Samostalni sektor za socijalno partnerstvo


Samostalni sektor za socijalno partnerstvo:
 
 • obavlja organizacijske, administrativno-tehničke i druge poslove za potrebe nacionalnog Gospodarsko-socijalnog vijeća i njegovih stalnih i povremenih radnih tijela,
 • vodi aktivnosti u svezi koordinacije i posredovanja u cilju boljeg razvitka tripartitnog socijalnog dijaloga i partnerstva u Republici Hrvatskoj, od lokalne do nacionalne razine, organizira i vodi poslove vezane uz postupke osiguranja administrativne potpore pregovaračkom odboru Vlade Republike Hrvatske u kolektivnom pregovaranju o sklapanju temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike,
 • surađuje i pruža stručnu pomoć koordinatorima za socijalni dijalog u tijelima državne uprave i koordinira suradnju tijela državne uprave i socijalnih partnera na nacionalnoj razini,
 • koordinira aktivnosti i pruža stručnu pomoć aktivnostima gospodarsko-socijalnih vijeća u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • pruža stručnu pomoć u radu i osnivanju sektorskih socijalnih vijeća,
 • vodi i obavlja administrativne poslove vezane uz postupak obveznoga mirenja u kolektivnim radnim sporovima,
 • vodi listu miritelja u kolektivnim radnim sporovima koju utvrđuje Gospodarsko-socijalno vijeće i evidenciju postupaka obveznog mirenja u kolektivnim radnim sporovima,
 • pruža stručnu pomoć organizacijama socijalnih partnera u okviru svog djelokruga,
 • sudjeluje u izradi godišnjeg plana rada, prati provođenje nacionalnih strategija i akcijskih planova iz svog djelokruga,
 • sudjeluje u planiranju državnog proračuna i u izradi strateškog plana Ministarstva,
 • te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

Web stranica Službe za socijalno partnerstvo: http://gsv.socijalno-partnerstvo.hr/