Podnošenje predstavki i pritužbi u sustavu socijalne skrbi


Pritužbe i predstavke možete podnijeti ovdje.
Što u slučaju da se ne slažem s rješenjem područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad ili s odobrenim iznosom?
Hrvatski zavod za socijalni rad je javna ustanova koja o pravima iz socijalne skrbi rješava u prvom stupnju postupajući po odredbama Zakona o socijalnoj skrbi, Zakona o osobnoj asistenciji i Zakona o inkluzivnom dodatku. Na temelju zahtjeva stranke ili pokrenutog postupka po službenoj dužnosti, Područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad provodi ispitni postupak te donosi rješenje. U slučaju nezadovoljstva rješenjem Područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad može se izjaviti žalba Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Žalba na rješenje Područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad ne odgađa izvršenje rješenja, iznimno žalba izjavljena protiv rješenja o priznavanju i prestanku prava na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja odgađa izvršenje rješenja.
 
Nezadovoljan sam postupanjem službenih osoba područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad i pruženom uslugom, kome se mogu obratiti?
Korisnik u sustavu socijalne skrbi koji nije zadovoljan postupanjem ili propuštanjem postupanja osobe u djelatnosti socijalne skrbi može podnijeti pritužbu ravnatelju ustanove socijalne skrbi čiji je osnivač Republika Hrvatska.

Ravnatelj ustanove socijalne skrbi dužan je bez odgađanja postupiti po pritužbi i pisanim putem obavijestiti korisnika o utvrđenom odnosno o poduzetim mjerama najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja pritužbe.

Ako korisnik nije zadovoljan poduzetim mjerama i odgovorom ravnatelja ustanove socijalne skrbi, ima pravo podnijeti pritužbu Ministarstvu u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti.

Pritužba mora biti razumljiva i sadržavati:
- ime, prezime i adresu podnositelja
- mjesto, vrijeme i opis pružene usluge, postupanja ili propuštanja postupanja kojima su povrijeđena prava ili pravni interes
- potpis podnositelja.
 
Što ako nisam zadovoljan poduzetim mjerama po mojoj pritužbi?
Ukoliko korisnik nije zadovoljan poduzetim mjerama, može Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike podnijeti pritužbu na rad pružatelja usluge. Ako je pritužba osnovana, Ministarstvo će dati upute pružatelju usluga kako treba postupiti i odrediti rok u kojem je pružatelj usluge dužan dostavite obavijest o poduzetim radnjama.
 
Nezadovoljan sam uslugom koja mi se pruža u domu socijalne skrbi?
Kao i u prethodnom odgovoru pritužbu ćete podnijeti ravnatelju ili drugoj odgovornoj osobi u ustanovi socijalne skrbi, odgovornoj osobi u vjerskoj zajednici, drugoj pravnoj osobi koja pruža socijalnu uslugu, obrtniku odnosno drugoj fizičkoj osobi koja obavlja poslove socijalne skrbi.
Protokol o postupanju po predstavkama i pritužbama
Ljudska prava su temelj slobode, pravde i mira, standardi bez kojih ljudi ne bi mogli živjeti dostojanstveno kao ljudska bića. U Republici Hrvatskoj velik se značaj pridaje zaštiti ljudskih prava te je stoga pravo na podnošenje predstavke i pritužbe zajamčeno Ustavom (čl. 46. Ustava Republike Hrvatske). Ustav ne postavlja uvjete ni ograničenja glede osobe koja ima pravo na podnošenje predstavke i pritužbe. Podnošenje predstavki i pritužbi je slobodno i zbog njihovog podnošenja fizičke i pravne osobe ne smiju trpjeti štetne posljedice niti zbog toga mogu biti pozvane na odgovornost, osim ako tom radnjom učine kažnjivo djelo.

Institut predstavke i pritužbe, odnosno pravo stranaka na podnošenje predstavki i pritužbi te njihovo pravo na dobivanje odgovora od državnog tijela, regulirano je čl. 20. Zakona o socijalnoj skrbi.

Na temelju članka 63. stavka  2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 12/2013) Vlada Republike Hrvatske je donijela Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva socijalne politike i mladih (Narodne novine“, broj 102/13).

U skladu sa člankom 48. Uredbe predviđeno je ustrojstvo Službe za predstavke i pritužbe u Sektoru za nadzor i predstavke Uprave za provedbu socijalne politike, organizaciju i nadzor ustanova. Služba za predstavke i pritužbe postupa po predstavkama i pritužbama građana te upitima drugih tijela; prati stanje o korisnicima i pravima u socijalnoj skrbi te predlaže mjere za unaprjeđivanje zadovoljavanja potreba u socijalnoj skrbi; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja socijalne skrbi te izrađuje izvješća i očitovanja u svezi s primjenom zakona i drugih propisa.
 
Odluka o donošenju Protokola o postupanju po predstavkama i pritužbama
Povjerenstvo za rad po pritužbama u sustavu socijalne skrbi – građanski nadzor nad radom sustava socijalne skrbi
Zakonom o socijalnoj skrbi propisano je da Povjerenstvo čini pet predstavnika građana, koje su, na javni poziv, predložile organizacije civilnog društva ili su se osobno javili na poziv, koje imenuje i razrješava Hrvatski sabor na prijedlog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora.

Više o Povjerenstvu i načinu podnošenja pritužbe.