Zakon o radu

Temeljem odredbe članka 15. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine, br. 85/20), Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike obavlja poslove koji se, između ostalog, odnose na uređivanje radnih odnosa. Stoga je ovo Ministarstvo stručni nositelj pripreme općeg propisa o radu.

Zakonom o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) uređuju se radni odnosi u Republici Hrvatskoj, ako drugim zakonom ili međunarodnim ugovorom, koji je sklopljen i potvrđen u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, te objavljen, a koji je na snazi, nije drukčije određeno.

Pitanja i odgovori uz nove izmjene i dopune Zakona o radu:

1. UGOVOR O RADU

 1. Obveza sklapanja izmjene ugovora kod rada na izdvojenom mjestu rada

 2. Usklađivanje ugovora o radu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu

 3. Način izmjene ugovora o radu

 4. Sklapanje ugovora o radu nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu

 5. Razlozi sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme

 6. Rad na daljinu i rad na izdvojenom mjestu rada

 7. Naknada troška kao dio ugovora o radu na izdvojenom mjestu rada

 8. Zaštita na radu kod rada na daljinu

 9. Ugovor o radu za stalne sezonske poslove

 10. Ugovor o dodatnom radu II

 11. Mjesto rada

 12. Način ugovaranja trajanja rada na izdvojenom mjestu

 13. Neoporezivi trošak rada na izdvojenom mjestu - Pravilnik o porezu na dohodak

 14. Odbijanje zahtjeva radnika za rad od kuće

 15. Definiranje vezano uz „organizaciju rada“ u ugovoru o radu na izdvojenom mjestu rada

 16. Izostanak suglasnosti radnika za ulazak u dom

 17. Podatak u ugovoru o bruto plaći

 18. Rad stranaca

 19. Sezonski poslovi

 20. Stalni sezonski poslovi - prerada ribe

 21. Mirovanje radnog odnosa kod ugovora za stalne sezonske poslove

 22. Ugovori na određeno za umirovljenike koji rade pola radnog vremena

 23. Zamjena privremeno nenazočnog radnika

 24. Projekt financiran iz EU fondova

 25. Iznimka od trajanja ugovora na određeno vrijeme, predviđena kolektivnim ugovorom

 26. Ponavljajući rad kod istog poslodavca izvan sezone

 27. Obavijest o sklopljenom ugovoru o dodatnom radu

 28. Zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

 29. Ugovor o radu na određeno vrijeme nakon 1.1.2023.

 30. Medicinska dokumentacija kod zahtjeva za rad od kuće

 31. Ulazak u dom radnika

 32. Rad na daljinu i mogućnost teritorijalnog ograničenja rada

 33. Broj ugovora na određeno vrijeme kod „običnih“ i sezonskih poslova

 34. Izmjena ugovora na određeno vrijeme koja ne produljuje trajanje ugovora

 35. Rad na određeno vrijeme korisnika mirovine

 36. Povezana društva i uzastopni ugovori o radu na određeno vrijeme

 37. Uzastopni ugovor sklopljen prije isteka prethodnog


2. RADNO VRIJEME

 1. Samostalnost u određivanju radnog vremena kod rada na izdvojenom mjestu rada i rada na daljinu

 2. Ugovaranje radnog vremena

 3. Prekovremeni rad kod određenih kategorija radnika

 4. Prilagodba radnog vremena u dodatnom radu

 5. Izostanak suglasnosti za rad u nejednakom rasporedu radnog vremena kao razlog za otkaz ugovora o radu

 6. Evidentiranje radnog vremena kod rada na daljinu


3. PLAĆA

 1. Ugovaranje plaće u bruto iznosu

 2. Osnove i mjerila za isplatu plaće

 3. Definiranje primitaka iz radnog odnosa

 4. Pravo na povećanu plaću za rad nedjeljom

 5. Naknada plaće

 6. Plaća i primici radnika na temelju radnog odnosa

 7. Način obavještavanja radnika o plaćanju dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

 8. Otežani uvjeti rada i pravo na povećanu plaću

 9. Povećanje plaće za rad nedjeljom i istodobno po drugim osnovama

 10. Rok za isplatu plaće

 11. Transakcijski račun radnika

 12. Isplata primitaka radniku u gotovu novcu

 13. Naknada plaće za vrijeme izvanrednih okolnosti

 14. Isplatne liste

 15. Isplatna lista - obrazac IP1

 16. Obveza ugovaranja plaće u brutoiznosu i primjena odredbi Zakona o minimalnoj plaći


4. ZAŠTITA DOSTOJANSTVA RADNIKA

 1. Rok za imenovanje druge osobe za zaštitu dostojanstva

 2. Imenovanje druge osobe različitog spola i pitanje zamjenika


5. PROBNI RAD

 1. Produljenje probnog rada

 2. Probni rad kod ugovora na određeno vrijeme

 3. Način produljenja probnog rada

 4. Produljenje probnog rada koji je započeo u 2022. godini


6. ODMORI I DOPUSTI

 1. Dokaz u cilju ostvarivanja prava na odsutnost s posla

 2. Neplaćeni dopust radi pružanja osobne skrbi

 3. Darivanje krvi II

 4. Rad nedjeljom

 5. Dokaz o postojanju ozbiljnog zdravstvenog razloga osobe kojoj radnik pruža skrb

 6. Blagdani i dani tjednog odmora u trgovini


7. OTKAZ UGOVORA O RADU

 1. Dospjelost plaće u odnosu na mogućnost izvanrednog otkazivanja ugovora od strane radnika

 2. Tijek otkaznog roka i bolovanje

 3. Otkazni rok i otpremnina kod otkaza radniku s navršenih 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža

 4. Dostava odluke o pravima i obvezama iz radnog odnosa i ostalih akata radniku


8. UPUĆIVANJE RADNIKA U INOZEMSTVO

 1. Izmjena ugovora o radu i dostava pisanih informacija radniku

 2. Službeni put u inozemstvo


9. ZAŠTITA DJETETA I MALOLJETNIKA

 1. Redoviti kontakt s djetetom

 2. Rok za dostavu uvjerenja / potvrde

 3. Važenje uvjerenja / potvrde

 

10. RAD PUTEM DIGITALNIH RADNIH PLATFORMI

 1. Dostava podataka u evidenciju rada korištenjem digitalnih radnih platformi

 2. Usklađivanje ugovora o radu s novim zakonskim odredbama

 3. Radni odnos u platformskom radu i radno vrijeme radnika

 4. Organizacija rada agregatora i radno vrijeme dostavljača

 5. Obvezni sadržaj ugovora o radu radnika dostavljača /vozača

 6. Prijava isplate primitaka po osnovi rada putem digitalnih radnih platformi (Obrazac JOPPD)

 7. Pomaganje člana obitelji u obrtu za taxi-prijevoz

 8. Obveze agregatora vezano za ljudski nadzor u okviru automatiziranog sustava upravljanja (čl.221.h i čl.221.i)

 9. Obveza uspostave kanala za profesionalnu komunikaciju (čl.221.k)

 10. Pravna pretpostavka postojanja radnog odnosa (čl.221.m)

 11. Obveza poslodavca - upoznavanje radnika s organizacijom rada digitalne radne platforme (čl.221.g)

 12. Rad po pozivu poslodavca (čl.221.l st.2.)

 13. Razlika između ugovora za rad po pozivu i običnog ugovora za rad putem platforme


Popis mišljenja o primjeni Zakona o radu, kao i podzakonskih propisa donesenih temeljem ovoga Zakona, nalazi se u nastavku:

1. SKLAPANJE UGOVORA O RADU

 1. Trajanje ugovora o radu na određeno vrijeme

 2. Sporazum o stavljanju radnika na raspolaganje

 3. Provođenje natječaja i odabir kandidata za pojedino radno mjesto

 4. Rad učenika u Republici Hrvatskoj

 5. Upućivanje u inozemstvo - mjesto rada radnika u više država

 6. Zapošljavanje studenta -obavljanje studentskih poslova

 7. Sklapanje ugovora o radu s „odgodnim učinkom“

 8. Privremeno ustupanje radnika

 9.  Ugovor o radu na određeno vrijeme

 10. Radni odnos obrtnika

 11. Zapošljavanje maloljetnika

 12. Status hrvatskih državljana zaposlenih u stranim diplomatskim misijama

 13. Rad na izdvojenom mjestu rada

 14. Zaštita prava radnika

 15. Rad studenta

 16. Primjerak sklopljenoga ugovora o radu

 17. Maksimalno trajanje ugovora o radu na određeno vrijeme

 18. Sklapanje novog ugovora o radu s poslodavcem

 19. Dodatak (aneks) ugovora o radu i navođenje podataka o adresi stanovanja

 20. Sklapanje ugovora o radu, stručna sprema

 21. Sadržaj ugovora o radu

 22. Ugovor o radu i ugovor o djelu

 23. Zapošljavanje radnice na određeno vrijeme uslijed potrebe zamjene trudne radnice

 24. Obavljanje poslova drugog radnog mjesta

 25. Rad umirovljenika - korisnik starosne, prijevremene starosne ili obiteljske mirovine

 26. Rad umirovljenika - posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa

 27. Izmjena obveznih sastojaka ugovora o radu

 28. Obavljanje obrta

 29. Rad učenika

 30. Ugovor o radu na određeno vrijeme, prekršajna odgovornost poslodavca

 31. Upućivanje radnika u inozemstvo duže od 4 uzastopna tjedna

 32. Direktor - radnik

 33. Poslodavac u smislu Zakona o radu i podružnica

 34. Direktor i sklapanje ugovora o radu

 35. Probni rad, provjera znanja i sposobnosti radnika izvan probnog rada

 36. Mogućnost otkazivanja kod ugovorenog probnog rada

 37. Pripravnički staž

 38. Stručni ispit

 39. Obrazovanje radnika

 40. Probni rad i otkazni rok

 41. Probni rad

 42. Ugovor o radu pripravnika

 43. Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 44. Vrijeme provedeno na stručnom osposobljavanju i radni staž

 45. Ugovor o poslovnoj suradnji i obavljanje poslova fizičkih osoba

 46. Elektroničko potpisivanje ugovora o radu

 47. Drugi poslovi po nalogu poslodavca

 48. Uzastopni ugovori o radu na određeno vrijeme

 49. Rad na izdvojenom mjestu rada -rad od kuće

 50. Posebni uvjeti za sklapanje ugovora o radu

 51. Ugovorena samostalnost u određivanju radnog vremena i ugovor o dodatnom radu

 52. Mogućnosti rada umirovljenika

 53. Sklapanje dodatka ugovora o radu u pisanom obliku

 54. Ugovor o radu na određeno vrijeme u kontekstu izmjena Zakona o radu

 55. Uvjeti rada radnika koji rade na određeno vrijeme - mogućnost prelaska na rad na neodređeno vrijeme

 56. Rad na izdvojenom mjestu rada u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti

 57. Rad na izdvojenom mjestu rada u slučaju osobnih potreba radnika

 58. Razlika rada na daljinu od rada na izdvojenom mjestu rada

 59. Ugovor o dodatnom radu

 

2. ZAŠTITA TRUDNICA, RODITELJA, POSVOJITELJA I NESPOSOBNOST ZA RAD

 1. Zabrana otkazivanja

 2. Otkaz ugovora o radu od strane radnika - nakon korištenja rodiljnih ili roditeljskih prava

 3. Radna sposobnost

 4. Pravo zaposlenja na drugim poslovima

 

3. AGENCIJSKI RAD

 1. Agencija za privremeno zapošljavanje - poslodavac

 2. Agencija za privremeno zapošljavanje-uvjeti za rad

 3. Agencija za privremeno zapošljavanje-osnivanje i uvjeti za rad

 4. Dostava statističkih podataka o privremenom obavljanju poslova

 

4. RADNO VRIJEME

 1. Nejednaki raspored radnog vremena kod nepunog radnog vremena

 2. Prekovremeni rad

 3. Prekovremeni rad i tjedni odmor

 4. Pojam punog radnog vremena

 5. Rad s polovicom punog radnog vremena i prekovremeni rad

 6. Nejednak raspored radnog vremena

 7. Mogućnost prekovremenog rada kod preraspodjele radnog vremena

 8. Raspored rada i pravo na rad s polovicom punog radnog vremena

 9. Ograničenje trajanja prekovremenog rada

 10. Raspored radnog vremena

 11. Promjena rasporeda radnog vremena

 12. Službeni put i prekovremeni rad

 13. Mogućnost rada u nepunom radnom vremenu

 14. Noćni radnik

 15. Preraspodjela radnog vremena i korištenje tjednog odmora

 16. Dodatan rad radnika

 17. Evidencija radnog vremena i blagdani

 18. Smjenski rad, blagdani i slobodan dan

 19. Pojam sezonskog posla

 20. Dopunski rad kod rada u nepunom radnom vremenu za više poslodavaca

 21. Prijava dopunskog rada pri HZMO-u

 22. Radno vrijeme radnika koji imaju nestalno mjesto rada

 23. Direktor - samostalno uređivanje radnog vremena

 24. Nepuno radno vrijeme -ostvarivanje prava

 25. Prava radnika koji rade kraće od punog radnog vremena
 26. Preraspodjela radnog vremena II
 27. Samostalno određivanje radnog vremena - evidencija za direktora

 28. Načelo nedostupnosti u profesionalnoj komunikaciji

 

5. STANKA, DNEVNI  I TJEDNI ODMOR

 1. Uvjet za ostvarivanje prava na stanku

 2. Stanka kod dvokratnog radnog vremena

 3. Minimalno trajanje dnevnog i tjednog odmora

 4. Tjedni odmor smjenskih radnika

 5. Iznimka od primjene odredbe o trajanju dnevnog odmora

 6. Zamjenski dnevni i tjedni odmor kod primjene instituta preraspodjele radnog vremena

 7. Rad blagdanom i tjedni odmor

 

6. GODIŠNJI ODMOR

 1. Minimalno trajanje radnog odnosa za ostvarivanje prava na godišnji

 2. Stjecanje prava na puni/razmjerni dio godišnjeg odmora i naknada za neiskorišteni dio godišnjeg odmora

 3. Razmjerni dio godišnjeg odmora

 4. Pravo na godišnji odmor u slučaju promjene poslodavaca

 5. Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima

 6. Prenošenje godišnjeg odmora u slijedeću kalendarsku godinu-bolest

 7. Prenošenje godišnjeg odmora u slijedeću kalendarsku godinu-prestanak korištenja rodiljnog/roditeljskog dopusta

 8. Raspored korištenja godišnjeg odmora -odluka o rasporedu

 9. Obavijest o rasporedu korištenja godišnjeg odmora

 10. Naknada za neiskorišteni godišnji odmor

 11. Pravo na godišnji odmor nakon neplaćenog dopusta

 12. Godišnji odmor u slučaju prenošenja ugovora o radu na novog poslodavca

 13. Godišnji odmor direktora

 14. Godišnji odmor radnika u slučaju prekida radnog odnosa kraćeg od osam dana

 15. Godišnji odmor polaznika SOR-a

 16. Godišnji odmor radnika koji radi u nepunom radnom vremenu

 17. Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora kada je radnik prethodno koristio pravo na roditeljski dopust

 18. Naknada plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora -izračun

 19. Raspored korištenja godišnjeg odmora -obveze poslodavca

 20. Mirovanje radnog odnosa i prenošenje godišnjeg odmora

 21. Godišnji odmor i pravo na rodiljni dopust, te pravo na godišnji odmor u slučaju rada kod više poslodavaca

 22. Izračun trajanja godišnjeg odmora

 23. Rad za vrijeme godišnjeg odmora

 24. Utvrđivanje godišnjeg odmora i potpora poslodavcu okolnostima epidemije COVID-19

 25. Godišnji odmor u okolnostima prekida rada zbog proglašene epidemije

 26. Dva radna odnosa s istim poslodavcem i naknada za neiskorišteni godišnji odmor

 27. Dodatni dani godišnjeg odmora, pravo invalida

 28. Prekid godišnjeg odmora zbog bolovanja

 

7. DOPUSTI

 1. Plaćeni dopust -kada se koristi

 2. Plaćeni dopust -selidba

 3. Plaćeni dopust polaznika SOR-a

 4. Plaćeni dopust -smrt bake prema ZOR-u

 5. Neplaćeni dopust

 6. Neplaćeni dopust na dio radnog vremena

 7. Obavještavanje poslodavca kod dobrovoljnog davanja krvi

 8. Neplaćeni dopust (doprinosi i staž)

 9. Očinski dopust i plaćeni dopust za rođenje djeteta

 10. Dopust za pružatelje skrbi

 11. Pravo na odsutnost s posla

 12. Dopust trudne radnice


8. PLAĆA I NAKNADE PLAĆA

 1. Način određivanja plaće

 2. Neisplata plaće

 3. Povećanje plaće

 4. Način dostave obračuna plaće

 5. Naknada plaće članu radničkog vijeća

 6. Plaća za vrijeme štrajka

 7. Pravo na plaću i stečaj poslodavca

 8. Prijeboj

 9. Obračun naknade plaće

 10. Izmjena plaće odnosno poreznog tretmana primitaka uz plaću

 11. Uskrata isplate dijela plaće

 12. Nalog radnika poslodavcu vezano za isplatu dijela plaće u korist treće osobe

 13. Obračun minulog rada radnicima koji rade u nepunom radnom vremenu

 14. Dostava obračuna plaće

 15. Plaća radnika i potpore za pomoć gospodarstvu (COVID-19)

 16. Dostava obračuna plaće putem OKP za zaposlene u javnom sektoru

 17. Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora

 18. Primici radnika na temelju radnog odnosa

 19. Materijalna prava radnika koji rade polovicu punog radnog vremena prema ZORRP-u

 

9. ZABRANA NATJECANJA RADNIKA S POSLODAVCEM

 1. Zakonska zabrana natjecanja

 2. Ugovorna zabrana natjecanja

 3. Prosječna plaća u Republici Hrvatskoj, iz odredbe članka 102. stavka 6. Zakona radu

 

10. PRESTANAK UGOVORA O RADU (OTKAZ, OTPREMNINA I DR.)

 1. Prestanak ugovora o radu na određeno vrijeme

 2. Ugovor o radu na određeno vrijeme i otkazni rok

 3. Istek ugovora o radu na određeno vrijeme

 4. Ugovor o radu na određeno vrijeme

 5. Prestanak radnog odnosa nakon što radnik navrši 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža

 6. Poslovno uvjetovani otkaz i sporazumni prestanak ugovora o radu

 7. Izvanredni otkaz ugovora o radu

 8. Otkazivanje ugovora o radu radniku privremeno nesposobnom za rad

 9. Izvanredni otkaz (neisplata plaće)

 10. Poslovno uvjetovani otkaz

 11. Pravo na otpremninu radnika čiji radni odnos miruje

 12. Opomena u slučaju kršenja obveza iz radnog odnosa

 13. Početak tijeka otkaznog roka

 14. Oslobođenje od obveze rada za vrijeme trajanja otkaznoga roka

 15. Tijek otkaznog roka za vrijeme privremene nesposobnost za rad

 16. Sadržaj odluke o otkazu i trajanje otkaznog roka

 17. Prestanak radnog odnosa zbog smanjenja radne sposobnosti i isplata otpremnine

 18. Duljina trajanja otkaznog roka

 19. Prestanak ugovora o radu na određeno vrijeme

 20. Nastavak rada nakon isteka ugovora o radu na određeno vrijeme

 21. Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu

 22. Obveza rada za vrijeme otkaznog roka

 23. Sporazum o skraćivanju otkaznog roka

 24. Otkaz za vrijeme privremene nesposobnosti za rad i zaštita protiv otkaza

 25. Prestanak ugovora o radu za vrijeme privremene nesposobnosti za rad

 26. Pravo na otpremninu

 27. Način vraćanja isprava radniku

 28. Obveza vraćanja isprava radniku

 29. Prestanak radnog odnosa ravnatelja ustanove

 30. Prestanak ugovora o radu sklopljenog na određeno vrijeme

 31. Trajanje ugovora o radu sklopljenog na određeno vrijeme zbog zamjene privremeno nenazočnog radnika

 32. Mogućnost otkazivanja trudnici

 33. Mogućnost otkazivanja kod ugovorenog probnog rada

 34. Probni rad i otkazni rok

 35. Prestanak ugovora o radu s navršenih 65 godina života i odjava s mirovinskog osiguranja


11. ZAŠTITA DOSTOJANSTVA RADNIKA (DISKRIMINACIJA I UZNEMIRAVANJE)

 1. Povjerenik za zaštitu dostojanstva radnika

 2. Zaštita dostojanstva radnika i promjena mjesta rada

 3. Anketno ispitivanje

 4. Zaštita dostojanstva radnika - imenovanje osobe

 5. Zaštita dostojanstva

 

12. RADNIČKO VIJEĆE, SKUPOVI RADNIKA I PREDSTAVNIKA RADNIKA U ORGANU POSLODAVCA

 1. Sudjelovanje radnika u odlučivanju

 2. Računanje rokova u radnim danima u postupku izbora radničkog vijeća

 3. Pravo članova radničkog vijeća

 4. Sastav i djelovanje radničkog vijeća od samo jednog predstavnika radnika

 5. Način djelovanja radničkog vijeća

 6. Pravo radnika na sudjelovanje u odlučivanju

 7. Obavljanje poslova predsjednika radničkog vijeća u punom radnom vremenu

 8. Pravo na obavješćivanje

 9. Radničko vijeće koje ima jednog člana i predstavnik radnika u organu poslodavca

 10. Biračko pravo i predlaganje utemeljenja radničkog vijeća

 11. Predstavnik radnika u organu poslodavca

 12. Način utvrđivanja rezultata izbora predstavnika radnika

 13. Postupak opoziva predstavnika radnika u školskom odboru

 14. Utvrđivanje rezultata izbora

 15. Prava člana radničkog vijeća

 16. Razdoblje održavanja izbora za radničko vijeće

 17. Prava članova radničkog vijeća

 18. Sazivanje skupa radnika u postupku izbora predstavnika radnika u školski odbor

 19. Biračko pravo članova školskog odbora

 20. Skup radnika

 21. Rad radničkog vijeća nakon statusne promjene i prijenosa ugovora o radu

 22. Sindikalni povjerenik- član radničkog vijeća

 23. Provođenje izbora za radničko vijeće

 24. Izbori za radničko vijeće

 25. Prava i dužnosti predstavnika radnika u organu poslodavca

 26. Osobe na stručnom osposobljavanju i biračko pravo radnika

 27. Postupak izbora radničkog vijeća

 28. Radničko vijeće -istek mandata

 29. Mandat predstavnika radnika u upravnom vijeću

 30. Djelovanje predstavnika radnika u nadzornom odboru

 

13. SINDIKALNI POVJERENIK I PREDSTAVNIK

 1. Sindikalni povjerenik i mogućnost otkaza ugovora o radu

 1. Sindikalni povjerenik- član radničkog vijeća


14. OSTALO

 1. Utjecaj uvođenja eura kao službene valute u RH na ugovore o radu (iskazivanje plaće)

 2. Natječaj, posebni uvjeti za određeno radno mjesto

 3. Slobodan dan, sporazum o prekovremenim satima

 4. Ugovor o poslovnoj suradnji/ ugovor o zajedničkom poslovanju

 5. Darivanje krvi

 6. Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u RH

 7. Sezonski radovi u poljoprivredi -plaća

 8. Obavljanje obrtničke ili druge djelatnosti uz radni odnos

 9. Zlonamjerni upis podataka o radniku u radnu knjižicu ili potvrdu o radnom odnosu

 10. Direktor - radnik

 11. Poslodavac u smislu Zakona o radu i podružnica

 12. Zaštita privatnosti radnika

 13. Pravilnici o radu

 14. Tehnički izum

 15. Prijenos poduzeća

 16. Prijenos ugovora o radu na novog poslodavca

 17. Upućivanje radnika na edukaciju

 18. Radni staž

 19. Natječaj za zapošljavanje

 20. Jubilarna nagrada

 21. Natječaj i diskriminacija prilikom zapošljavanja

 22. Prava radnika koji štrajkaju

 23. Agencije za zapošljavanje pomoraca, ugovori o djelu, zaštita na radu

 24. Isključenje s rada - lockout

 25. COVID-19, mogućnosti uređenja radnih odnosa

 26. Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (COVID-19)

 27. Prenošenje ugovora na novog poslodavca -dokumentacija o radnicima

 28. Plaća i godišnji odmor u okolnostima epidemijske bolesti COVID-19

 29. Mogućnost smanjenja plaće radniku i obveze iz radnog odnosa u okolnostima epidemije

 30. Samoizolacija zbog COVID-19 i bolovanje

 31. Mogućnost rada od kuće u slučaju pozitivnog nalaza na COVID-19

 32. Korištenje službenog automobila i dobrovoljno mirovinsko osiguranje

 33. Cijepljenje radnika protiv Koronavirusa

 34. Otvaranje obrta za vrijeme radnog odnosa

 35. Obvezno testiranje na prisutnost virusa SARS-CoV-2 u državnim i javnim službama

 36. Naknada plaće za vrijeme izvanrednih okolnosti

 37. Rad od kuće za vrijeme izvanrednih okolnosti

 38. Evidencija kolektivnog ugovora

 39. Evidencija o radu u državnoj i javnim službama

 40. Zdravstvena sposobnost maloljetnika za rad putem učeničkog servisa i učenja temeljenog na radu


15. ZAKON O MINIMALNOJ PLAĆI

 1. Mogućnosti za povećanje visine minimalne plaće

 2. Određivanje minimalne plaće za radni odnos kraći od mjesec dana

 3. Isključenje otežanih uvjeta rada iz iznosa minimalne plaće

 4. Ugovaranje minimalne plaće u manjem iznosu

 5. Minimalna plaća za 2023. godinu

 6. Minimalna plaća iz proširenog kolektivnog ugovora I.

 7. Minimalna plaća iz proširenog kolektivnog ugovora II.

 8. Podaci o visini minimalne plaće u Republici Hrvatskoj do 2008. godine


16. ZAKON O SUZBIJANJU NEPRIJAVLJENOGA RADA

 1. Neprijavljeni rad stranaca

 2. Odgovornost za plaću u lancu podugovaranja

 3. Dokaz o isplati plaće u lancu podugovaranja

 4. Presumpcija trajanja radnog odnosa

 5. Stečaj i odgovornost za plaću u lancu podugovaranja

 6. Rad obrtnika putem digitalnih radnih platformi