Uprava za obitelj i socijalnu politiku

Uprava za obitelj i socijalnu politiku obavlja poslove koji se odnose na:
 • izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz svoga djelokruga,
 • davanje mišljenja na prijedloge zakona i drugih propisa,
 • obavlja poslove u vezi izrade, koordinacije, provedbe, praćenja provedbe i izvještavanja o strateškim i planskim dokumentima vezanim uz osobe s invaliditetom, starije i nemoćne osobe, djecu, mlade, obitelji u riziku, suzbijanje nasilja u obitelji, borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, ovisnike, azilante, strance pod supsidijarnom zaštitom, nacionalne manjine, žrtve trgovanja ljudima, beskućnike, osobe koje se nalaze na izdržavanju kazne zatvora ili su otpuštene s izdržavanja i ravnopravnost spolova;
 • prati i ocjenjuje učinak primjene zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga Uprave; poduzima mjere usmjerene podizanju kvalitete života djece i obitelji;
 • potiče aktivnosti usmjerene prevenciji nasilja u obitelji, nad i među djecom;
 • izrađuje analize učinaka mjera uključivanja radno sposobnih korisnika prava na zajamčenu minimalnu naknadu u rad za opće dobro;
 • sudjeluje u prikupljanju i obradi podataka iz područja socijalnih naknada;
 • sudjeluje u radu međuresornih tijela iz djelokruga Uprave;
 • sudjeluje u izradi mišljenja na dokumente tijela Europske unije iz djelokruga Uprave;
 • obavlja poslove u vezi zahtjeva Ureda zastupnice Republike Hrvatske pri Europskom sudu za ljudska prava po tužbama protiv Republike Hrvatske iz područja za koje je mjerodavna Uprava, sudjeluje u izradi akcijskog plana za provedbu tužbe te izradi mišljenja na druge tužbe protiv Republike Hrvatske;
 • obavlja poslove vezane uz unaprjeđenje zaštite i tretmana djece i mladih s problemima u ponašanju i/ili u sukobu sa zakonom, djece izložene riziku od trgovanja ljudima i djece bez pratnje;
 • planira i koordinira provođenje alternativnih sankcija za mlade te prevenciju i tretman obitelji u riziku;
 • organizira i provodi na nacionalnoj razini programe, akcije i kampanje vezano uz nacionalne prioritete u skladu s preporukama međunarodnih tijela i organizacija;
 • organizira stručne skupove na nacionalnoj i međunarodnoj razini vezane uz djelokrug rada Uprave;
 • organizira obilježavanja nacionalnih i međunarodnih dana vezanih uz djelokrug rada Uprave;
 • obavlja poslove vezane uz rad savjetodavnih tijela Vlade Republike Hrvatske iz djelokruga Uprave;
 • pruža pravnu i stručnu pomoć ustanovama socijalne skrbi izradom mišljenja o primjeni novih propisa ili strateških dokumenta iz područja rada;
 • pruža pravnu i stručnu pomoć centru za posebno skrbništvo;
 • koordinira i prati promjene u organizaciji rada u ustanovama socijalne skrbi i centru za posebno skrbništvo, vodi evidencije, izrađuje analize i prijedloge mišljenja u postupku davanja suglasnosti za zapošljavanje u ustanovama socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska;
 • postupa po predstavkama i pritužbama građana te upitima drugih tijela;
 • izrađuje izvješća iz područja rada, postavlja i ostvaruje ciljeve i mjere iz djelokruga Uprave;
 • sudjeluje u planiranju državnog proračuna te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.
 
U Upravi za obitelj i socijalnu politiku ustrojavaju se:
 • Sektor za podršku organizacije rada ustanova socijalne skrbi
 • Sektor za razvoj socijalnih politika
 • Sektor za zaštitu djece i obitelji
 • Sektor za zaštitu odraslih osoba