Samostalni sektor za stratešku analizu, razvoj i upravljanje projektima

Samostalni sektor za stratešku analizu, razvoj i upravljanje projektima  obavlja poslove koji se odnose na:
 • predlaganje strategije za unapređenje kvalitete i učinkovitosti svih poslovnih procesa Ministarstva te donosi i provodi mjere za praćenje izvršenja donesenih strategija te njihovu učinkovitost i dodanu vrijednost u ostvarenju strateških ciljeva Ministarstva. Za potrebe Ministarstva, Samostalni sektor izrađuje projekcije i analize financijskih učinaka važećih propisa i donesenih strategija te onih u pripremi.
 • predlaganje mjera za jačanje i razvoj ljudskih potencijala, cjelokupne organizacijske i administrativne učinkovitosti s ciljem optimizacije i racionalizacije procesa u sklopu Ministarstva.
 • predlaganje programskih i operativnih ciljeva,
 • utvrđivanje pokazatelja uspješnosti i rizika,
 • nadzor provedbe postavljenih ciljeva te izvješćuje o realizaciji postavljenih ciljeva.
 • vrši se koordinacija projekata Ministarstva koji su u tijeku, u pripremi, ili u planu izvršenja radi osiguranja njihove sinergije i kompatibilnosti sa strateškim ciljevima Ministarstva na tržištu rada i u području socijalne politike odnosno sustavu socijalne skrbi
 • upravljanje ciljevima projekta, opsegom projekata, planom rada, resursima projekta, projektnom komunikacijom, rizicima te kvalitetom rada. Za projekte koji su završeni provodi se analiza učinaka po projektnim ciljevima, a po pojedinačnim projektima Samostalni sektor izvještava o njihovom tijeku, prijavljenim rizicima i predloženim mjerama za njihovo otklanjanje
 • ostale poslove koji su nužni za kvalitetnu stratešku analizu i upravljanje razvojem projekata na temelju iskazanih ciljeva i potreba Ministarstva
 • suradnja s drugim Ministarstvima u izradi novih i održavanju postojećih projekata te u sklopu te suradnje provodi statistička istraživanja te stvara analitičke podloge za normativne poslove iz područja rada, socijalne politike i kolektivnih ugovora u javnom sektoru te prati i učinke sklopljenih kolektivnih ugovora.
 • izrada godišnjih izvješća o učincima sklopljenih kolektivnih ugovora koje dostavlja Vladi Republike Hrvatske, a ono sadrži i izvješće o obvezama Vlade iz kolektivnih ugovora
 • vođenje poslova u svezi podataka dobivenih putem centralnog obračuna plaća, a definira potrebne podatke za izradu analiza.
 • prikupljanje podataka u suradnji s drugim tijelima državne uprave u cilju razmjene i kvalitativne provjere prikupljenih podataka. Iz prikupljenih podataka izrađuje sustavne analize, priprema i predlaže standardne obrasce i tehnička rješenja za kvalitetnije prikupljanje podataka.
 • osiguravanje dostupnosti i relevantnosti izrađenih izvještaja iz djelokruga Ministarstva, priprema izvještaja i biltena za javnost kao podrška poslovima odnosa s javnošću u cilju pravodobnog i točnog informiranja javnosti, a takve prikupljene podatke, podloge i rezultate istraživanja dostavlja nositeljima službene statistike, ministarstvima, državnim tijelima, jedinicama lokalne samouprave i ostalim korisnicima.
 • ažuriranje procedura kojima se uređuju poslovni procesi iz nadležnosti Samostalnog sektora te za upravljanje rizicima iz područja Samostalnog sektora. Sudjeluje u izradi strateškog plana Ministarstva te obavlja druge poslove u okviru svog djelokruga.
U Samostalnom sektoru za stratešku analizu, razvoj i upravljanje projektima ustrojavaju se:
 • Služba za stratešku analizu
 • Služba za razvoj i upravljanje projektima