Prekogranični postupci o roditeljskoj skrbi


Konvencija o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece od 25. listopada 1980. godine

Republika Hrvatska je od 8. listopada 1991. godine stranka Konvencije o građansko-pravnim vidovima međunarodne otmice djece, Hag, 1980.
 
Konvencija ima za cilj:
 
 • Osigurati što hitniji povratak djece nezakonito odvedene ili zadržane u nekoj državi ugovornici
 • Osigurati da se prava na skrb i kontakte s djetetom po zakonu jedne države ugovornice stvarno poštuju u drugoj državi ugovornici

  Bilo koja osoba, institucija ili tijelo koje tvrdi da je odvođenjem ili zadržavanjem djeteta povrijeđeno njezino/njegovo pravo na skrb, može se obratiti Središnjem tijelu države u kojoj je mjesto uobičajenog boravišta djeteta ili Središnjem tijelu bilo koje druge države ugovornice, za koju se pretpostavlja da se u njoj nalazi dijete, za pomoć u osiguravanju povratka djeteta.
   
  Konvencija se primjenjuje na dijete koje je živjelo u državi ugovornici neposredno prije bilo kakve povrede prava na skrb ili kontakte, a prestaje se primjenjivati kad dijete navrši 16 godina života.
   
  U slučajevima nezakonitog odvođenja ili zadržavanja djeteta i/ili nemogućnosti ostvarivanja prava na kontakte s djetetom, moguće je podnijeti Zahtjev za povratak djeteta odnosno Zahtjev za osiguranje ostvarivanja prava na susrete i druženja. Zahtjevi trebaju biti popraćeni odgovarajućim ispravama kojima se dokazuju tvrdnje navedene u zahtjevu odnosno njegova osnovanost, zajedno s prijevodom isprava, po ovlaštenom sudskom tumaču, na jezik države kojoj se upućuje zahtjev.
   
  Obrazac Zahtjeva za povratak djeteta
  Obrazac Zahtjeva za osiguranje ostvarivanja prava na susrete i druženja
    
  U suradnji s državama članicama Europske unije u postupcima radi povratka djeteta odnosno osiguravanja prava na kontakte,  na odgovarajući način primjenjuju se odredbe
 • Uredbe Vijeća (EU) 2019/1111, od 25. lipnja 2019., o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece
 •  Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenog 2003. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću, kojom se stavlja izvan snage Uredba (EZ) br. 1347/2000.
   
   
Vezano uz postupke za povratak djeteta te postupke za osiguravanje ostvarivanja prava na kontakte, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike obavlja poslove Središnjeg tijela po Konvenciji o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece od 25. listopada 1980. godine, Konvenciji o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju, ovrsi i suradnji u odnosu na roditeljsku odgovornost i o mjerama za zaštitu djece, Hag, 1996., Uredbe Vijeća (EU) 2019/1111, od 25. lipnja 2019., o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece, Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenog 2003. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću, kojom se stavlja izvan snage Uredba (EZ) br. 1347/2000 te Konvenciji Vijeća Europe o kontaktima s djecom.

Detaljnije informacije o primjeni Konvencija odnosno Uredbi između Republike Hrvatske i pojedine od država ugovornica moguće je dobiti u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike prema dolje navedenim kontakt podatcima. 


Kontakt podatci Središnjeg tijela:
 
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Trg Nevenke Topalušić 1
10000 Zagreb
Telefon: 01 555 7343
Telefon za pozive izvan Republike Hrvatske: +385 1 555 7343
E-mail: pisarnica2@mrosp.hr
za Službu za međunarodnu suradnju u području zaštite djece

https://e-justice.europa.eu/home.do?plang=hr&action=home
https://e-justice.europa.eu/content_parental_child_abduction-309-hr.do

EUR-Lex – Pristup zakonodavstvu Europske unije
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Haška konferencija za međunarodno privatno pravo
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=70

Vijeće Europe
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/192

Narodne novine
https://www.nn.hr/ 
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_07_83_1247.html
 
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_11_99_1912.html