Zajedničko Povjerenstvo za tumačenje Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i tumačenja od svibnja 2022. godine

Tumačenja Zajedničkog povjerenstva za tumačenje Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama pronađite u izborniku ispod teksta.
 
Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama potpisan je 6. svibnja 2022., a sva ugovorena prava u njemu primjenjuju se od 1. svibnja 2022. Temeljni kolektivni ugovor dostupan je poveznici
 
Zajedničko Povjerenstvo:
 
 • daje tumačenje odredaba TKU-a
 • daje prijedloge ugovornim stranama za izmjenu spornih članaka TKU-a
 • prati izvršavanje i izvještava obje strane o kršenju TKU-a
 • obavlja druge poslove određene TKU-om.
 
Povjerenstvo ima šest članova od kojih svaka Ugovorna strana imenuje tri člana.  Predsjednica Povjerenstva je Mirela Bojić, a za zamjenicu predsjednika imenovana je Tanja Malinac.

Za predstavnike Vlade Republike Hrvatske u zajedničkom Povjerenstvu imenovani su:
 
 • Stipe Mamić, član 
 • Dražen Opalić, član
 • Marija Pećanac, član
 
 • Tanja Malinac, zamjenik člana
 • Olga Plazibat Novosel, zamjenik člana
 • Matija Kikelj, zamjenik člana

Za predstavnike Sindikalne strane potpisnice Ugovora, imenovani su:
 
 • Željko Stipić, član
 • Tajana Drakulić, član 
 • Mirela Bojić, član
 
 • Domagoj Rebić, zamjenik člana
 • Renata Čulinović - Čaić, zamjenik člana
 • Ana Tuškan, zamjenik člana
 
Sjedište Povjerenstva je mjesto predsjednika Povjerenstva. Povjerenstvo donosi poslovnik o radu. Odluke u formi tumačenja, Povjerenstvo donosi većinom glasova svih članova Povjerenstva. Ako se Povjerenstvo ne može složiti oko tumačenja odredaba TKU-a, tumačenje će povjeriti neutralnom stručnjaku. Članovi Povjerenstva sporazumjet će se o izboru neutralnog stručnjaka kao i o određivanju roka u kojem isti treba donijeti odluku. Tumačenje neutralnog stručnjaka, Povjerenstvo je dužno prihvatiti kao svoje tumačenje.
 
Upiti se podnose na obrascu kojeg možete preuzeti na poveznici.
 
Upiti za tumačenje zaprimaju se na adresi Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb odnosno na e-mail adresu: tumacenje.tku@mrosp.hr . Tumačenja Povjerenstva redovito se objavljuju na web stranicama Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

 

Tumačenja Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama koji je na snazi od 1. svibnja 2022.

Članak 24.
Tumačenje br. 19/22 od 14. srpnja 2022.
Sukladno članku 24. stavku 2. TKU-a, potreba za zasnivanjem radnog odnosa za sve poslove u javnim službama oglašava se putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranicama odnosno oglasnim pločama ustanova, te u Narodnim novinama samo ako je to propisano posebnim propisom. Međutim, ako je ustanova pravilnikom ili drugim internim aktom sebi propisala obvezu objave javnog natječaja u Narodnim novinama, dužna je poštivati takvu obvezu propisanu internim aktom.
Sukladno članku 24. stavku 3. TKU-a, za zasnivanje radnog odnosa u javnim službama  javni natječaj nije potreban u slučajevima predviđenim granskim kolektivnim ugovorima te u slučaju izmjene ugovora o radu (npr. kod reorganizacije, napredovanja ili promjene sistematizacije). Međutim, ukoliko je ustanova pravilnikom ili drugim internim aktom sebi propisala obvezu javnog natječaja, poslodavac je dužan poštivati takvu obvezu propisanu internim aktom.
Članak 37.
Tumačenje br. 24/22 od 13. rujna 2022.
Zakonom o radu (NN br. 93/14, 127/17, 98/19) propisano je pravo radnika da za vrijeme korištenja godišnjeg odmora ostvaruje pravo na naknadu plaće u visini određenoj kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, a najmanje u visini njegove prosječne mjesečne plaće u prethodna tri mjeseca (uračunavajući sva primanja u novcu i naravi koja predstavljaju naknadu za rad). Sukladno članku 37. stavku 5. TKU-a, za vrijeme korištenja godišnjeg odmora zaposleniku se isplaćuje naknada plaće u visini njegove prosječne mjesečne plaće ostvarene u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem koristi godišnji odmor (uračunavajući sva primanja u novcu i naravi koja predstavljaju naknadu za rad) ili u visini kao da je radio u redovnom radnom vremenu, ovisno o tome što je za zaposlenika povoljnije. Člankom 37. stavkom 7. TKU-a ugovoreno je da ako je u prethodna tri mjeseca zaposlenik za dio razdoblja ili za cijelo razdoblje ostvario pravo na naknadu plaće, tada mu se za to vrijeme obračunava naknada plaće u visini kao da je radio u redovnom radnom vremenu i kao takva uračunava u prosjek iz stavka 5. ovoga članka.  Budući da je intencija ugovornih strana bila ugovaranje povoljnijeg prava za zaposlenike i u stavku 5. i u stavku 7. članka 37. TKU-a, pod naknadom plaće iz članka 37. stavka 7. TKU-a podrazumijeva se naknada plaće isplaćena za vrijeme bolovanja odnosno naknada plaće čiji je iznos manji od visine naknade plaće koju bi zaposlenik ostvario da je radio u redovnom radnom vremenu.
Ovo tumačenje primjenjuje se od dana stupanja na snagu TKU-a (1. svibnja 2022.  godine).
Članak 43.
Tumačenje br. 11/22 od 6. srpnja 2022.
Sukladno članku 43. stavku 1. TKU-a, za sudjelovanje na sindikalno - sportskim susretima zaposlenik ima pravo na 2 radna dana plaćenog dopusta.

Tumačenje br. 20/22 od 14. srpnja 2022.
Sukladno članku 43. stavku 1. TKU-a, zaposlenik ima pravo na dva dana plaćenog dopusta za svako darivanje krvi tijekom jedne kalendarske godine. 
O namjeri darivanja krvi odnosno korištenja plaćenog dopusta s te osnove, zaposlenik mora izvijestiti poslodavca najmanje dva radna dana prije darivanja.
Sukladno članku 43. stavku 3. TKU-a, plaćeni dopust koristi se u trenutku nastanka događaja odnosno neposredno nakon nastanka događaja za kojeg se plaćeni dopust odobrava, a u slučaju nemogućnosti korištenja plaćenog dopusta neposredno nakon darivanja krvi, zaposlenik će plaćeni dopust s te osnove koristiti prema dogovoru s poslodavcem. Pravo na plaćeni dopust s osnove darivanja krvi koristi se u pravilu na dan darivanja ili neposredno nakon darivanja jer je svrha ta dva dana plaćenog dopusta oporavak organizma nakon darivanja krvi.
Ako poslodavac ne omogući zaposleniku korištenje plaćenog dopusta s osnova darivanja krvi neposredno nakon darivanja, zaposlenik će plaćeni dopust s te osnove koristiti prema dogovoru s poslodavcem. Ako je poslodavac omogućio zaposleniku korištenje plaćenog dopusta s osnova darivanja krvi neposredno nakon darivanja, zaposlenik plaćeni dopust s te osnove može koristiti isključivo u te dane.
Članak 49.
Tumačenje br. 8/22 od 6. srpnja 2022.
Od stupanja na snagu odredbe članka 49. stavka 2. TKU-a (1. svibnja 2022. godine), za uvećanje plaće od 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža svim zaposlenicima računa se ukupni radni staž koji je zaposlenik ostvario (uključujući i radni staž koji je ostvaren prije 1. svibnja 2022. godine), neovisno o tome radi li se o punom ili nepunom radnom vremenu i neovisno o tome kod kojeg poslodavca je radni staž ostvaren.
 
Tumačenje br. 9/22 od 6. srpnja 2022.
Sukladno članku 49. stavku 5. TKU-a, radni staž ostvaren u inozemstvu računa se u radni staž za uvećanje plaće od 0,5% pod uvjetom da se isti računa u Republici Hrvatskoj u staž osiguranja za mirovinu, odnosno ako je tako regulirano međunarodnim ugovorima (sporazumima) Republike Hrvatske i pojedinih drugih država ili se radi o stažu u zemljama Europske unije nakon 1. srpnja 2013. godine. U konkretnom slučaju, ako su zadovoljeni prethodno navedeni uvjeti, radni staž ostvaren u Republici Sloveniji računa se u ukupni radni staž zaposlenika.
Pregled međunarodnih ugovora Republike Hrvatske s drugim državama dostupan je na web stranicama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
 
Tumačenje br. 10/22 od 6. srpnja 2022.
Budući da osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa nisu zasnovale radni odnos i za to vrijeme im ne ide radni staž, vrijeme provedeno na stručnom osposobljavanju ne uračunava se u neprekidni staž u javnim službama niti u ukupni radni staž za uvećanje plaće od 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža iz članka 49. stavka 2. TKU-a.

Tumačenje br. 21/22 od 14. srpnja 2022.
Radni staž nije definiran Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama niti bilo kojim drugim propisom. Stoga, prema mišljenju Povjerenstva, da bi se radilo o radnom stažu u smislu prava na uvećanje plaće iz Temeljnog kolektivnog ugovora, trebaju biti ispunjena dva uvjeta: 1. da je to rad za koji su plaćeni doprinosi i 2. da se to razdoblje prema propisima mirovinskog osiguranja računa u staž osiguranja, neovisno da li se radi o radu kod poslodavca ili o samostalnom radu. Slijedom navedenog, u radni staž potreban za uvećanje plaće temeljem članka 49. TKU-a računa se i radni staž ostvaren temeljem osnove osiguranja „član posade broda u međunarodnoj plovidbi“ za koji su plaćeni doprinosi.
Pravo na uvećanje plaće s osnova osiguranja za člana posade broda u međunarodnoj plovidbi zaposlenik ostvaruje od trenutka kada je poslodavac imao saznanje o ostvarenom stažu zaposlenika, odnosno od trenutka kada je zaposlenik poslodavcu  dostavio dokaz o ostvarenom stažu s osnova osiguranja za člana posade broda u međunarodnoj plovidbi (potvrda HZMO-a o radno pravnom statusu, kopija radne knjižice ili bilo koji drugi odgovarajući dokaz). 

Tumačenje br. 22/22 od 14. srpnja 2022.
Dopunski rad temeljem članka 61. stavka 3. Zakona o radu (NN br. 93/14, 127/17, 98/19) smatra se nepunim radnim vremenom u kontekstu članka 49. stavka 2. TKU-a.
Članak 52.
Tumačenje br. 2/22 od 29. lipnja 2022.

Sukladno članku 52. stavku 2. TKU-a i važećim propisima, kvalifikacije završetkom kojih se stječe pravo na uvećanje osnovne plaće za 5% su kvalifikacije koje se mogu steći isključivo završetkom poslijediplomskih sveučilišnih studija. Sukladno važećem Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07,46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17; dalje u tekstu: ZZDVO), sveučilišne studije na poslijediplomskoj razini mogu izvoditi samo sveučilišta i njihove sastavnice (fakulteti, akademije). Veleučilišta i Visoke škola ne mogu izvoditi studije na poslijediplomskoj razini pa prema tome niti jedna kvalifikacija koju izdaju spomenute dvije vrste visokih učilišta u Republici Hrvatskoj ne odgovaraju uvjetima iz članka 52. stavka 2. TKU-a za ostvarivanje prava na predmetno uvećanje plaće.

Tragom navedenog, a sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN 107/07, 118/12) i drugim propisima koji reguliraju visoko obrazovanje, osnovna plaća zaposlenika uvećat će se za 5% ako zaposlenik ima:
 1. završen poslijediplomski specijalistički studij kojim se stječe akademski naziv sveučilišni specijalist uz naznaku struke ili dijela struke - kratica univ.spec. (na primjer: sveučilišni specijalist ekonomije - univ.spec.oec., sveučilišni specijalist socijalne politike - univ.spec.soc.polit. i slično),
 2. završen poslijediplomski specijalistički studij u medicini, stomatologiji i veterini kojim se stječe naziv sveučilišni magistar uz naznaku struke ili dijela struke - kratica univ.mag. (na primjer: dr.med.univ.mag.epidem. i slično),
 3. završen poslijediplomski stručni studij koji se izvodi na sveučilištu  - kratica mr. uz naznaku struke (predbolonjski studiji, prema propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju), koji je temeljem članka 14. stavka 3. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju izjednačen s akademskim nazivom sveučilišni specijalist - univ.spec. (na primjer: poslijediplomski stručni studij na Učiteljskom fakultetu, magistra nastave i organizacije u osnovnoj školi  izjednačen je s akademskim nazivom sveučilišni specijalist nastave i organizacije u osnovnoj školi i slično).
Stručni naziv stečen završetkom poslijediplomskog stručnog ili umjetničkog studija na veleučilištu ili visokoj školi (mr.) prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ZZDVO-a (predbolonjski studiji) nije izravno izjednačen s nazivom koji se stječe završetkom poslijediplomskog specijalističkog studija pa je za njegovo izjednačavanje potrebno provesti poseban postupak sukladno članku 14. stavcima 4. - 9. Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN 107/07, 118/12) i u istom ishoditi potvrdu o izjednačavanju stručnog naziva kao dokaz/pretpostavku za ostvarivanje prava na uvećanje osnovne plaće zaposlenika za 5% iz članka 52. stavka 2. TKU-a.
Naziv vrste i razine završenog studija, kao i akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj koji je završetkom studija stečen, navedeni su na završnoj ispravi koja se izdaje završetkom studija (diploma, potvrda).
Ovo tumačenje primjenjuje se od početka primjene TKU-a, odnosno zaposlenici ostvaruju pravo na uvećanje osnovne plaće u skladu s ovim tumačenjem od 1. svibnja 2022. godine.
 
Tumačenje br. 3/22 od 29. lipnja 2022.
Dodaci iz članka 52. stavka 2. TKU-a međusobno se isključuju, odnosno ne mogu se kumulirati u slučaju da zaposlenik ima znanstveni stupanj magistra znanosti  i/ili doktora znanosti i završen poslijediplomski specijalistički studij. U navedenom slučaju, zaposlenik ostvaruje pravo na uvećanje osnovne plaće samo po jednoj osnovi i to onoj koja je povoljnija za zaposlenika.
U slučaju da zaposlenik ima završena dva ili više poslijediplomskih specijalističkih studija, ne ostvaruje pravo na dodatak od 5% za svaki od završenih studija već po navedenoj osnovi ostvaruje pravo na  uvećanje osnovne plaće za ukupno 5%.
 
Tumačenje br. 4/22 od 29. lipnja 2022.
U slučaju da je kvalifikacija na temelju koje se želi ostvariti uvećanje plaće iz članka 52. stavka 2. TKU-a stečena u inozemstvu, prethodno je potrebno provesti postupak priznavanja i vrednovanja inozemne obrazovne kvalifikacije pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje, a koji postupak se pokreće na zahtjev nositelja inozemne obrazovne kvalifikacije. Nadležna Agencija izdaje mišljenje o inozemnoj obrazovnoj kvalifikaciji koje sadrži mišljenje o razini, obujmu, profilu i kvaliteti inozemne obrazovne kvalifikacije u odnosu na odgovarajuću kvalifikaciju koja se stječe u Republici Hrvatskoj. Zaposlenik ostvaruje pravo na predmetno uvećanje plaće ako se u navedenom postupku utvrdi da je inozemna obrazovna kvalifikacija usporediva s kvalifikacijom koja se stječe u RH i završetkom koje se ostvaruje pravo na uvećanje osnovne plaće za 5% iz članka 52. stavka 2. TKU-a.
 
Tumačenje br. 5/22 od 29. lipnja 2022.
Na temelju položenog pravosudnog ispita zaposlenik ne ostvaruje pravo na uvećanje osnovne plaće za 5% iz članka 52. stavka 2. TKU-a.

Tumačenje br. 6/22 od 6. srpnja 2022.
Sukladno članku 52. stavku 2. TKU-a, svakom zaposleniku koji ima znanstveni stupanj doktora znanosti pripada pravo na uvećanje osnovne plaće za 15%, neovisno o tome je li doktorat u funkciji radnog mjesta ili nije.
Povjerenstvo nadležno za tumačenje TKU-a nije nadležno za tumačenje Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama te se podnositelj upita upućuje da se s tim dijelom upita obrati Ministarstvu zdravstva.

Tumačenje br. 37/22 od 13. rujna 2022.
Sukladno članku 52. stavku 2. TKU-a, svakom zaposleniku koji ima završen poslijediplomski specijalistički studij (univ.spec.) pripada pravo na uvećanje osnovne plaće za 5%, neovisno o tome je li poslijediplomski specijalistički studij vezan za struku zaposlenika odnosno neovisno o tome je li u funkciji radnog mjesta ili nije.
 
Tumačenje br. 38/22 od 13. rujna 2022.
Sukladno članku 52. stavku 2. TKU-a, zaposlenik će ostvariti pravo na uvećanje osnovne plaće za 5% od stupanja na snagu TKU-a (1. svibnja 2022. godine) pod uvjetom da je na dan stupanja na snagu TKU-a imao završen poslijediplomski stručni studij. U konkretnom slučaju, zaposlenik je imao završen poslijediplomski stručni studij i prije stupanja na snagu TKU-a te mu stoga pripada pravo na uvećanje osnovne plaće za 5% od stupanja na snagu TKU-a. Naknadna potvrda o izjednačavanju stručnog naziva ishođena je sa svrhom dokazivanja izjednačavanja sa poslijediplomskim specijalističkim studijem, a ne sa svrhom dokazivanja završetka studija.
 
Članak 61.
Tumačenje br. 18/22 od 14. srpnja 2022.
Sukladno članku 61. stavcima 1. i 2. TKU-a, zaposlenik ima pravo na pomoć u slučaju nastanka invalidnosti malodobnog djeteta u visini jedne proračunske osnovice, a nastanak invalidnosti utvrđuje se dostavom konačnog rješenja nadležnog tijela sukladno posebnim propisima. Pravo na pomoć u slučaju nastanka invalidnosti malodobnog djeteta zaposlenik ostvaruje ako je kod malodobnog djeteta utvrđen teži (stupanj III) ili teški invaliditet (stupanj IV), prema Listi težine i vrste invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti Uredbe o metodologijama vještačenja (NN br. 67/2017, 56/2018). Pomoć u slučaju nastanka invalidnosti malodobnog djeteta ostvaruje se dostavom Nalaza i mišljenja o težini i vrsti invaliditeta – oštećenju funkcionalnih sposobnosti Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI), odnosno dostavom jednog od sljedećih pravomoćnih rješenja nadležne službe:
 
 • Rješenje o pravu na doplatak za djecu (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje; temeljem članka 22. Zakona o doplatku za djecu, za dijete s težim ili teškim invaliditetom prema posebnim propisima)
 • Rješenje o pravu na dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju (Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje)
 • Rješenje o pravu na rad s polovicom punoga radnog vremena radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju (Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje; do 8. godine i nakon 8. godine života djeteta)
 • Rješenje o pravu na osobnu invalidninu (centar za socijalnu skrb)
 • Rješenje o pravu na doplatak za pomoć i njegu (centar za socijalnu skrb).

Ako se iz rješenja ne vidi utvrđeni stupanj invaliditeta, za ostvarenje prava na pomoć u slučaju nastanka invalidnosti malodobnog djeteta zaposlenik je dužan poslodavcu dostaviti i dokaz iz kojeg je utvrđeni stupanj invaliditeta vidljiv.

Tumačenje br. 23/22 od 14. srpnja 2022.
Sukladno članku 61. stavcima 1. i 2. TKU-a, zaposlenik ima pravo na pomoć u slučaju nastanka invalidnosti u visini jedne proračunske osnovice, a nastanak invalidnosti utvrđuje se dostavom konačnog rješenja nadležnog tijela sukladno posebnim propisima. Budući da se pojam invalidnosti veže isključivo uz smanjenje radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomični ili potpuni gubitak radne sposobnosti, pomoć u slučaju nastanka invalidnosti iz članka 61. TKU-a ostvaruje se dostavom konačnog rješenja nadležnog tijela kojim se utvrđuje invalidnost odnosno smanjenje radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomični ili potpuni gubitak radne sposobnosti. U konkretnom slučaju, na temelju konačnog rješenja HZMO-a kojim je utvrđeno da kod osiguranika - osobe s invaliditetom zdravstveno stanje uzrokuje trajne posljedice za život i rad, zaposlenik ostvaruje pravo na isplatu jednokratne pomoći u visini jedne proračunske osnovice u slučaju nastanka invalidnosti.
 
Članak 65.
Tumačenje br. 1/22 od 29. lipnja 2022.
Sama činjenica zaključivanja novog Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22) nije razlog zbog kojega se zaposlenici moraju ponovno svom poslodavcu pisano izjašnjavati o načinu korištenja prava na naknadu troškova prijevoza. Zaposlenik se o načinu korištenja prava na naknadu troškova prijevoza svom poslodavcu mora ponovno pisano izjasniti samo u slučaju ako je došlo do promjena u načinu korištenja prava na naknadu troškova prijevoza ili do promjene prebivališta odnosno boravišta zaposlenika.

Dakle, ako nije došlo do navedenih promjena zaposlenik se ne mora ponovno pisano izjašnjavati o načinu korištenja prava na naknadu troškova prijevoza na početku svake kalendarske godine, odnosno nakon zaključivanja novog TKU-a.

Tumačenje br. 13/22 od 6. srpnja 2022.
Sukladno članku 65. stavku 7. TKU-a, razvod braka smatra se objektivno opravdanim razlogom za promjenu prebivališta odnosno boravišta zaposlenika.
Povjerenstvo za tumačenje TKU-a nije nadležno za tumačenje odnosno donošenje odluke o pravu na naknadu troškova prijevoza za udaljenost veću od 100 km, budući da je člankom 65. stavkom 5. TKU-a propisano da pravo na naknadu troškova prijevoza za udaljenost veću od 100 km utvrđuje nadležni ministar posebnom odlukom. Sukladno članku 65. stavku 6. TKU-a, ako u roku od 90 dana od dana uredno zaprimljenog zahtjeva, nadležni ministar ne donese odluku, smatrat će se da zaposlenik ostvaruje pravo na naknadu troškova prijevoza za udaljenost veću od 100 km u skladu sa člankom 65. TKU-a. Navedeno pravo na naknadu troškova prijevoza zaposlenik ostvaruje i za razdoblje u kojem se predmetna odluka čekala.
 
Tumačenje br. 14/22 od 6. srpnja 2022.
Sukladno članku 65. stavku 11. TKU-a, ako postoji potreba za više presjedanja, smatra se da je redoviti dolazak na posao i odlazak s posla osiguran pod uvjetom da ukupno vrijeme čekanja ne prelazi 30 minuta.
 
Tumačenje br. 15/22 od 6. srpnja 2022.
Zaposlenik koji je kupio mjesečnu kartu i koristio prijevoz prije saznanja odnosno nastupanja razloga spriječenosti dolaska na posao ima pravo na povrat troška ukupne cijene mjesečne karte koju je kupio, odnosno poslodavac mu ne uskraćuje iznos mjesečne karte i ne traži od njega povrat mjesečne karte za taj mjesec.
Sukladno članku 65. stavku 21. TKU-a, zaposleniku koji ima pravo na naknadu troškova prijevoza u visini mjesečne karte, naknada se neće isplatiti za dane kada zaposlenik više od dva radna dana uzastopce nije u obvezi dolaska na posao.
 
Tumačenje br. 16/22 od 6. srpnja 2022.
Sukladno članku 65. stavku 3. TKU-a, zaposlenicima s navršenih 58 godina, ako im je udaljenost od njihovog prebivališta odnosno boravišta do mjesta rada manja od dva kilometra,  poslodavac će nadoknaditi troškove prijevoza isključivo za kupljenu godišnju kartu ako postoji mogućnost njezine kupnje, mjesečnu kartu ako ne postoji mogućnost kupnje godišnje karte, odnosno pojedinačnu kartu ako ne postoji mogućnost kupnje godišnje ili mjesečne karte. Navedeno se odnosi na mjesni i međumjesni prijevoz koji se međusobno ne isključuju, a koji zaposleniku omogućuju redoviti dolazak na posao i odlazak s posla.
 
Tumačenje br. 17/22 od 6. srpnja 2022.
Sukladno članku 65. TKU-a, zaposleniku koji ostvaruje pravo na naknadu troškova prijevoza u visini 1/12 godišnje karte, naknada za trošak prijevoza neće se isplatiti za onaj mjesec u kojem koristi pretežiti dio godišnjeg odmora. Naknada troškova prijevoza neće se uskratiti u ostalim mjesecima u kojima zaposlenik koristi godišnji odmor.
Naknada troškova prijevoza uskratit će se u svim drugim slučajevima kada zaposlenik više od dva radna dana uzastopce nije u obvezi dolaska na posao.

Tumačenje br. 25/22 od 13. rujna 2022.
U smislu članka 65. TKU-a, pod organiziranim prijevozom smatra se mjesni prijevoz (u mjestu prebivališta odnosno boravišta i u mjestu rada) i međumjesni prijevoz koji se međusobno ne isključuju, a koji zaposleniku omogućuju redoviti dolazak na posao i povratak s posla. Zaposlenik ima pravo na naknadu troškova mjesnog prijevoza u mjestu prebivališta/boravišta pod uvjetom da je udaljenost od zaposlenikovog prebivališta/boravišta do stanice međumjesnog prijevoza najmanje dva kilometra te na naknadu troškova mjesnog prijevoza u mjestu rada pod uvjetom da je udaljenost od stanice međumjesnog prijevoza do mjesta rada najmanje dva kilometra.
Zaposlenici s navršenih 58 godina imaju pravo na naknadu troškova prijevoza za kupljenu kartu i za mjesni i za međumjesni prijevoz i u slučaju ako je udaljenost od njihovog  prebivališta odnosno boravišta do mjesta rada manja od dva kilometra, samo gdje takav prijevoz postoji i isključivo za kupljenu godišnju kartu ako postoji mogućnost kupnje godišnje karte, mjesečne karte ako ne postoji mogućnost kupnje godišnje karte, odnosno pojedinačne karte ako ne postoji mogućnost kupnje godišnje ili mjesečne karte. 
Slijedom navedenog, u slučaju da zaposlenik koristi mjesni prijevoz u mjestu prebivališta odnosno boravišta, međumjesni prijevoz i mjesni prijevoz u mjestu rada, poslodavac mu je dužan naknaditi troškove prijevoza za kupljene karte za sva tri navedena prijevoza. Zaposlenik je dužan poslodavcu dostaviti dokaz o  kupljenoj karti (kupljena karta na uvid, preslika kupljene karte, običan račun za kupljenu kartu).


Tumačenje br. 26/22 od 13. rujna 2022.
Sukladno članku 65. stavku 14. TKU-a, u slučaju naknade troškova prijevoza zaposleniku u dane kada organizirani javni prijevoz ne prometuje, naknada troškova prijevoza isplatit će se u visini od 1,35 kn po prijeđenom kilometru. 


Tumačenje br. 27/22 od 13. rujna 2022.
Sukladno članku 65. stavku 12. TKU-a, u slučaju postojanja organiziranog javnog prijevoza kojeg zaposlenik ne koristi, zaposlenik će ostvariti pravo na naknadu troškova prijevoza, koja će se za svaki pojedini mjesec isplaćivati u visini 1/12 cijene godišnje karte ako postoji mogućnost kupnje godišnje karte, odnosno u visini mjesečne karte ako ne postoji mogućnost kupnje godišnje karte, ili pojedinačne karte ako ne postoji mogućnost kupnje godišnje ili mjesečne karte. Sukladno članku 65. stavku 14. TKU-a, naknada troškova prijevoza u visini od 1,35 kn po prijeđenom kilometru isplaćuje se samo u slučaju ako od prebivališta odnosno boravišta do mjesta rada nema organiziranog javnog prijevoza i u slučaju naknade troškova prijevoza zaposleniku u dane kada organizirani javni prijevoz ne prometuje.


Tumačenje br. 28/22 od 13. rujna 2022.
U slučaju postojanja organiziranog javnog prijevoza kojeg zaposlenik koristi, zaposlenik je dužan poslodavcu dostaviti dokaz o kupljenoj karti (kupljena karta na uvid, preslika kupljene karte, običan račun za kupljenu kartu).


Tumačenje br. 29/22 od 13. rujna 2022.
U slučaju kada javni prijevoz nije organiziran tj. ne omogućuje zaposleniku redoviti dolazak na posao i povratak s posla u smislu odredaba članka 65. stavaka 10. i 11. TKU-a, na  zaposlenika se primjenjuje odredba članka 65. stavka 14. TKU-a kojom je ugovoreno pravo zaposlenika na naknadu troškova prijevoza u visini od 1,35 kn po prijeđenom kilometru. Naknada troškova prijevoza isplaćuje se u visini od 1,35 kn po stvarno prijeđenom kilometru.


Tumačenje br. 30/22 od 13. rujna 2022.
Sukladno članku 65. stavku 15. TKU-a, poslodavac može kao najkraću rutu od mjesta prebivališta/boravišta zaposlenika do mjesta rada utvrditi relaciju koja obuhvaća cestu s naplatom ako je to za njega povoljnije, u kojem slučaju zaposlenik ostvaruje pravo na naknadu troškova prijevoza uvećanu za troškove cestarine, uz predočenje ispisa elektroničke naplate cestarine ENC-a HAC-a i AZM-a na ime zaposlenika.


Tumačenje br. 31/22 od 13. rujna 2022.
Pod organiziranim javnim prijevozom smatra se onaj prijevoz koji omogućuje redoviti dolazak na posao kao i povratak s posla, u smislu članka 65. stavaka 10. i 11. TKU-a, tako da vrijeme čekanja od dolaska u mjesto rada do početka radnog vremena zaposlenika te vrijeme čekanja od završetka radnog vremena do polaska redovite linije prema prebivalištu odnosno boravištu zaposlenika ne prelazi 45 minuta, a u slučaju potrebe za presjedanjem, vrijeme čekanja između dvije linije javnog prijevoza ne smije biti duže od 30 minuta. Zaposlenik voznim redom i rasporedom svog radnog vremena dokazuje da nema organiziranog javnog prijevoza odnosno da mu javni prijevoz ne omogućuje redoviti dolazak na posao i povratak s posla. Da bi se prijevoz smatrao organiziranim, isti mora biti u oba smjera (na posao i s posla) organiziran sukladno članku 65. stavcima 10. i 11.  TKU-a. Ako se na opisani način utvrdi da zaposlenik nema organizirani javni prijevoz, na zaposlenika se primjenjuje odredba članka 65. stavka 14. TKU-a o pravu na naknadu troškova prijevoza u visini od 1,35 kn po prijeđenom kilometru.
Poslodavac sukladno ovom tumačenju i odredbama članka 65. TKU-a utvrđuje ima li zaposlenik organizirani ili neorganizirani prijevoz.


Tumačenje br. 32/22 od 13. rujna 2022.
Sukladno članku 65. stavku 21. TKU-a, ako zaposlenik zbog bolovanja, korištenja plaćenog ili neplaćenog dopusta, slobodnih dana, službenog puta ili po nekoj drugoj osnovi nije u obvezi dolaska na posao, naknada troškova prijevoza neće mu se isplatiti za dane kada zaposlenik više od dva dana uzastopce nije u obvezi dolaska na posao. Pod pojmom „više od dva dana uzastopce“ podrazumijeva se više od dva radna dana uzastopce (u radne dane ne ubrajaju se dani vikenda, državni praznici i drugi neradni dani). Zaposleniku koji zbog bolovanja nije dolazio na posao više puta mjesečno po jedan ili dva dana, za te dane se ne uskraćuje naknada troškova prijevoza (izostanci na razini mjeseca se ne zbrajaju).
Zaposleniku koji ostvaruje pravo na naknadu troška mjesečne karte odnosno koristi mjesečnu kartu, naknada za trošak prijevoza neće se isplatiti za onaj mjesec u kojem koristi pretežiti dio godišnjeg odmora. Naknada troška mjesečne karte odnosno mjesečna karta neće se uskratiti u ostalim mjesecima u kojima zaposlenik koristi godišnji odmor. Međutim, zaposlenicima koji naknadu za trošak prijevoza ostvaruju u visini od 1,35 kn po prijeđenom kilometru ili koriste pojedinačne karte, sukladno članku 65. stavku 21. TKU-a naknada za trošak prijevoza neće se isplatiti za dane godišnjeg odmora.


Tumačenje br. 33/22 od 13. rujna 2022.
Sukladno članku 65. stavku 18. TKU-a, udaljenost se u smislu članka 65. TKU-a utvrđuje na temelju kartografske podloge Google Maps putem stranice https://www.google.com/maps i to kao najkraća automobilska ruta sa suvremenim kolničkim zastorom (asfaltom), a u slučaju računanja udaljenosti iz članka 65. stavka 1. TKU-a, kao pješačka ruta sa suvremenom pješačkom stazom koja omogućava sigurno kretanje pješaka. Udaljenost od dva kilometra iz članka 65. stavka 1. TKU-a utvrđuje se kao pješačka ruta sa suvremenom pješačkom stazom koja omogućava sigurno kretanje pješaka. Samo ukoliko postoji više pješačkih ruta sa suvremenom pješačkom stazom i sve one omogućavaju sigurno kretanje pješaka, za utvrđivanje prava na naknadu troškova prijevoza uzima se najkraća pješačka ruta od navedenih.


Tumačenje br. 34/22 od 13. rujna 2022.
Sukladno članku 65. TKU-a, zaposleniku koji ostvaruje pravo na naknadu troškova prijevoza u visini 1/12 godišnje karte (pravo na naknadu troška mjesečne karte) odnosno koristi mjesečnu kartu, naknada za trošak prijevoza neće se isplatiti za onaj mjesec u kojem koristi pretežiti dio godišnjeg odmora. Naknada troška mjesečne karte odnosno mjesečna karta neće se uskratiti u ostalim mjesecima u kojima zaposlenik koristi godišnji odmor. 


Tumačenje br. 35/22 od 13. rujna 2022.
U konkretnom slučaju, poslodavac je bio dužan pravovremeno obavijestiti zaposlenika o promjeni načina obračunavanja naknade za trošak prijevoza. Ukoliko je poslodavac propustio pravovremeno obavijestiti zaposlenika o promjeni načina obračunavanja naknade za trošak prijevoza, a zaposlenik je temeljem prethodno utvrđenog načina obračuna naknade za trošak prijevoza kupio mjesečnu kartu, poslodavac mu je dužan nadoknaditi trošak te kupljene karte. 

 
Članak 72.
Tumačenje br. 12/22 od 6. srpnja 2022.
Ugovorena vrijednost sistematskog pregleda iz članka 72. stavka 1. TKU-a u iznosu od 1.200,00 kuna primjenjuje se od 1. svibnja 2022. godine, bez obzira na dinamiku obavljanja sistematskih pregleda utvrđenu granskim kolektivnim ugovorima.
Članak 86.
Tumačenje br. 7/22 od 6. srpnja 2022
Sukladno članku 86. stavku 5. TKU-a, sindikalni čelnik reprezentativnog sindikata  koji je za vrijeme obnašanja dužnosti u radnom odnosu kod poslodavca u javnim službama, ima pravo na 3 sata godišnje po članu za obavljanje sindikalnih aktivnosti, temeljem podataka odnosno potvrde o broju članova u najvećoj podružnici, a koji broj je utvrđen u postupku utvrđivanja reprezentativnosti TKU-a (NN 56/22). U skladu s odredbama Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (NN 93/14, 26/15), navedenu potvrdu izdao je poslodavac kod kojeg djeluje podružnica sindikata u postupku utvrđivanja reprezentativnosti za TKU (NN 56/22). Podatak o broju članova najveće podružnice vrijedi za cijelo vrijeme važenja predmetnog TKU-a.
Članak 89.
Tumačenje br. 36/22 od 13. rujna 2022.
Ako radničko vijeće nije utemeljeno, sindikalni povjerenik, odnosno sindikalni povjerenici imaju sva prava i obveze radničkog vijeća propisana Zakonom o radu. Sukladno članku 89. TKU-a, u ustanovi s manje od 20 zaposlenih, samo sindikalni povjerenik najbrojnijeg sindikata po članstvu u ustanovi ima pravo na 2 sata rada tjedno uz naknadu plaće. Slijedom navedenog, sindikalni povjerenik u ustanovi s manje od 20 zaposlenih ima pravo 2 sata tjedno, umjesto svojih radnih zadataka, obavljati poslove iz domene radničkog vijeća.