Uprava za tržište rada i zapošljavanje

Uprava za tržište rada i zapošljavanje
 
 • obavlja upravne, stručne i analitičke poslove koji se odnose na tržište rada i politike zapošljavanja,
 • izrađuje pravna mišljenja u vezi s primjenom propisa iz područja tržišta rada i zapošljavanja,
 • izrađuje nacrte prijedloga zakona i podzakonskih akata te strateških dokumenata na području razvoja tržišta rada i zapošljavanja u suradnji s drugim ministarstvima,
 • obavlja poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora nad Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Agencijom za osiguranje radničkih tražbina i Zavodom za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom,  te nad centrima za profesionalnu rehabilitaciju,
 • prati i definira mjere aktivne politike zapošljavanja u skladu s ciljevima i potrebama tržišta rada,
 • obavlja poslove vezane uz povezivanje obrazovanja i tržišta rada, sudjeluje u predlaganju novih programskih rješenja bitnih za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere,
 • prati usklađenost obrazovnih programa, znanja, vještina i kompetencija s potrebama tržišta rada te predlaže mjera s ciljem povećanja zaposlenosti,
 • koordinira poslove vezane uz sustav reguliranih profesija, uređenje i vođenje Nacionalne klasifikacije zanimanja te povezivanje iste s Europskom klasifikacijom zanimanja i vještina,
 • obavlja poslove koji se odnose na pripremu, planiranje, provedbu i praćenje programa i projekata iz sredstava fondova Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja,
 • prati i osigurava informacije vezano uz zapošljavanje radnika iz europskog gospodarskog prostora i radnika izvan Europske unije koji rade u Republici Hrvatskoj,
 • sudjeluje u radu tijela Europske unije u području tržišta rada i zapošljavanja,
 • sudjeluje u postupku sklapanja višestranih međunarodnih ugovora u području zapošljavanja,
 • obavlja poslove koji se odnose na praćenje usklađenosti hrvatskoga zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije na području tržišta rada i zapošljavanja,
 • prati i analizira kretanja na tržištu rada, smjernice i preporuke Europske unije, međunarodne strateške dokumente i u skladu s tim definira politike u području tržišta rada i zapošljavanja,
 • prati provedbu međunarodnih ugovora i propisa iz područja tržišta rada i zapošljavanja,
 • pruža stručnu pomoć tijelima, poslodavcima i nezaposlenim osobama u pitanjima iz djelokruga Uprave


 Ustrojstvo Uprave za tržište rada i zapošljavanje:

 • Sektor za politike zapošljavanja
  • Služba za razvoj i praćenje politika zapošljavanja
  • Služba za normativno uređenje politika zapošljavanja i koordinaciju institucija tržišta rada
 
 • Sektor za razvoj tržišta rada
  • Služba za EU politike i implementaciju projekata u području tržišta rada
  • Služba za praćenje i usklađivanje potreba tržišta rada