Samostalni sektor za drugostupanjski postupak

Samostalni sektor za drugostupanjski postupak obavlja poslove koji se odnose na
  • rješavanje o žalbama izjavljenim protiv rješenja centara za socijalnu skrb, upravnih tijela jedinica područne (regionalne) samouprave, upravnih tijela Grada Zagreba nadležnih za poslove socijalne skrbi i poslove zaštite osoba s invaliditetom,
  • pravima na usluge u socijalnoj skrbi, davanju, obnavljanju i prestanku dozvole za obavljanje udomiteljstva, u području obavljanja djelatnosti socijalne skrbi kao profesionalne djelatnosti (savjetovališta, obiteljski domovi i poslovi pomoći i njege u kući), iz područja odnosa roditelja i djece iz nadležnosti centara za socijalnu skrb, iz područja zaštite osoba pod skrbništvom te zaštite imovine osoba pod skrbništvom iz nadležnosti centara za socijalnu skrb te drugim pravima iz socijalne skrbi i drugim pravima propisanih posebnim zakonima;
  • rješava o žalbama izjavljenim protiv rješenja strukovnih komora prema posebnim propisima;
  • rješava o sukobu nadležnosti između centara za socijalnu skrb te o izuzeću ravnatelja centara za socijalnu skrb;
  • obavlja poslove koji se odnose na postupke po tužbama podnesenim protiv drugostupanjskih rješenja, uključujući i davanje odgovora na tužbe kao i zastupanja u upravnim sporovima, te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.
 
U Samostalnom sektoru za drugostupanjski postupak ustrojavaju se:
  • Služba za drugostupanjski postupak u području obiteljsko-pravne zaštite
  • Služba za drugostupanjski postupak u području prava socijalne skrbi