Obrasci za završno izvješće o provedbi prve godine programa iz Poziva za prijavu programa udruga u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga i smanjenja šteta za 2019. godinu

Završni izvještaj sastoji se od Opisnog izvještaja, Financijskog izvještaja i Prikaza pojedinačnih troškova koje je potrebno dostaviti poštom u tiskanom i elektronskom obliku (na označenom CD/DVD-u ili USB priključku).

Prilozi uz financijski završni izvještaj dostavljaju se u isključivo u elektronskom obliku (skenirani u označenim mapama prema logici prikaza  pojedinačnih troškova). Svaki nastali trošak potrebno je pravdati skeniranim izvornikom pisanog dokaza pohranjenom u elektronskom obliku na CD/DVD-u ili USB priključku i to: za bezgotovinska plaćanja: preslike računa (R1 ili R2) koji glase na korisnika te pripadajuće bankovne izvode, za gotovinska plaćanja: preslike računa (R1 ili R2) koji glase na korisnika, preslike isplatnica iz blagajne i blagajničkog izvještaja, ostalu dokumentaciju: putne naloge s pripadajućim prilozima, dokumente na temelju kojih su obavljana plaćanja (ugovori, sporazumi, obračuni honorara, JOPPD obrasci) i dr.

Priloge vezane za provedbu aktivnosti/usluga (evidencija korisnika, potpisne liste sudionika, fotografije sa održanih aktivnosti i sl.) potrebno je također dostaviti u elektronskom obliku, osim publikacija i promotivnog materijala financiranog iz proračuna projekta koji se dostavljaju po jedan primjerak.
 
Izvješće je potrebno dostaviti poštanskim putem na adresu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Uprava za projekte i programe, Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb.