Uprava za rad i zaštitu na radu

Uprava za rad i zaštitu na radu:

 • obavlja analitičke, upravne i druge stručne poslove koji se odnose na individualne i kolektivne radne odnose, kolektivne ugovore, zaštitu na radu i tripartitnu suradnju, priprema nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz područja rada i zaštite na radu,
 • unaprjeđuje zaštitu na radu, pruža stručnu pomoć tijelima, poslodavcima, udrugama poslodavaca, sindikatima i radnicima,
 • obavlja registraciju udruga definiranih zakonom o radu,
 • vodi evidenciju, prati i analizira podatke o privremenom zapošljavanju,
 • vodi evidenciju o utemeljenim radničkim vijećima,
 • uspostavlja i vodi Središnji nacionalni informacijski sustav zaštite na radu,
 • izrađuje programe namijenjene stručnjacima zaštite na radu, koordinatorima, poslodavcima, njihovim ovlaštenicima i povjerenicima zaštite na radu u okviru trajnog usavršavanja,
 • organizira i provodi stručne ispite zaštite na radu,
 • provodi međunarodne ugovore iz područja rada i zaštite na radu, sudjeluje u postupku sklapanja bilateralnih i multilateralnih međunarodnih ugovora iz područja rada,
 • obavlja poslove koji se odnose na praćenje usklađenosti hrvatskog radnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije na području rada i zaštite na radu,
 • prati provedbu međunarodnih ugovora i propisa iz područja rada i zaštite na radu,
 • pruža stručnu i administrativnu pomoć Povjerenstvu za utvrđivanje reprezentativnosti,
 • promiče bipartitni i tripartitni socijalni dijalog, promiče kolektivno pregovaranje,
 • rješava u upravnim stvarima u prvostupanjskom postupku o zahtjevima za polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, koordinatora zaštite na radu I i II, priznavanje statusa koordinatora zaštite na radu I i II,
 • rješava u upravnim stvarima u prvostupanjskom postupku o zahtjevima u vezi s davanjem ovlaštenja osobama za zaštitu na radu te obavlja stručni nadzor nad radom ovlaštenih osoba,
 • rješava u upravnim stvarima u prvostupanjskom postupku o registraciji udruga utemeljenih u skladu s odredbama zakona o radu: sindikata, udruga poslodavaca, udruga sindikata više razine i udruga poslodavaca više razine koji djeluju na području Republike Hrvatske ili na području dvije ili više županija,
 • rješava u upravnim stvarima u drugostupanjskom postupku o registraciji udruga utemeljenih u skladu s odredbama zakona o radu: sindikata, udruga poslodavaca, udruga sindikata više razine i udruga poslodavaca više razine koji djeluju na području jedne županije,
 • kontaktna je točka za europsku administrativnu suradnju radi zaštite i ostvarivanja zakonom zajamčenih radnih prava radnika upućenih na rad u Republiku Hrvatsku u okviru transnacionalnog pružanja usluga, te kontaktna točka Europske agencije za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (EU OSHA) u Republici Hrvatskoj.
 • u suradnji sa Samostalnim sektorom za koordinaciju europskih poslova i međunarodne suradnje, obavlja upravne i druge stručne poslove u vezi sa sudjelovanjem u radu tijela Europske unije i međunarodnih organizacija u području rada, posebice Međunarodne organizacije rada,
 • priprema odgovore na pritužbe, sudjeluje u izradi stručnih priprema te prijedloga stajališta iz područja rada i zaštite na radu za potrebe sudjelovanja u radnim skupinama vijeća,
 • za potrebe Vijeća ministara i Europskog vijeća, izrađuje izvješća o višestranim međunarodnim ugovorima iz područja rada,
 • surađuje s Vijećem Europe i Međunarodnom organizacijom rada, kao i s drugim međunarodnim organizacijama,
 • sudjeluje u izradi godišnjeg plana rada,
 • prati provođenje nacionalnih strategija i akcijskih planova iz svog djelokruga,
 • sudjeluje u planiranju državnog proračuna i u izradi strateškog plana Ministarstva,
 • sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionica i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja popisanog djelokruga Uprave
 • te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.
 

Ustrojstvo Uprave za rad i zaštitu na radu:
 
 • Sektor za radne odnose
  • Služba za rad
  • Služba za unaprjeđenje i razvoj radnog zakonodavstva
 • Sektor za kolektivne radne odnose i međunarodnu suradnju na području rada
  • Služba za kolektivne radne odnose i administrativnu suradnju u području upućivanja radnika
  • Služba za međunarodnu suradnju na području rada
 • Sektor za zaštitu na radu
  • Služba za zaštitu na radu
  • Služba za unapređivanje sigurnosti na radu i ovlaštenja
 
 
Sektor za radne odnose
 
 • obavlja normativne i druge stručne poslove u vezi s normativnim aktivnostima i praćenjem primjene propisa iz područja rada,
 • izrađuje izvješća, studije i pravne analize iz područja radnog prava,
 • vodi evidenciju i analizira podatke o privremenom zapošljavanju i o radničkim vijećima,
 • izrađuje izvješća, studije i analize o primjeni propisa i položaju radnika te na temelju istih daje prijedloge vezane uz razvoj radnog zakonodavstva,
 • priprema nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa, te mišljenja u vezi s provedbom propisa iz područja radnog prava,
 • radi na preuzimanju i provedbi pravne stečevine Europske unije iz djelokruga Sektora,
 • izrađuje pisane upute upravnim tijelima županije, odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na poslove rada,
 • prati i analizira propise, konvencije i preporuke Međunarodne organizacije rada, Vijeća Europe i Europske unije, nacionalnu i međunarodnu sudsku praksu iz djelokruga Sektora,
 • sudjeluje u projektima i provodi kampanje sprječavanja rada na crno,
 • sudjeluje u izradi godišnjeg plana rada,
 • prati provođenje nacionalnih strategija i akcijskih planova iz svog djelokruga,
 • sudjeluje u planiranju državnog proračuna i u izradi strateškog plana Ministarstva
 • pruža tehničku potporu Stručnom povjerenstvu za praćenje i analizu kretanja minimalne plaće
 • te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

Sektor za kolektivne radne odnose i međunarodnu suradnju na području rada

Sektor za kolektivne radne odnose i međunarodnu suradnju na području rada u suradnji sa Samostalnim sektorom za koordinaciju europskih poslova i međunarodne suradnje:
 • obavlja normativne, upravne i druge stručne poslove u vezi s normativnim aktivnostima i praćenjem primjene propisa o kolektivnim radnim odnosima,
 • provodi aktivnosti u svezi preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije iz djelokruga Sektora,
 • rješava u upravnim stvarima u prvostupanjskom postupku o registraciji udruga utemeljenih u skladu s odredbama Zakona o radu: sindikata, udruga poslodavaca, udruga sindikata više razine i udruga poslodavaca više razine koji djeluju na području Republike Hrvatske ili na području dvije ili više županija,
 • rješava u upravnim stvarima u drugostupanjskom postupku o registraciji udruga utemeljenih u skladu s odredbama Zakona o radu: sindikata, udruga poslodavaca, udruga sindikata više razine i udruga poslodavaca više razine koji djeluju na području jedne županije,
 • vodi registar udruga utemeljenih u skladu s odredbama Zakona o radu,
 • obavlja normativne i upravne poslove na području reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata i vodi evidenciju reprezentativnih sindikata,
 • pruža administrativnu i stručnu pomoć za primjenu propisa iz područja reprezentativnosti,
 • priprema odgovore i sudjeluje u upravnim sporovima pokrenutim protiv upravnih akata o registraciji udruga i reprezentativnosti udruga,
 • obavlja normativne, stručne i upravne poslove u vezi s radnicima upućenim na rad u Republiku Hrvatsku u okviru transnacionalnog pružanja usluga,
 • obavlja poslove nacionalne kontaktne točke za informacije o upućivanju radnika u Republiku Hrvatske u okviru transnacionalnog pružanja usluga i održava informativnu web-stranicu za upućene radnike,
 • vodi i koordinira međuresornu radnu skupinu koja prati primjenu propisa o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku,
 • prati propise konvencije i preporuke Međunarodne organizacije rada, Vijeća Europe, Europske unije i ostale međunarodne ugovore iz djelokruga Sektora,
 • izrađuje stručne analize i prijedloge za potpisivanjem višestranih međunarodnih ugovora na području rada koje usvajaju Međunarodna organizacija rada i Vijeće Europe,
 • priprema normativne prijedloge o ratifikaciji potpisanih međunarodnih ugovora na području rada,
 • izvještava o primjeni višestranih međunarodnih ugovora na području rada kojih je Republika Hrvatska strankom,
 • prati provođenje nacionalnih strategija i akcijskih planova iz svog djelokruga,
 • sudjeluje u planiranju državnog proračuna i u izradi strateškog plana Ministarstva,
 • te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.
 

Sektor za zaštitu na radu
 
 • obavlja normativne, upravne i druge stručne poslove u vezi praćenja primjene propisa iz područja zaštite na radu,
 • priprema nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa te mišljenja u vezi s provedbom propisa iz područja zaštite na radu,
 • radi na preuzimanju i provedbi pravne stečevine Europske unije iz djelokruga Sektora,
 • izrađuje u suradnji s drugim nadležnim tijelima nacionalne strategije iz područja zaštite na radu te prati njihovo provođenje,
 • izrađuje pisane upute uredima državne uprave u županijama iz područja zaštite na radu i programe namijenjene stručnjacima zaštite na radu, koordinatorima zaštite na radu, poslodavcima, njihovim ovlaštenicima i povjerenicima radnika za zaštitu na radu,
 • organizira i provodi stručne ispite zaštite na radu,
 • rješava u upravnim stvarima u prvostupanjskom postupku o zahtjevima za polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, za polaganje stručnog ispita za koordinatora zaštite na radu I i II, za priznavanje statusa koordinatora zaštite na radu I i II,
 • rješava u upravnim stvarima u prvostupanjskom postupku o zahtjevima za davanje ovlaštenja osobama za obavljanje poslova zaštite na radu te obavlja stručni nadzor nad radom ovlaštenih osoba,
 • sudjeluje na projektima iz područja zaštite na radu i provodi kampanje EU na području zaštite na radu,
 • surađuje s međunarodnim i nacionalnim ustanovama i organizacijama za zaštitu na radu te sudjeluje u njihovom radu,
 • obavlja poslove kontaktne točke Europske agencije za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (EU-OSHA),
 • vodi projekte na području zaštite na radu, vodi i uređuje hrvatsku stranicu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu pri EU-OSHA,
 • priprema izvješća o provedbi direktiva EU i konvencija Međunarodne organizacije rada na području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu,
 • sudjeluje u radu Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu,
 • organizira obilježavanje Nacionalnog dana zaštite na radu u suradnji s Nacionalnim vijećem za zaštitu na radu,
 • vodi postupak za dodjelu nagrada i priznanja na području zaštite na radu,
 • unapređuje sustav sigurnosti na radu,
 • prati stanje zaštite na radu putem Informacijskog sustava zaštite na radu,
 • izrađuje programe, vodiče, metode i modele za provođenje zaštite na radu,
 • pruža stručnu pomoć poslodavcima,
 • priprema stručne podloge i analize iz područja zaštite na radu te utvrđuje kriterije i postupke u vezi s organizacijom rada prilagođenom radnicima,
 • provodi istraživanja iz područja zaštite na radu i osigurava kontinuiranu razmjenu podataka o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu,
 • sudjeluje u planiranju državnog proračuna i u izradi strateškog plana Ministarstva,
 • te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.


Važne informacije iz zaštite na radu:

Središnji katalog službenih dokumenata RH

http://www.digured.hr/


Važni dokumenti: 

Udruge poslodavaca registrirane u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava

Udruge poslodavaca više razine registrirane u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava 

Udruge poslodavaca registrirane u uredima državne uprave u županiji

Udruge sindikata više razine registrirane u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava

Sindikati više razine registrirani u uredima državne uprave u županiji

Popis sindikata registriranih u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava koji nisu do 10. rujna 2013. godine prijavili prestanak djelovanja