanje usluga u zajednici i drugih pravnih i fizičkih osoba koje pružaju socijalne usluge djeci bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci žrtvama obiteljskog nasilja, djeci žrtvama trgovanja ljudima, djeci s teškoćama u razvoju, djeci s problemima u ponašanju, trudnici ili roditelju s djetetom bez odgovarajuće obiteljske podrške, odrasloj osobi s invaliditetom, odrasloj osobi žrtvi obiteljskog ili drugog nasilja te žrtvi trgovanja ljudima, odrasloj starijoj i nemoćnoj osobi, osobi ovisnoj o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti, beskućniku i drugim osobama propisanim zakonom koji regulira poslove socijalne skrbi;
 • obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na provođenje nadzora nad obavljanjem djelatnosti dadilje;
 • obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na provođenje nadzora nad stalnih prikupljanjem humanitarne pomoći i nad provođenjem humanitarnih akcija;
 • surađuje s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, stručnim, znanstvenim, vladinim i nevladinim ustanovama i organizacijama civilnoga društva u zemlji i inozemstvu;
 • prati stanje o korisnicima i pravima u socijalnoj skrbi te predlaže mjere za unaprjeđivanje zadovoljavanja potreba u socijalnoj skrbi;
 • sudjeluje u izradi plana investicija u skladu sa strateškim dokumentima;
 • sudjeluje u izradi procjene učinka propisa te provedbi aktivnosti procjene socijalnog učinka propisa iz djelokruga Sektora;
 • sudjeluje u izradi strateškoga plana i proračuna Ministarstva i izvješćuje o njihovoj provedbi iz dijela svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

U Samostalnom sektoru za upravni i inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi ustrojavaju se:
 • Služba za upravni nadzor
 • Služba za inspekcijski nadzor

Predstavke i pritužbe možete podnijeti ovdje.