Podnošenje predstavki i pritužbi u sustavu socijalne skrbi


Pritužbe i predstavke možete podnijeti ovdje.
Što u slučaju da se ne slažem s rješenjem centra za socijalnu skrb ili s odobrenim iznosom?
Centar za socijalnu skrb je javna ustanova koja o pravima iz socijalne skrbi rješava u prvom stupnju postupajući po odredbama Zakona o socijalnoj skrbi. Na temelju zahtjeva stranke ili pokrenutog postupka po službenoj dužnosti, centar za socijalnu skrb provodi ispitni postupak te donosi rješenje kojim se pojedino pravo priznaje odnosno rješenje kojim se ono ne priznaje. U slučaju nezadovoljstva rješenjem centra za socijalnu skrb može se izjaviti žalba Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Žalba na rješenje centra za socijalnu skrb ne odgađa izvršenje rješenja.
 
Nezadovoljan sam postupanjem službenih osoba centra za socijalnu skrb i pruženom uslugom, kome se mogu obratiti?
Korisnik prava u sustavu socijalne skrbi koji nije zadovoljan pruženom uslugom ili postupkom osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi može podnijeti pritužbu ravnatelju centra za socijalnu skrb ili drugoj odgovornoj osobi.

Ravnatelj i druge odgovorne osobe dužne su, bez odgađanja postupiti po pritužbi i pisanim putem obavijestiti korisnika o poduzetim mjerama najkasnije u roku od petnaest dana od dana podnošenja pritužbe.
 
Što ako nisam zadovoljan poduzetim mjerama po mojoj pritužbi?
Ukoliko korisnik nije zadovoljan poduzetim mjerama, može Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike podnijeti pritužbu na rad pružatelja usluge. Ako je pritužba osnovana, Ministarstvo će dati upute pružatelju usluga kako treba postupiti i odrediti rok u kojem je pružatelj usluge dužan dostavite obavijest o poduzetim radnjama.
 
Nezadovoljan sam uslugom koja mi se pruža u domu socijalne skrbi?
Kao i u prethodnom odgovoru pritužbu ćete podnijeti ravnatelju ili drugoj odgovornoj osobi u ustanovi socijalne skrbi, odgovornoj osobi u vjerskoj zajednici, drugoj pravnoj osobi koja pruža socijalnu uslugu, obrtniku odnosno drugoj fizičkoj osobi koja obavlja poslove socijalne skrbi.
Protokol o postupanju po predstavkama i pritužbama
Ljudska prava su temelj slobode, pravde i mira, standardi bez kojih ljudi ne bi mogli živjeti dostojanstveno kao ljudska bića. U Republici Hrvatskoj velik se značaj pridaje zaštiti ljudskih prava te je stoga pravo na podnošenje predstavke i pritužbe zajamčeno Ustavom (čl. 46. Ustava Republike Hrvatske). Ustav ne postavlja uvjete ni ograničenja glede osobe koja ima pravo na podnošenje predstavke i pritužbe. Podnošenje predstavki i pritužbi je slobodno i zbog njihovog podnošenja fizičke i pravne osobe ne smiju trpjeti štetne posljedice niti zbog toga mogu biti pozvane na odgovornost, osim ako tom radnjom učine kažnjivo djelo.

Institut predstavke i pritužbe, odnosno pravo stranaka na podnošenje predstavki i pritužbi te njihovo pravo na dobivanje odgovora od državnog tijela, regulirano je čl. 20. Zakona o socijalnoj skrbi.

Na temelju članka 63. stavka  2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/2011 i 12/2013) Vlada Republike Hrvatske je donijela Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva socijalne politike i mladih (Narodne novine“, broj 102/13).

U skladu sa člankom 48. Uredbe predviđeno je ustrojstvo Službe za predstavke i pritužbe u Sektoru za nadzor i predstavke Uprave za provedbu socijalne politike, organizaciju i nadzor ustanova. Služba za predstavke i pritužbe postupa po predstavkama i pritužbama građana te upitima drugih tijela; prati stanje o korisnicima i pravima u socijalnoj skrbi te predlaže mjere za unaprjeđivanje zadovoljavanja potreba u socijalnoj skrbi; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja socijalne skrbi te izrađuje izvješća i očitovanja u svezi s primjenom zakona i drugih propisa.
 
Odluka o donošenju Protokola o postupanju po predstavkama i pritužbama