Prava u sustavu socijalne skrbi

Prava u sustavu socijalne skrbi temeljem Zakona o socijalnoj skrbi
Prava u sustavu socijalne skrbi temeljem Zakona o socijalnoj skrbi su:
 
 • zajamčena minimalna naknada (ZMN),
 • naknada za troškove stanovanja,
 • pravo na troškove ogrjeva,
 • naknada za osobne potrebe korisnika smještaja,
 • jednokratne naknade,
 • naknade u vezi s obrazovanjem,
 • osobna invalidnina,
 • doplatak za pomoć i njegu,
 • status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja,
 • naknada do zaposlenja
 • pravo na naknadu za ugroženog kupca energenta, te
 • socijalne usluge: prva socijalna usluga (informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba), savjetovanje i pomaganje, pomoć u kući, psihosocijalna podrška, rana intervencija, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija), boravak, smještaj, obiteljska medijacija, organizirano stanovanje

O priznavanju prava u sustavu socijalne skrbi rješenjem odlučuje nadležni centar za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta. Iznimno, o pravu na naknadu za troškove stanovanja rješenjem odlučuje jedinica lokalne samouprave i Grad Zagreb, a o priznavanju prava na naknadu za troškove ogrjeva rješenjem odlučuje jedinica područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb.
 
Uvjeti za njihovo ostvarivanje određeni su Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20).
Korisnici prava
Korisnici prava u sustavu socijalne skrbi su:
 
 • samac i kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, primitkom od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način
 • dijete bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mlađa punoljetna osoba, dijete žrtva obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, dijete žrtva trgovanja ljudima, dijete s teškoćama u razvoju, dijete i mlađa punoljetna osoba s problemima u ponašanju, dijete bez pratnje koje se zatekne izvan mjesta svog prebivališta bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu te dijete strani državljanin koje se zatekne na teritoriju Republike Hrvatske bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu
 • trudnica ili roditelj s djetetom do godine dana života bez obiteljske podrške i odgovarajućih uvjeta za život
 • obitelj kojoj je zbog poremećenih odnosa ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna stručna pomoć ili druga podrška
 • odrasla osoba s invaliditetom koja nije u mogućnosti udovoljiti osnovnim životnim potrebama
 • odrasla osoba žrtva obiteljskog ili drugog nasilja te žrtva trgovanja ljudima
 • osoba koja zbog starosti ili nemoći ne može samostalno skrbiti o osnovnim životnim potrebama
 • osoba ovisna o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti
 • beskućnik
 • druge osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o socijalnoj skrbi.
Pružatelji pomoći
Ovisno o vrsti pomoći koja vam je potrebna, svoja prava iz ovog sustava možete ostvariti preko:
 
 • ustanova socijalne skrbi:
  • centara za socijalnu skrb
  • domova socijalne skrbi / centri za pružanje usluga u zajednici
  • centara za pomoć i njegu
 • udomiteljskih obitelji
 • obiteljskih domova
 • udruga, vjerskih zajednica, obrtnika i drugih pravnih osoba
 • fizičkih osoba koji obavljaju profesionalnu djelatnost, savjetovališta
 • jedinica lokalne i područne samouprave koje su dužne u svom proračunu osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi.

Jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine) osiguravaju sredstva za podmirivanje troškova stanovanja (najamnina, komunalna naknada, električna energija, plin, grijanje, voda, odvodnja i drugi troškovi stanovanja).

Jedinica područne samouprave - županija osigurava sredstva za podmirenje troškova ogrjeva.

Adrese i telefonske brojeve centara za socijalnu skrb i drugih ustanova možete pronaći na internetskim stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
Zajamčena minimalna naknada - ZMN
Zajamčena minimalna naknada (u daljnjem tekstu ZMN) je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba.
Uvjeti za odobravanje ZMN određeni su Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20).

Iznos ZMN određuje se u propisanom postotku od osnovice koju odlukom određuje Vlada Republike Hrvatske. Osnovica na temelju koje se izračunava iznos ZMN iznosi 800,00 kuna.
Iznos ZMN za samca utvrđuje se u iznosu od 100% osnovice, a za radno nesposobnog samca u iznosu od 115% osnovice.
Za kućanstvo se iznos ZMN izračunava zbrajanjem udjela za svakog člana kućanstva, s tim da udjeli članova kućanstva iznose:
 
 • za samohranog roditelja iznosi 100% osnovice         
 • za odraslog člana kućanstva iznosi 60% osnovice         
 • za dijete iznosi 40% osnovice        
 • za dijete samohranog roditelja odnosno dijete u jednoroditeljskoj obitelji iznosi 55% osnovice.
 
Iznos ZMN ne može biti veći od bruto iznosa minimalne plaće u RH.
U slučaju da samac ili kućanstvo ostvaruju prihod, visina ZMN utvrđuje se kao razlika između iznosa ZMN i mjesečnog prihoda samca ili kućanstva.
Jednokratna naknada
Jednokratna naknada priznaje se kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na naknadu u naravi.
Jednokratna naknada priznaje se:
 
 • samcu ili kućanstvu koje zbog materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i sl.
 • obitelji zbog nabave osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave nužne odjeće i obuće
 • korisniku prava na smještaj u udomiteljsku obitelj koji je učenik osnovne ili srednje škole za kupnju obveznih školskih udžbenika, ako to pravo ne ostvaruje po drugoj osnovi
 • korisnicima privremenog smještaja u kriznim situacijama radi naknade troškova prijevoza u mjesto prebivališta, vlastitu ili udomiteljsku obitelj, dom socijalne skrbi, kod drugog pružatelja usluge odnosno drugu ustanovu

Centar za socijalnu skrb može iznimno priznati jednokratnu naknadu korisnicima usluge smještaja, odnosno organiziranog stanovanja u slučaju ako ta potreba nije zadovoljena u okviru usluge smještaja, organiziranog stanovanja ili naknade ostvarene po drugoj osnovi.


Uvećana jednokratna naknada

U osobito opravdanim slučajevima Centar za socijalnu skrb može priznati uvećanu jednokratnu naknadu uz prethodnu suglasnost Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Uvećana jednokratna naknada može se priznati u najvišem iznosu do 10.000,00 kuna.


Naknada za troškove pogreba

Jednokratna naknada za pogrebne troškove priznaje se za pogreb osobe koja nema zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja temeljem sklopljenog ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, i to:
 
 • osobe koja je u času smrti korisnik prava ili član kućanstva koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu i
 • osobe koja je u času smrti korisnik smještaja ili organiziranog stanovanja.

Centar za socijalnu skrb priznaje navedenu jednokratnu naknadu do iznosa osnovnih troškova pogreba u mjestu smrti korisnika ili mjestu pogreba, a u iznos troškova uračunavaju se i troškovi prijevoza pokojnika
Naknada za ugroženog kupca energenata
Naknada za ugroženog kupca energenata predstavlja pravo na subvenciju troškova električne energije. Status ugroženog kupca energenta može ostvariti:
 
 • korisnik zajamčene minimalne naknade
 • član kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade
 • korisnik osobne invalidnine
 • član kućanstva korisnika osobne invalidnine
 
Iznos naknade za ugroženog kupca energenata iznosi do najviše 200,00 kuna mjesečno.
Naknada za troškove stanovanja
Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalne naknade, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima.
Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20).
Pravo na troškove ogrjeva
Samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m³ drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb.
Doplatak za pomoć i njegu
Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u obavljanju osnovnih životnih potreba.
Pravo na doplatak za pomoć i njegu može se priznati u punom ili smanjenom iznosu, ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu.
Iznos doplatka za pomoć i njegu određuje se u propisanom postotku od osnovice koju odlukom određuje Vlada Republike Hrvatske. Osnovica trenutno iznosi 500,00 kuna.
Slijedom gore navedenog, visina doplatka za pomoć i njegu iznosi:
 
 • u punom iznosu 120% osnovice
 • u smanjenom iznosu 84% osnovice
 
Uvjeti za ostvarivanje prava na doplatak za pomoć i njegu određeni su Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20).
U postupku priznavanja prva na doplatak za pomoć i njegu potrebno je utvrditi činjenice vezane za zdravstveno stanje koje su propisane kao uvjet za priznavanje prava. Slijedom navedenog, centar za socijalnu skrb će, prije donošenja rješenja, zatražiti nalaz i mišljenje područne ustrojstvene jedinice Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.
Osobna invalidnina
Pravo na osobnu invalidninu priznaje se osobi s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, u svrhu zadovoljavanja njezinih životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice.
Uvjeti za ostvarivanje prava na osobnu invalidninu određeni su Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20).

U postupku priznavanja prva na osobnu invalidninu potrebno je utvrditi činjenice vezane za zdravstveno stanje koje su propisane kao uvjet za priznavanje prava. Slijedom navedenog, centar za socijalnu skrb će, prije donošenja rješenja, zatražiti nalaz i mišljenje područne ustrojstvene jedinice Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Iznos osobne invalidnine određuje se u propisanom postotku od osnovice koju odlukom određuje Vlada Republike Hrvatske. Osnovica trenutno iznosi 500,00 kuna.
Osobna invalidnina iznosi mjesečno 300% osnovice.
Status roditelja njegovatelja/njegovatelja
Pravo na status roditelja njegovatelja priznaje se jednom od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom koje ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:
 
 • potpuno je ovisno o pomoći i njezi druge osobe jer mu je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj osposobljen
 • u potpunosti je nepokretno i uz pomoć ortopedskih pomagala
 • ima više vrsta teških oštećenja (tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih), zbog kojih je potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.

Uvjeti za ostvarivanje prava na status roditelja njegovatelja/njegovatelja određeni su Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20).

Roditelj njegovatelj odnosno njegovatelj ima pravo na naknadu u iznosu osam osnovica (osnovica trenutno iznosi 500,00 kn), prava iz mirovinskoga osiguranja, zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti, kao zaposlena osoba prema posebnim propisima.
Naknada do zaposlenja
Pravo na naknadu do zaposlenja priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju, odnosno osobi s invaliditetom kojima je tjelesno, mentalno, intelektualno ili osjetilno oštećenje utvrđeno na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, nakon završetka osnovnoškolskog, srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja, a najranije s navršenih 15 godina života, ako naknadu za vrijeme nezaposlenosti ne ostvaruje prema drugim propisima, a evidentirana je kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje ili ima utvrđenu privremenu nezapošljivost od strane nadležnog tijela sukladno posebnom propisu.

Uvjeti za ostvarivanje prava na naknadu do zaposlenja određeni su Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20).
Korisnik naknade do zaposlenja ne može istodobno ostvariti doplatak za pomoć i njegu.