Obrasci za izvješća

Obrasci za završno izvješće o provedbi 1. godine programa iz Poziva za prijavu prijedloga trogodišnjih programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ za razdoblje od 2020. do 2023. godine

Obrasci za polugodišnje izvješće o provedbi projekata iz  Poziva za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge savjetovanja za žrtve nasilja u obitelji u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu 

Obrasci za završno izvješće o provedbi 1. godine programa iz Poziva za prijavu programa i projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2020. godinu - Prioritetno područje 3b. Programi usmjereni razvoju i širenju usluga za beskućnike

Obrasci za izvješće o napretku (polugodišnje) o provedbi 1. godine programa iz Poziva za prijavu programa i projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2020. godinu -  Prioritetno područje 3b. Programi usmjereni razvoju i širenju usluga za beskućnike 

Obrasci za završno izvješće o provedbi projekata iz Poziva za prijavu programa i projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2020. godinu

Obrasci za izvješće o napretku (polugodišnje) o provedbi projekata iz Poziva za prijavu programa i projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2020. godinu 

Obrasci za završno izvješće o provedbi projekata iz Poziva za prijavu projekata i programa udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece za 2019. godinu

Obrasci za završno izvješće o provedbi projekata iz Poziva za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2019. godini

Obrasci za završno izvješće druge godine provedbe programa iz Poziva za prijavu trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u RH od 2019. do 2021. godine

Obrasci za završno izvješće o provedbi projekata iz Poziva za prijavu jednogodišnjih projekata volonterskih centara u 2019. godini

Obrasci za završno izvješće druge godine provedbe programa iz Poziva za prijavu trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj od 2019. do 2021. godine ​

Obrasci za završno izvješće o provedbi projekata iz Natječaja za dodjelu jednokratnih financijskih podrški za 2020. godinu

Obrasci za izvješće o napretku za prvu godinu provedbe programa iz Poziva za prijavu prijedloga trogodišnjih programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ za razdoblje 2020. do 2023. godine

Obrasci za završno izvješće o provedbi projekata usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba u 2019.

Obrasci za završno izvješće iz Poziva za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu

Obrasci za izvješće o napretku za prvu godinu trogodišnjih programa usmjerenih podršci posvojiteljima i razvoju udomiteljstva iz Poziva za prijavu projekata i programa udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece za 2019. godinu

Obrasci za izvješće o napretku iz Poziva za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2019. godini

Obrasci za izvješće o napretku iz Poziva za prijavu projekata i programa udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece za 2019. godinu

Obrasci za završno izvješće iz Poziva za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2019. godinu

Obrasci za završno izvješće o provedbi prve godine programa iz Poziva za prijavu programa udruga u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga i smanjenja šteta za 2019. godinu