Samostalni sektor za reviziju i nadzor medicinskog vještačenja

Samostalni sektor za reviziju i nadzor medicinskog vještačenja obavlja poslove revizije nalaza i mišljenja vještaka i viših vještaka Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, o utvrđenom smanjenju radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomičnom ili potpunom gubitku radne sposobnosti, te potpunom gubitku radne sposobnosti člana obitelji osiguranika, odnosno profesionalnoj ili općoj nesposobnosti za rad prema posebnom propisu iz sustava mirovinskog osiguranja, a na temelju kojih se stječe pravo prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, poslove nadzora nad tijelima vještačenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, ako za to utvrdi potrebu, poslove nadzora i kontrole ranije stečenih prava iz mirovinskog osiguranja prema ranije važećim propisima, a povodom anonimnih/neanonimnih prijava odnosno posebnih odluka, kao i ciljane provjere utvrđenih skupina predmeta, analizu i izvješćivanje o obavljenim nadzorima, ujednačavanje kriterija u postupku medicinskog vještačenja radne sposobnosti, te osiguravanja jedinstvene provedbe zakona i drugih propisa iz svog djelokruga, davanja prijedloga za izmjenu, dopunu ili donošenje novih propisa koji reguliraju medicinsko vještačenje, međuresorne suradnje s nadležnim tijelima i ustanovama, administrativne poslove vezane uz obavljanje poslova revizije i nadzora medicinskog vještačenja, sudjeluje u izradi godišnjeg plana rada, prati provođenje nacionalnih strategija i akcijskih planova iz svog djelokruga, sudjeluje u planiranju državnog proračuna i u izradi strateškog plana Ministarstva, te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.