Uprava za programe i projekte

Uprava za programe i projekte obavlja poslove
 • Posredničkog tijela razine 1 (PT1) u sustavu upravljanja i kontrole fondovima Europske unije u Republici Hrvatskoj u okviru operativnog programa sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda (ESF) i Posredničkog tijela (PT) u okviru operativnog programa sufinanciranog iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD);
 • obavlja poslove koji se odnose na pripremu poziva, vrednovanje, ugovaranje i financijsko upravljanje programa i projekata sufinanciranih sredstvima ESF-a i FEAD-a te sredstvima Državnog proračuna i prihoda od igara na sreću;
 • sudjeluje u procesu programiranja i izrade strateških, programskih i operativnih dokumenata u suradnji s Upravljačkim tijelom u okviru svog djelokruga;
 • sudjeluje u planiranju proračunskih sredstava u okviru svog djelokruga; odobrava zahtjeve za isplatu javnih sredstava korisnicima te osigurava plaćanja istih, osim kod projekata za koje financiranje iz javnih sredstava osiguravaju druga, sektorski nadležna tijela;
 • provjerava i odobrava korisnikove zahtjeve za nadoknadom sredstava te provodi administrativne provjere i provjere na licu mjesta;
 • osigurava povrat neutrošenih i nepravilno utrošenih sredstava od strane korisnika te vodi evidenciju o utvrđenim i izvršenim povratima;
 • prati nacionalne i međunarodne propise i dokumente na području socijalnog uključivanja i zapošljavanja, socijalne politike, kohezijske politike i fondova Europske unije;
 • surađuje s drugim tijelima u sustavu upravljanja i kontrole fondovima Europske unije tijekom provedbe svojih funkcija te s drugim nadležnim javnopravnim tijelima, organizacijama civilnoga društva i drugim relevantnim dionicima;
 • izrađuje priručnike o postupanju za provedbu svojih funkcija u skladu sa smjernicama koje je odobrilo Upravljačko tijelo;
 • upravlja rizicima u okviru svog djelokruga te provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara;
 • osigurava imenovanja u skladu s nacionalnim pravilima;
 • unosi odgovarajuće podatke u integrirani sustav upravljanja informacijama;
 • sudjeluje u provedbi obrazovnih aktivnosti o fondovima Europske unije za javnopravna tijela, potencijalne prijavitelje te druge dionike;
 • sudjeluje u odboru za praćenje operativnih programa; sudjeluje u aktivnostima zatvaranja operativnih programa; priprema i provodi natječaje za financijsku potporu programima i projektima udruga koje djeluju u području volonterstva, udruga osoba s invaliditetom i udruga koje djeluju u korist osoba s invaliditetom, humanitarnih udruga, te drugih udruga koje djeluju na području socijalne skrbi;
 • koordinira radom odbora za procjenu programa i projekata;
 • prati provedbu programa i projekata;
 • priprema podatke iz svoga djelokruga u svrhu informiranja javnosti te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

U Upravi za upravljanje programima i projektima, ustrojavaju se:
 • Sektor za pripremu EU poziva
 • Sektor za vrednovanje, ugovaranje i financijsko upravljanje EU projekata
 • Sektor za nacionalne programe i projekte udruga