Nacionalni odbor za razvoj volonterstva

Nacionalni odbor za razvoj volonterstva (u daljnjem tekstu: Odbor) je savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske čiji rad je javan i koje provodi mjere i aktivnosti s ciljem promicanja i daljeg razvoja volonterstva, a osobito:
 
  • predlaže mjere za unapređenje položaja volontera u društvu,
  • u suradnji s nadležnim tijelima predlaže propise o pogodnostima za volontere,
  • odlučuje o dodjeli Državne nagrade za volontiranje,
  • daje inicijativu za donošenje ili izmjenu propisa kojima se uređuje volonterstvo,
  • donosi Etički kodeks volontera,
  • poduzima druge aktivnosti radi razvoja volonterstva,
  • obavlja druge mjere i aktivnosti utvrđene Zakonom o volonterstvu.

U ostvarivanju svojih zadaća Odbor neposredno surađuje s Uredom za udruge, Savjetom za razvoj civilnoga društva, Savjetom za mlade i drugim tijelima Vlade Republike Hrvatske, središnjim tijelima državne uprave, Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i organizacijama civilnoga društva.

Odbor ima 21 člana, a svaki član ima zamjenika. Odbor čine predstavnik tijela državne uprave u čijem je djelokrugu volonterstvo, predstavnik Ureda za udruge, predstavnik Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, predstavnik Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za obrazovanje, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za zdravstvo, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za mlade, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za civilnu zaštitu, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za turizam i sport, predstavnik Agencije za mobilnost i programe Europske unije, osam predstavnika organizatora volontiranja i/ili organizacija civilnoga društva koje se bave razvojem volonterstva i tri nezavisna stručnjaka koji se bave volonterstvom i civilnim društvom na prijedlog jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Članovi Odbora i njihovi zamjenici imenuju se na rok od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.
Članovi Odbora biraju predsjednika većinom glasova svih članova Odbora. Predstavnik tijela državne uprave u čijem je djelokrugu volonterstvo ujedno je i potpredsjednik Odbora.
Odbor donosi Poslovnik o radu i Akcijski plan djelovanja za mandatno razdoblje.
Stručnu i administrativnu podršku radu Odbora pruža Ministarstvo.  
 
Dokumenti
Rješenje o imenovanju članova i dijela zamjenika članova Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva