Stručni ispiti u djelatnosti socijalne skrbi

Sadržaj i način provođenja pripravničkog staža u djelatnosti socijalne skrbi, uvjeti koje moraju ispunjavati ustanove i druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u kojima se može provoditi pripravnički staž, sadržaj, program i način polaganja stručnoga ispita te sadržaj i izgled uvjerenja o položenome stručnom ispitu propisan je Pravilnikom o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi („Narodne novine“, broj 148/22) od 16. prosinca 2022. 

Stručni ispit u djelatnosti socijalne skrbi polaže se pred ispitnim povjerenstvom koje rješenjem imenuje ministar nadležan za poslove socijalne skrbi.
Tko su stručni radnici u sustavu socijalne skrbi?
 • Stručni radnici Hrvatskog zavoda za socijalni rad
 
Stručne poslove u Zavodu obavljaju socijalni radnik, pravnik, psiholog i socijalni pedagog s položenim stručnim ispitom i odobrenjem nadležne komore za samostalan rad prema posebnim propisima.

Stručne poslove u Zavodu iznimno obavljaju i drugi stručni radnici s odgovarajućom kvalifikacijom.
 
 •  Stručni radnici Obiteljskog centra 

Stručne poslove u Obiteljskom centru obavljaju socijalni radnik, pravnik, psiholog, socijalni pedagog i edukacijski rehabilitator s položenim stručnim ispitom, odobrenjem nadležne komore za samostalan rad prema posebnim propisima i dodatnim edukacijama iz savjetodavnog i/ili terapijskog rada, obiteljske medijacije ili supervizije psihosocijalnog rada.
  
 
 • Stručni radnici kod pružatelja usluga
 
Stručne poslove u domu socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga obavljaju socijalni radnik, psiholog, socijalni pedagog, edukacijski rehabilitator, logoped, medicinska sestra, fizioterapeut, radni terapeut, kineziterapeut i odgojitelj s položenim stručnim ispitom i odobrenjem nadležne komore za samostalan rad prema posebnim propisima.

Stručne poslove u domu socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga mogu obavljati i drugi stručni radnici s odgovarajućom kvalifikacijom, ovisno o djelatnosti doma socijalne skrbi ili drugog pružatelja socijalnih usluga.
Osposobljavanje stručnih radnika za samostalan rad
Osoba koja se prvi put zapošljava u ustanovi socijalne skrbi zapošljava se kao pripravnik na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme.
Osoba se može primiti na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa  u ustanovi socijalne skrbi na temelju ugovora o stručnom osposobljavanju, sklopljenog u pisanom obliku.
Što je pripravnički staž i gdje se provodi?
Pripravnički staž u djelatnosti socijalne skrbi provodi se u ustanovi i drugoj pravnoj i fizičkoj osobi koja obavlja djelatnost socijalne skrbi.
Pripravnički staž i stručno osposobljavanje traje 12 mjeseci, a stručno osposobljavanje ubraja se u pripravnički staž.
Pripravnički staž obavlja se u punom radnom vremenu i u pravilu bez prekida.
Ako je pripravnik zbog bolesti, rodiljnog odnosno roditeljskog dopusta i drugih razloga odsutan dulje od 30 dana, pripravnički staž produljuje se za onoliko vremena koliko je trajala odsutnost.
Tko može biti pripravnik?
Pripravnički staž u djelatnosti socijalne skrbi provodi se u ustanovi i drugoj pravnoj i fizičkoj osobi koja obavlja djelatnost socijalne skrbi ( poslodavac).
 
Pripravnik u djelatnosti socijalne skrbi može biti osoba:
 
 • koja se prvi put zapošljava kod poslodavca i koja je stekla obrazovnu kvalifikaciju u Republici Hrvatskoj potrebnu za zapošljavanje u sustavu socijalne skrbi, ili je obrazovnu kvalifikaciju stekla izvan Republike Hrvatske, a ona joj je priznata od nadležnog tijela u skladu s posebnim propisima kojima se regulira priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija
 • koja ima pripravnički staž u odgovarajućoj struci kraći od 12 mjeseci.
 
U slučaju kada osoba ima priznatu inozemnu stručnu kvalifikaciju uz određenu obvezu dodatnog osposobljavanja radi stjecanja odgovarajućih kompetencija pod nadzorom kvalificiranog stručnjaka, obveze određene rješenjem o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije mogu se izvršiti za vrijeme trajanja pripravničkog staža.
Tko ima pravo i obvezu na polaganje stručnog ispita?
Stručni ispit ima pravo i obvezu polagati:
 • pripravnik nakon završenog pripravničkog staža u trajanju od 12 mjeseci
 • osoba koja ima radni staž u struci dulji od 12 mjeseci
 • stručni radnik koji u vrijeme zasnivanja radnog odnosa u djelatnosti socijalne skrbi ima odgovarajuće radno iskustvo na poslovima određenog stupnja obrazovanja i odgovarajuće struke.
Tko nije obvezan polagati stručni ispit?
Stručni ispit nije obvezan polagati:
 • stručni radnik koji ima položen stručni ispit i koji je za vrijeme trajanja radnog odnosa stekao višu razinu kvalifikacije u istoj struci nije dužan ponovno polagati stručni ispit 
 • stručni radnik koji je položio stručni ispit s odgovarajućom kvalifikacijom u drugoj djelatnosti
 • stručni radnik koji ima akademski stupanj magistra ili doktora znanosti iz područja društvenih, odgojnih i medicinskih znanosti u onim poljima odnosno granama koje imaju dodirne točke s djelatnošću socijalne skrbi ili položen pravosudni ispit
 •  stručni radnik koji je, sukladno prijašnjim propisima, oslobođen obveze polaganja državnog ispita za poslove radnog mjesta određenog stupnja obrazovanja i
 • stručni radnik koji ima više od 20 godina radnog iskustva u struci.
Na koji način se prijavljuje polaganje stručnog ispita i koja dokumentacija se prilaže uz prijavu za polaganje stručnog ispita?
​Prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se na Obrascu za prijavu polaganja stručnog ispita (OZP) koji je propisan i tiskan u Pravilniku i može se preuzeti u elektroničkom formatu OVDJE.

Kandidat podnosi prijavu za polaganje stručnog ispita poslodavcu, a podatke unesene u prijavu poslodavac je dužan ovjeriti i  prijavu bez odlaganja dostaviti Ministarstvu. 

Kandidat kojemu je ugovorom o radu utvrđena obveza i rok za polaganje stručnog ispita prijavu za polaganje stručnog ispita podnosi poslodavcu najkasnije dva mjeseca prije isteka roka u kojemu je dužan položiti stručni ispit.

Kandidat može sam podnijeti prijavu za polaganje stručnog ispita ministarstvu, u kojem slučaju sam snosi troškove za polaganje stručnog ispita.
 
Kandidat uz prijavu prilaže:
 • pripravničku knjižicu  (ovjerenu od glavnog stručnog voditelja)
 • presliku diplome o završenoj stručnoj spremi
 • presliku ugovora o radu odnosno ugovora o provođenju stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa 
 • potvrdu o radnom stažu.
Potvrdu o radnom stažu, kandidat može dostaviti najkasnije do dana polaganja stručnog  ispita.
 
Prijava se dostavlja Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike putem pošte na adresu Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb ili na e-mail adresu pisarnica@mrosp.hr u PDF formatu.

O pravu na polaganje stručnog ispita Ministarstvo odlučuje rješenjem.
Rješenje se dostavlja kandidatu najmanje petnaest dana prije dana određenog za polaganje stručnog ispita.
Stručni ispiti se u pravilu provode jednom mjesečno u prostorijama Ministarstva na lokaciji Zagreb, Trg Nevenke Topalušić 1, a rokovi za održavanje istih utvrđuju se za svaki mjesec posebno. 
Sadržaj stručnog ispita
Stručni ispit se sastoji od općeg i posebnog dijela.
Opći dio stručnog ispita kandidat polaže usmeno, a posebni dio pisano i usmeno. 
Pisani dio stručnog ispita sastoji se od izrade pisane zadaće iz područja za koje se kandidat osposobljava odnosno koje radi. 
Izrada pisane zadaće može trajati najdulje dva sata. 

Usmeni dio općeg dijela ispita sastoji se iz provjere znanja iz predmeta:
1. Ustavno ustrojstvo i
2. Radni odnosi.
 
Usmeni dio posebnog dijela ispita sastoji se iz provjere znanja iz predmeta:
1. Upravni postupak, upravni spor i uredsko poslovanje
2. Socijalna skrb i sustav socijalne politike
3. Obiteljsko-pravna zaštita
4. Zaštita djece i mladih s problemima u ponašanju i
5. Zaštita djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.
Ispitni predmeti posebnog dijela stručnog ispita za sve stručne radnike sastoji se od četiri ispitna predmeta (socijalna skrb i sustav socijalne politike, obiteljsko-pravna zaštita, zaštita djece i mladih s problemima u ponašanju te zaštita djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom), dok pravnici i socijalni radnici polažu još i predmet Upravni postupak, upravni spor i uredsko poslovanje.      
Pravni izvori za polaganje stručnog ispita su navedeni u člancima 31. i 32. Pravilnika.


 
Odgoda i odustajanje od polaganja stručnog ispita
​Ako se kandidatu dogode nepredvidivi razlozi zbog kojih ne može pristupiti polaganju stručnog ispita polaganje stručnog ispita može odgoditi uz uvjet da postojanje razloga dokaže u najranije mogućem roku. 
Kandidat može odgoditi polaganje stručnog ispita najviše dva puta, ali je o tome dužan izvijestiti ministarstvo najkasnije tri dana prije dana određenog za polaganje. 
Kandidatu se uplaćeni iznos troškova polaganja stručnog ispita priznaje za naknadno polaganje stručnog ispita.
Kandidat koji nije pristupio polaganju stručnog ispita, a razlog izostanka nije opravdao, kao i kandidat koje je pristupio polaganju stručnog ispita i tijekom njegovog trajanja odustao bez opravdanog razloga, smatra se da nije položio stručni ispit, a troškove ponovnog polaganja stručnog ispita snosi sam. 
Ako osoba iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga odustane od započetog polaganja stručnog ispita, može ponovno pristupiti polaganju, a uplaćeni iznos troškova polaganja stručnog ispita priznaje se za naknadno polaganje. 
O vremenu ponovnog polaganja stručnog ispita kandidat je dužan izvijestiti ministarstvo, koje će ga pozvati na polaganje na prvom slijedećem ispitnom roku.
Odredbe koje se odnose na odgodu i odustajanje od polaganja stručnog ispita odnose se i na popravak stručnog ispita.
Kandidat koji je odustao od polaganja stručnog ispita dužan je o tome izvijestiti poslodavca. 
Ako kandidat bez opravdanog razloga ne pristupi polaganju stručnog ispita, uplaćeni iznos na ime troškova stručnog ispita se ne vraća.
Tko snosi troškove polaganja stručnog ispita?
Troškove polaganja stručnog ispita snosi poslodavac koji je uputio pripravnika ili stručnog radnika na ispit. 
Ako je poslodavac ustanova socijalne skrbi kojoj je osnivač Republika Hrvatska, a obavljanje djelatnosti financira se iz državnog proračuna, troškovi stručnog ispita terete sredstva državnog proračuna, putem ministarstva. 
Osoba koja je stekla pravo polaganja stručnog ispita, a nije u radnom odnosu u sustavu socijalne skrbi, prijavu za polaganje stručnog ispita podnosi sama i sama snosi troškove ispita.
Ako kandidat bez opravdanog razloga ne pristupi polaganju stručnog ispita, uplaćeni iznos na ime troškova stručnog ispita se ne vraća.
Koliko iznose troškovi polaganja stručnog ispita?
Troškovi polaganja stručnog ispita po kandidatu iznose:
 • 106,18  EUR (800,00 kn) za stručni ispit iz 6 predmeta koji polaže: socijalni radnik i pravnik
 • 92,91 EUR (700,00 kn) za stručni ispit iz 5 predmeta koji polaže: psiholog, socijalni pedagog, edukacijski rehabilitator, logoped, odgojitelj, kineziterapeut i drugi stručni radnici propisani člankom 22., točkom 1. do 9. Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (»Narodne novine« br. 110/22)
 • 26,54 EUR (200,00 kn) troškovi popravnog ispita za svaki predmet koji kandidat ponavlja na stručnom ispitu.
Uvjeti koje mora ispunjavati poslodavac kod kojeg pripravnik provodi pripravnički staž
​Poslodavac kod kojeg pripravnik provodi pripravnički staž ispunjava uvjete ako:
 
 • u okviru svoje djelatnosti obavlja stručne poslove propisane sadržajem pripravničkog staža određene struke 
 • ima zaposlenog stručnog radnika koji ispunjava uvjete za glavnog stručnog voditelja, propisane Pravilnikom i
 • ima zaposlenog stručnog radnika koji ispunjava uvjete za stručnog voditelja propisane ovog Pravilnika. 

Pripravnik može provoditi pripravnički staž i kod poslodavca koji ne ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom, ako taj poslodavac sporazumno s drugim poslodavcem, koji ispunjava propisane uvjete, imenuje glavnog stručnog voditelja zaposlenog kod toga drugog poslodavca.
Obrazac za prijavu polaganja stručnog ispita (OZP)
Kontakt - stručni ispiti u djelatnosti socijalne skrbi
Za dodatne informacije vezane za stručni ispit možete se obratiti Lidiji Oršanić na telefon 01/555-7029 ili na e-mail adresu lidija.orsanic@mrosp.hr