Volonterstvo

O volonterstvu
Sukladno Zakonu o volonterstvu (Narodne novine broj 58/07, 22/13 i 84/21, dalje u tekstu: Zakon), volontiranjem se smatra dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili zajednice, a obavljaju ih volonteri na način predviđen Zakonom, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje. Navedeni Zakon i pripadajući podzakonski propisi predstavljaju normativni okvir za razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj koji, osim osnovnih pojmova vezanih uz volontiranje, uređuje i temeljna načela volontiranja, uvjete volontiranja, prava i dužnosti volontera te organizatora volontiranja, uvjete sklapanja ugovora o volontiranju, donošenje Etičkog kodeksa volontera, izdavanje potvrde o volontiranju, dodjelu Državne nagrade za volontiranje, praćenje organiziranog volontiranja te druga pitanja od značenja za volonterstvo.

Organizatori volontiranja mogu biti udruge, zaklade, vjerske zajednice, javne ustanove, turističke zajednice te druge pravne osobe koje nisu osnovane s ciljem stjecanja dobiti (neprofitne pravne osobe). Organizatori volontiranja mogu biti i državna tijela, kao i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ministarstvo na godišnjoj razini prikuplja podatke o organiziranom volontiranju kroz izvješća organizatora volontiranja o organiziranom volontiranju te se iz navedenih izvješća kroz godine prati pozitivan trend u broju volontera, organizatora volontiranja i volonterskih sati, pri čemu su udruge najzastupljenije među organizatorima volontiranja.
Vijesti
Normativni okvir
 • Zakon o volonterstvu ("Narodne novine", broj 58/07 i 22/13 i 84/21)
 • Pravilnik o državnoj nagradi za volontiranje ("Narodne novine", broj 109/21)
 • Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja ("Narodne novine", broj 109/21)
 • Odluka o kriterijima za izbor i način izbora člana i zamjenika člana Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva („Narodne novine“, broj 109/21)
 • Etički kodeks volontera ("Narodne novine", broj 55/08)
Nacionalni odbor za razvoj volonterstva
Nacionalni odbor za razvoj volonterstva (u daljnjem tekstu: Odbor) je savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske čiji rad je javan i koje provodi mjere i aktivnosti s ciljem promicanja i daljeg razvoja volonterstva, a osobito:
 
 • predlaže mjere za unapređenje položaja volontera u društvu,
 • u suradnji s nadležnim tijelima predlaže propise o pogodnostima za volontere,
 • odlučuje o dodjeli Državne nagrade za volontiranje,
 • daje inicijativu za donošenje ili izmjenu propisa kojima se uređuje volonterstvo,
 • donosi Etički kodeks volontera,
 • poduzima druge aktivnosti radi razvoja volonterstva,
 • obavlja druge mjere i aktivnosti utvrđene Zakonom o volonterstvu.

U ostvarivanju svojih zadaća Odbor neposredno surađuje s Uredom za udruge, Savjetom za razvoj civilnoga društva, Savjetom za mlade i drugim tijelima Vlade Republike Hrvatske, središnjim tijelima državne uprave, Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i organizacijama civilnoga društva.

Odbor ima 21 člana, a svaki član ima zamjenika. Odbor čine predstavnik tijela državne uprave u čijem je djelokrugu volonterstvo, predstavnik Ureda za udruge, predstavnik Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, predstavnik Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za obrazovanje, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za zdravstvo, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za mlade, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za civilnu zaštitu, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za turizam i sport, predstavnik Agencije za mobilnost i programe Europske unije, osam predstavnika organizatora volontiranja i/ili organizacija civilnoga društva koje se bave razvojem volonterstva i tri nezavisna stručnjaka koji se bave volonterstvom i civilnim društvom na prijedlog jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Članovi Odbora i njihovi zamjenici imenuju se na rok od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.
Članovi Odbora biraju predsjednika većinom glasova svih članova Odbora. Predstavnik tijela državne uprave u čijem je djelokrugu volonterstvo ujedno je i potpredsjednik Odbora.
Odbor donosi Poslovnik o radu i Akcijski plan djelovanja za mandatno razdoblje.
Stručnu i administrativnu podršku radu Odbora pruža Ministarstvo.  
 
Dokumenti
Rješenje o imenovanju članova i dijela zamjenika članova Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva
Izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja
Izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja za 2023. godinu

Sukladno članku 33. Zakona o volonterstvu (Narodne novine, broj: 58/07, 22/13 i 84/21) te Pravilniku o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja (Narodne novine, broj 109/21), svaki organizator volontiranja dužan je dostaviti godišnje izvješće o volontiranju Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, kao tijelu nadležnom za praćenje provedbe navedenoga Zakona i razvoja politike volonterstva.

Izvještajno razdoblje odnosi se na vrijeme od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine, a unos podataka za 2023. godinu završio je 15. travnja 2024. godine.
 
Statistički podaci o organiziranom volontiranju u 2023. godini: 

U 2023. godini u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje u Hrvatskoj je smanjen broj zaprimljenih izvješća o organiziranom volontiranju za 3%.
Broj prijavljenih volontera povećao se za 7%, dok se broj sati volontiranja smanjio za 7%.

Broj zaprimljenih izvješća o organiziranom volontiranju: 1.660
Broj volontera/ki: 67.909
Broj volonterskih sati: 3.012.837
Troškovi volontiranja: 3.812.714,77 eura
 
POPIS ORGANIZATORA VOLONTIRANJA U 2023. GODINI
KOMPARATIVNA STATISTIKA VOLONTIRANJA 2022. - 2023.Izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja za 2022. godinu

Sukladno članku 33. Zakona o volonterstvu (Narodne novine, broj: 58/07, 22/13 i 84/21) te Pravilniku o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja (Narodne novine, broj 109/21 ), svaki organizator volontiranja dužan je dostaviti godišnje izvješće o volontiranju Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, kao tijelu nadležnom za praćenje provedbe navedenoga Zakona i razvoja politike volonterstva.

Izvještajno razdoblje odnosi se na vrijeme od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine, a unos podataka za 2022. godinu završio je 14. travnja 2023. godine.
 
Statistički podaci o organiziranom volontiranju u 2022. godini: 

U 2022. godini u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje u Hrvatskoj je povećan broj zaprimljenih izvješća o organiziranom volontiranju za 7% što je rezultiralo povećanjem broja prijavljenih volontera za 7% kao i povećanim brojem sati volontiranja za 2%.

Broj zaprimljenih izvješća o organiziranom volontiranju: 1.720
Broj volontera/ki: 63.275
Broj volonterskih sati: 3.236.883,5
Troškovi volontiranja: 20.712.233,99 kuna / 2.748.985,86 eura

POPIS ORGANIZATORA VOLONTIRANJA U 2022. GODINI
KOMPARATIVNA STATISTIKA VOLONTIRANJA 2021. - 2022.  


Izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja za 2021. godinu

Svi organizatori volontiranja obvezni su, na temelju Pravilnika o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja (Narodne novine, broj 109/21), Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, podnijeti godišnje Izvješće o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja. Izvješće se podnosi putem aplikacije  za izvješća organizatora volontiranja. Unos podataka za 2021. godinu završio je 31. ožujka 2022.

Statistički podaci o organiziranom volontiranju u 2021. godini: 

U 2021. godini u Hrvatskoj je povećan broj zaprimljenih izvješća o organiziranom volontiranju za 2 posto što je rezultiralo povećanjem broja prijavljenih volontera za 22 posto kao i povećanim brojem sati volontiranja za 13 posto u odnosu na 2020. godinu. 

Broj zaprimljenih izvješća o organiziranom volontiranju: 1 607
Broj volontera/ki: 59 161 
Broj volonterskih sati: 3 181 557
Troškovi volontiranja: 16.278830,37 kuna

POPIS ORGANIZATORA VOLONTIRANJA U 2021. GODINI
KOMPARATIVNA STATISTIKA VOLONTIRANJA 2020. - 2021.


Izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja za 2020. godinu

Svi organizatori volontiranja obvezni su, na temelju Pravilnika o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama i aktivnostima organizatora volontiranja (Narodne novine, broj 9/18), Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, podnijeti godišnje Izvješće o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja. Izvješće se podnosi putem aplikacije  za izvješća organizatora volontiranja. 
Unos podataka za 2020. godinu završio je 31. ožujka 2021. godine. 

Statistički podaci o organiziranom volontiranju u 2020. godini: 
U 2020. godini u Hrvatskoj je povećan broj zaprimljenih izvješća o organiziranom volontiranju za 5%. Broj prijavljenih volontera smanjen je za 25%, a broj sati volontiranja smanjen je za 7% u odnosu na 2019. godinu. 

Broj zaprimljenih izvješća o organiziranom volontiranju: 1 574
Broj volontera/ki: 48 386 
Broj volonterskih sati: 2 819 655
Troškovi volontiranja: 11.324.342,78 kuna

POPIS ORGANIZATORA VOLONTIRANJA U 2020. GODINI
KOMPARATIVNA STATISTIKA VOLONTIRANJA 2019. - 2020. 


Izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja za 2019. godinu

Svi organizatori volontiranja obvezni su, na temelju Pravilnika o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama i aktivnostima organizatora volontiranja (Narodne novine, broj 9/18), Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, podnijeti godišnje Izvješće o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja. Izvješće se podnosi putem aplikacije za izvješća organizatora volontiranja. 
Unos podataka za 2019. godinu završio je 30. travnja 2020. godine. 

Statistički podaci o organiziranom volontiranju u 2019. godini: 
U 2019. godini u Hrvatskoj je povećan broj zaprimljenih izvješća o organiziranom volontiranju za 0.3% kao i broj prijavljenih volontera za 3% u odnosu na 2018. godinu. Broj sati volontiranja smanjen je za 6% u odnosu na 2018. godinu.

Broj zaprimljenih izvješća o organiziranom volontiranju: 1 502
Broj volontera/ki: 64 280
Broj volonterskih sati: 3 043 954
Troškovi volontiranja: 16.121.311,91 kuna

POPIS ORGANIZATORA VOLONTIRANJA U 2019. GODINI
KOMPARATIVNA STATISTIKA VOLONTIRANJA 2018. - 2019.


Produljenje roka za podnošenje izvješća o organiziranom volontiranju u 2019. godini​

Svjedočimo vremenu u kojem se solidarnost svakim danom potvrđuje kao najvažnija društvena vrijednost, a najvećim se dijelom ostvaruje kroz volonterske aktivnosti građana. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku zahvaljuje svim organizatorima volontiranja, volonterkama i volonterima kao i njihovim koordinatorima, na nesebičnoj i brzoj reakciji u pružanju pomoći na terenu, prvenstveno starijim i nemoćnim osobama, ali i drugim skupinama građana kojima je volonterska pomoć od neprocjenjive vrijednosti.

S obzirom na trenutnu situaciju, u kojoj je najvažnije djelovati i pomagati, rok za unos izvješća u aplikaciju za evidenciju organiziranog volontiranja pomiče se na 30. travnja 2020. godine.

Ukoliko ste u 2019. godini bili organizator volontiranja, pozivamo Vas da do navedenog roka popunite evidenciju sukladno članku 33. Zakona o volonterstvu (Narodne novine, broj 58/07 i 22/13) te Pravilniku o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja (Narodne novine, broj 9/18). Izvještajno razdoblje odnosi se na vrijeme od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.
 
Ukoliko tijekom popunjavanja evidencije naiđete na problem, molimo Vas da pošaljete e-mail sa što točnijim opisom problema na adresu volonteri@mdomsp.hr, kako bi Vam administratori aplikacije mogli pružiti odgovarajuću pomoć.

Podnošenje izvješća o organiziranom volontiranju za 2019. godinu

Pozivamo sve udruge, ustanove, zaklade i fundacije, druge neprofitne pravne osobe, državna tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji su tijekom 2019. godine bili organizatori  volontiranja, da podnesu izvješće o organiziranom volontiranju putem aplikacije koju je moguće pronaći na web adresi volonteri.mdomsp.hr.

Sukladno članku 33. Zakona o volonterstvu (Narodne novine, broj 58/07 i 22/13) te Pravilniku o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja (Narodne novine, broj 9/18), svaki organizator volontiranja dužan je dostaviti godišnje izvješće o volontiranju Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao tijelu nadležnom za praćenje provedbe navedenog Zakona i razvoja politike volonterstva.

Izvještajno razdoblje odnosi se na vrijeme od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine, a rok za dostavu izvješća je 31. ožujka 2020. godine.


Izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja za 2018. godinu

Svi organizatori volontiranja obvezni su, na temelju Pravilnika o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama i aktivnostima organizatora volontiranja (Narodne novine, broj 9/18), Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku podnijeti godišnje Izvješće o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja. Izvješće se podnosi putem aplikacije za izvješća organizatora volontiranja. 

Unos podataka za 2018. godinu završio je 31. ožujka 2019. godine.

Statistički podaci o organiziranom volontiranju u 2018. godini: 

U 2018. godini u Hrvatskoj povećan broj zaprimljenih izvješća o organiziranom volontiranju  za 28 % što je rezultiralo i povećanjem brojem prijavljenih volontera za 32 % kao i povećanim brojem volonterskih sati za 25 % u odnosu na 2017. godinu.
 
Broj zaprimljenih izvješća o organiziranom volontiranju: 1 497
Broj volontera/ki: 62 699
Broj volonterskih sati: 3 253 667
Troškovi volontiranja: 15.968.910,16 kuna

POPIS ORGANIZATORA VOLONTIRANJA U 2018. GODINI 
KOMPARATIVNA STATISTIKA VOLONTIRANJA 2017. - 2018. Podnošenje izvješća o organiziranom volontiranju za 2018. godinu

Pozivamo sve udruge, ustanove, zaklade i fundacije, druge neprofitne pravne osobe, državna tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su tijekom 2018. godine bili organizatori  volontiranja, da podnesu izvješće o organiziranom volontiranju.

Sukladno članku 33. Zakona o volonterstvu (Narodne novine, broj 58/07 i 22/13) te Pravilniku o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja (Narodne novine, broj 9/18), svaki organizator volontiranja dužan je dostaviti godišnje izvješće o volontiranju Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao tijelu nadležnom za praćenje provedbe navedenoga Zakona i razvoja politike volonterstva.
Izvještajno razdoblje odnosi se na vrijeme od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine, a rok za dostavu izvješća je 31. ožujka 2019. godine.
Slijedom navedenoga, pozivamo sve udruge, ustanove, zaklade i fundacije, druge neprofitne pravne osobe, državna tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su tijekom 2018. godine bili organizatori volontiranja, da podnesu izvješće o organiziranom volontiranju putem aplikacije koju je moguće pronaći na web adresi volonteri.mdomsp.hrIzvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja za 2017. godinu

Svi organizatori volontiranja obvezni su, na temelju Pravilnika o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama i aktivnostima organizatora volontiranja (Narodne novine, broj 9/18), Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, podnijeti godišnje Izvješće o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja. Izvješće se podnosi putem aplikacije  za izvješća organizatora volontiranja. 
Unos podataka za 2017. godinu završio je 31. ožujka 2018. godine

Statistički podaci o organiziranom volontiranju u 2017. godini: 
U 2017. godini u Hrvatskoj je smanjen broj zaprimljenih izvješća o organiziranom volontiranju  za 4 % što je rezultiralo i smanjenim brojem prijavljenih volontera za 3 % kao i smanjenim brojem volonterskih sati za 22 % u odnosu na 2016. godinu.
 
Broj zaprimljenih izvješća o organiziranom volontiranju: 1 168 
Broj volontera/ki: 47 372
Broj volonterskih sati:  2 603 676
Troškovi volontiranja:  11.299.314,08 kn

POPIS ORGANIZATORA VOLONTIRANJA U 2017. GODINI

DESKRIPTIVNA STATISTIKA VOLONTIRANJA 2016. - 2017.Podnošenje izvješća o organiziranom volontiranju za 2017. godinu

Pozivamo sve udruge, ustanove, zaklade i fundacije, druge neprofitne pravne osobe, državna tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su tijekom 2017. godine bili organizatori  volontiranja, da podnesu izvješće o organiziranom volontiranju.

Sukladno članku 33. Zakona o volonterstvu („Narodne novine“ broj: 58/07 i 22/13), te Pravilniku o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja („Narodne novine“ broj 9/18), svaki organizator volontiranja dužan je dostaviti godišnje izvješće o volontiranju Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao tijelu nadležnom za praćenje provedbe navedenoga Zakona i razvoja politike volonterstva.
Izvještajno razdoblje odnosi se na vrijeme od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine, a rok za dostavu izvješća je 31. ožujka 2018. godine.
Slijedom navedenoga, pozivamo sve udruge, ustanove, zaklade i fundacije, druge neprofitne pravne osobe, državna tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su tijekom 2017. godine bili organizatori volontiranja, da podnesu izvješće o organiziranom volontiranju putem web aplikacije koju je moguće pronaći na sljedećoj adresi: volonteri.mdomsp.hr


Izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja za 2016. godinu

Svi organizatori volontiranja obvezni su, temeljem Pravilnika o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama i aktivnostima organizatora volontiranja (˝Narodne novine", br.104/15), Ministarstvu podnijeti godišnje Izvješće o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja. Izvješće se podnosi putem aplikacije  za izvješća organizatora volontiranja. 
Unos podataka za 2016. godinu završio je 31. ožujka 2017. godine

Statistički podaci o organiziranom volontiranju u 2016. godini: 
U 2016. godini u Hrvatskoj je smanjen broj zaprimljenih izvješća o organiziranom volontiranju  za 12% što je rezultiralo i smanjenim brojem prijavljenih volontera za 7% u odnosu na 2015. godinu, dok se broj volonterskih sati povećao za 13% u odnosu na 2015. godinu.
 
Broj zaprimljenih izvješća o organiziranom volontiranju: 1 217 
Broj volontera/ki: 48 731
Broj volonterskih sati:  3 332 984
Troškovi volontiranja:  12.748.895,88 kn

POPIS ORGANIZATORA VOLONTIRANJA U 2016. GODINI
KOMPARATIVNA STATISTIKA VOLONTIRANJA 2015.-2016.

Datum objave 10. svibnja 2017.

Podnošenje izvješća o organiziranom volontiranju za 2016. godinu

Pozivamo sve udruge, ustanove, zaklade i fundacije, druge neprofitne pravne osobe, državna tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su tijekom 2016. godine bili organizatori volontiranja, da podnesu izvješće o organiziranom volontiranju
 
Sukladno članku 33. Zakona o volonterstvu („Narodne novine“ broj: 58/07 i 22/13), te Pravilniku o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja („Narodne novine“ broj 104/15), svaki organizator volontiranja dužan je dostaviti godišnje izvješće o volontiranju Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao tijelu nadležnom za praćenje provedbe navedenoga Zakona i razvoja politike volonterstva.
Izvještajno razdoblje se odnosi na vrijeme od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine, a rok za dostavu izvješća je 31. ožujka 2017. godine.
Slijedom navedenoga, pozivamo sve udruge, ustanove, zaklade i fundacije, druge neprofitne pravne osobe, državna tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su tijekom 2016. godine bili organizatori volontiranja, da podnesu izvješće o organiziranom volontiranju putem web aplikacije koju je moguće pronaći na sljedećoj adresi: volonteri.mdomsp.hr

Datum objave 07. veljače 2017.

Izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja za 2015.
Svi organizatori volontiranja obvezni su, temeljem Pravilnika o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama i aktivnostima organizatora volontiranja (˝Narodne novine˝,br.104/15), Ministarstvu socijalne politike i mladih podnijeti godišnje Izvješće o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja. Izvješće se podnosi  putem aplikacije za izvješća organizatora volontiranja. 
Unos podataka za 2015. godinu je završen.

Statistički podaci o organiziranom volontiranju u 2015. godini: 
U 2015. godini u Hrvatskoj je povećan broj dostavljenih izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja za 32 % u odnosu na prethodnu godinu.
Broj volontera/ki: 52 208
Broj zaprimljenih izvješća o organiziranom volontiranju: 1 367
Broj volonterskih sati:  2 943 902
Troškovi volontiranja:  12.289.283,76 kn
Popis organizatora volontiranja u 2015. godini

Datum objave 30.06.2016.

Produžuje se rok za dostavu izvješća o organiziranom volontiranju u 2015. godini
Obavještavaju se sve udruge, zaklade, fundacije, sindikati, vjerske i turističke zajednice, ustanove, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, državna tijela te druge neprofitne pravne osobe, koje su sukladno članku 33. Zakona o volonterstvu („Narodne novine“ br. 58/07 i 22/13) te Pravilniku o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja (Narodne novine, br.104/15) dužne Ministarstvu socijalne politike i mladih dostaviti godišnje izvješće o volontiranju koje je organizirano u protekloj godini, da se rok za dostavu izvješća produžuje do 31. ožujka 2016. godine.
Slijedom navedenog, pozivaju se svi organizatori volontiranja koji su tijekom 2015. godine angažirali volontere, a  još nisu ispunili ovu zakonsku obvezu, da podnesu izvješće o organiziranom volontiranju u 2015. godini putem nove web aplikacije koju je moguće pronaći na sljedećem linku: http://volonteri.mdomsp.hr/

Datum objave 25.veljače 2016.

Izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja za 2014.
 
Svi organizatori volontiranja obvezni su, temeljem Pravilnika o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama i aktivnostima organizatora volontiranja (˝Narodne novine˝ 104/15), Ministarstvu socijalne politike i mladih podnijeti godišnje Izvješće o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja. Izvješće se podnosi  putem Aplikacije za izvješća organizatora volontiranja do kraja veljače za prethodnu godinu. Unos podataka za 2014. godinu je završen.
Statistika organiziranog volontiranja u 2014. godini
U 2014. godini u Hrvatskoj je povećan broj dostavljenih izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja za 54% u odnosu na prethodnu godinu.


Statistički podaci o organiziranom volontiranju u 2014. godini:

Broj volontera/ki:  45 955
Broj organizatora volontiranja: 1 032
Broj volonterskih sati:  2 597 121
Troškovi volontiranja:  5.829.520,62 kn
Popis organizatora volontiranja u 2014.
Datum objave: 27.05.2015.
Mogućnosti za volontiranje
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike više od 10 godina (su)financira djelovanje volonterskih centara diljem Republike Hrvatske, čija je osnovna uloga aktivno sudjelovanje i doprinos u razvoju volonterstva na lokalnoj razini.

Navedeno se postiže kroz informiranje o mogućnostima za volontiranje, sudjelovanje u razvoju volonterskih programa na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, pružanje različitih usluga koje se odnose na izobrazbu za organizatore volontiranja iz područja menadžmenta volontera, pružanje podrške organizatorima pri izradi kvalitetnih volonterskih programa, izobrazbu građana o volontiranju, povezivanje potencijalnih volontera s mogućnostima volontiranja, usklađivanje potreba organizacija za volonterima i građana koji žele volontirati, organiziranje promotivnih kampanja, izradu i tiskanje publikacija u području volonterstva i menadžmenta, provođenje prigodnih istraživanja u području volonterstva, međusektorsku suradnju i sl.

U 2022. godini Ministarstvo (su)financira 27 lokalnih volonterskih centara, 4 regionalna volonterska centra i 1 mrežnu organizaciju volonterskih centara, na čijim stranicama građani mogu vidjeti informacije o ponudi i potražnji volonterskog rada, odnosno mogućnostima za volontiranje u Republici Hrvatskoj. Popis (su)financiranih volonterskih centara i poveznice na njihove web stranice na kojima su dostupne informacije o mogućnostima za volontiranje nalazi se u nastavku:Lokalni volonterski centri:  
 
Redni broj  Naziv organizacije Sjedište
1. Mirovna grupa Oaza Beli Manastir     Beli Manastir 
2. Udruga za djecu i mlade s poteškoćama u razvoju 'Zvono' Belišće
3. Udruga tjelesnih invalida Bjelovar Bjelovar
4. Udruga za promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu „Impress“ Daruvar     Daruvar
5. Centar za održivi razvoj Imotski
6. Carpe Diem udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih Karlovac
7. Udruga ZvoniMir Knin
8. Zaklada Sandra Stojić Kutina
9. Savjetovalište "Lanterna" Makarska
10. Udruga mladih Feniks Oroslavje
11. Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis Ozalj
12. Volonterski centar „Za zajednicu“ Prelog
13. Udruga slijepih Istarske županije Pula
14. Volonterski centar Istra Pula
15. Odred izviđača „Zelena patrola“ Rajić Rajić
16. Udruga za civilno  društvo  i kvalitetu življenja Srma Sinj
17. Agencija lokalne demokracije Sisak Sisak
18. Studentski katolički centar Split Split
19. Udruga MoSt Split
20. Informativno pravni centar Slavonski brod
21. 'Srce' - Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji
 
Sveti Ivan Zelina
22. Udruga mladih Mladi u Europskoj uniji Šibenik
23. Mreža udruga Zagor Zabok
24. Udruga socijalnih radnika Zadar - Volonterski centar Zadar Zadar
25. Humanitarna udruga "fra Mladen Hrkač" Zagreb
26. Udruga Maštara Zagreb
27. CeZaM Zaprešić
     Regionalni volonterski centri:
 
Redni broj Naziv organizacije Sjedište
1. Volonterski centar Zagreb Zagreb
2. DKolektiv - Volonterski centar Osijek Osijek
3. Udruga "MI" – Split – Volonterski centar Split Split
4.  
Udruga za razvoj civilnog društva SMART - Volonterski centar Rijeka
Rijeka


Mrežna organizacija:
 
Redni broj Naziv organizacije Sjedište
1. Hrvatski centar za razvoj volonterstva Osijek
 

Osim u okviru pojedinačnih nacionalnih projekata i programa volontiranja koje nude organizatori volontiranja, volontiranje u Republici Hrvatskoj moguće je i kroz jedan dio programa Europske snage solidarnosti, o čemu više informacija možete pronaći pod podnaslovom Mogućnosti za mobilnost u volontiranju.MOGUĆNOSTI ZA MOBILNOST U VOLONTIRANJU

Na području mobilnosti volontera od velikog je značaja dugi niz godina bila Europska volonterska služba (EVS) namijenjena mladima. Europska komisija pokrenula  je EVS 1996. godine, a provodio se sve do 2018. godine, kad je na snagu stupio program Europskih snaga solidarnosti koji je obuhvatio i nadogradio Europsku volontersku službu, uz naglasak na komponentu solidarnosti. EVS je omogućavao mladima u dobi od 17 do 30 godina da provedu od dva tjedna do godine dana volontirajući u organizacijama u inozemstvu, a mladima su bili osigurani put, smještaj, prehrana, zdravstveno osiguranje, učenje jezika, te podrška u radu i učenju.  Agencija za mobilnost i programe Europske unije  od 2011. godine provodi Europsku volontersku službu u Republici Hrvatskoj kao punopravna članica programa Mladi na djelu (2007. - 2013.), dok se za razdoblje od 2014. do 2018. godine Europska volonterska služba provodila u okviru Erasmus+ programa usmjerenog na obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport.

Donošenjem Uredbe (EU) 2018/1475 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. listopada 2018. godine o utvrđivanju pravnog okvira Europskih snaga solidarnosti uspostavljen je program Europskih snaga solidarnosti (ESS) kao temelj za ostvarivanje pozitivne društvene promjene pružanjem podrške zajednicama pojedinaca i subjektima koji su posvećeni jačanju solidarnosti diljem Europe. Cilj navedenog programa je omogućiti mladima u dobi između 18 i 30 godina da volontiraju ili rade na projektima u svojim zemljama ili u inozemstvu koji su od koristi zajednicama i ljudima diljem Europe. Kroz navedene aktivnosti mladi imaju priliku pridonijeti rješavanju društvenih potreba i istodobno poboljšati svoj osobni, obrazovni, društveni, građanski i stručni razvoj.

Novim prijedlogom Uredbe za program Europskih snaga solidarnosti za programsko razdoblje 2021. - 2027. godine predviđeno je dodatno širenje programa, a očekuje se da će se do 2027. godine u okviru ESS-a ponuditi prilike za angažman 350 000 mladih Europljana.

Program Europskih snaga solidarnosti sadrži tri vrste projekata:

 1. Volontiranje, kroz koji se mladim ljudima daje prilika da volontiraju u razdoblju od dva do dvanaest mjeseci, u zemlji ili inozemstvu
 2. Stažiranje i zaposlenje, kroz koje se mladim ljudima daje prilika da dobiju posao ili staž u širokom rasponu sektora uključenih u aktivnosti za jačanje solidarnosti, u zemlji ili inozemstvu
 3. Projekte solidarnosti, solidarne aktivnosti i inicijative u lokalnoj zajednici

Kroz provedbu volonterskih projekata u okviru programa ESS, mladima se pruža prilika da volontiranjem odgovore na važne društvene potrebe i pridonose osnaživanju zajednica, ali i da steknu korisno iskustvo, vještine i kompetencije za njihov osobni, obrazovni, društveni, građanski i profesionalni razvoj, te time poboljšaju svoju zapošljivost.
Više informacija o programu Europskih snaga solidarnosti, otvorene natječaje, uvjetima i načinu prijave te druge relevantne informacije možete pronaći ovdje, a za dodatne informacije te pomoć i podršku u prijavi slobodni ste obratiti se Agenciji za mobilnost i programe Europske unije koja je provedbeno tijelo za program Europskih snaga solidarnosti u Republici Hrvatskoj.

Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje
Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje je dokument kojim se potvrđuje sudjelovanje volontera u programu dugotrajnog volontiranja te se opisuju njegove aktivnosti i zadaci, kao i sadržaj onoga što je volonter naučio ili razvio tijekom volontiranja, koristeći kao okvir ključne kompetencije cjeloživotnog učenja. Svrha je Potvrde pružanje podrške volonteru u prepoznavanju njegovih znanja i vještina te samostalnosti i odgovornosti stečenih volonterskim iskustvima, kako bi time mogao poboljšati i upotpuniti svoj životopis i bolje se predstaviti potencijalnim poslodavcima. Potvrda također pridonosi prepoznavanju neformalnog i informalnog učenja putem volonterskog angažmana. Za organizatore volontiranja Potvrda o kompetencijama stečenim volontiranjem predstavlja priliku za uporabu europskog sustava vrednovanja i priznavanja njihova rada.