Udomiteljstvo

Što je udomiteljstvo?
Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se djetetu ili odrasloj osobi osigurava smještaj i skrb u udomiteljskoj obitelji, odnosno život u obiteljskom okruženju.
Tko može biti udomitelj?
Udomiteljem može postati osoba koja:
 • je punoljetna i ima poslovnu sposobnost
 • je hrvatski državljanin  (iznimno: državljanin države članice Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije koji ima stalni boravak u Republici Hrvatskoj, odnosno državljanin trećih zemalja koji živi i ima stalni boravak u Republici Hrvatskoj (uz ispunjavanje dodatnih uvjeta)
 • ima prebivalište i živi u Republici Hrvatskoj
 • je mlađa od 60 godina, osim ako nastavlja obavljati udomiteljstvo ili ako udomiteljstvo obavlja kao srodnik
 • ima završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje, osim ako udomiteljstvo obavlja kao srodnik
 • je završila osposobljavanje za udomitelja, osim ako udomiteljstvo obavlja kao srodnik
 • nema zapreke za obavljanje udomiteljstva (poremećeni obiteljski odmosi, bolest ili stanje kojim se ugrožava zdravlje ili interes korisnika, društveno neprihvatljivo ponašanje)
 • ima propisane stambene uvjete
 • ima pisanu suglasnost svih punoljetnih članova zajedničkog kućanstva za obavljanje udomiteljstva, osim ako udomiteljstvo obavlja kao samac
Osoba koja podnosi zahtjev za obavljanje udomiteljstva ili član njezine obitelji s kojim živi u zajedničkom kućanstvu mora ostvarivati vlastita sredstva za uzdržavanje, u iznosu većem za 70 % od iznosa visine zajamčene minimalne naknade za samca ili kućanstvo, utvrđene zakonom kojim se uređuju prava u sustavu socijalne skrbi, osim ako udomiteljstvo obavlja kao srodnik ili kao zanimanje.
 
Tko ne može obavljati udomiteljstvo?
Udomiteljstvo ne može obavljati obitelj:
 • u kojoj su poremećeni obiteljski odnosi ili je članu obitelji izrečena mjera za zaštitu dobrobiti djeteta
 • u kojoj član obitelji ima bolest ili stanje kojim bi bilo ugroženo zdravlje ili drugi interesi korisnika
 • u kojoj je član obitelji društveno neprihvatljivog ponašanja ( pravomoćna osuđenost ili vođenje kaznenog postupka za određena kaznena djela, izrečena pravomoćna prekršajnopravna sankcija ili vođenje prekršajnog postupka za nasilje u obitelji, ovisnost o alkoholu, opojnim drogama i/ili kockanju i drugim oblicima ovisnosti)
Tko čini udomiteljsku obitelj i može li samac biti udomitelj?
Udomiteljska obitelj je obitelj koja ima dozvolu za obavljanje udomiteljstva, a čine je udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu.
Samac također može biti udomitelj, ako ispunjava sve potrebne uvjete.
Udomiteljstvo za djecu
Udomljavanjem djece koja iz različitih razloga ne mogu odrastati u vlastitoj obitelji, djeci se omogućuje iskustvo života u obiteljskom okruženju udomiteljske, zamjenske obitelji, umjesto smještaja u dom.
U udomiteljske obitelji se udomljavaju djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi – djeca bez roditelja, djeca koju roditelji zanemaruju ili zlorabe roditeljske dužnosti, djeca žrtve obiteljskog nasilja, djeca s teškoćama u razvoju te djeca s problemima u ponašanju.
Udomiteljstvo za odrasle osobe
U udomiteljske obitelji udomljavaju se odrasle osobe koje nisu u mogućnosti brinuti se o sebi, starije i nemoćne osobe te osobe s invaliditetom.
 
Vrste udomiteljstva

Udomiteljstvo se obavlja kao tradicionalno udomiteljstvo, srodničko udomiteljstvo i udomiteljstvo kao zanimanje.

U tradicionalnom udomiteljstvu pruža se usluga smještaja istoj vrsti korisnika (tradicionalni udomitelji za djecu ili  tradicionalni udomitelji za odrasle osobe), osim kada postoji potreba za zajedničkom smještajem roditelja s djetetom. Udomitelj koji obavlja tradicionalno udomiteljstvo ima pravo na opskrbninu (novčanu naknadu namijenjenu podmirivanju troškova života korisnika) i pravo na naknadu za rad udomitelja (naknada udomitelju za pruženu skrb i uložen trud u zbrinjavanju korisnika).

U srodničkom udomiteljstvo pruža se usluga smještaja korisnika koji je u krvnom ili tazbinskom srodstvu sa udomiteljem ili članom udomiteljske obitelji (a nije obveznik uzdržavanja). Udomitelj koji obavlja srodničko udomiteljstvo ima pravo na opskrbninu.

Udomiteljstvo kao zanimanje obavlja se kao standardno udomiteljstvo i specijalizirano udomiteljstvo za djecu. Udomitelj koji obavlja standardno udomiteljstvo pruža u pravilu uslugu smještaja istovremeno za troje djece ili četvero odraslih osoba. Standardnim udomiteljem može postati  udomitelj koji je najmanje šest mjeseci pružao uslugu smještaja kao tradicionalni udomitelj, ne smije biti u radnom odnosu, odnosno obavljati samostalnu registriranu djelatnost obrta ili slobodnog zanimanja ili drugu samostalnu djelatnost. Specijalizirani udomitelji za djecu pružaju uslugu smještaja i specifičnu skrb teško bolesnoj djeci i mlađim punoljetnim osobama, djeci ili mlađim punoljetnim osobama koji imaju probleme u ponašanju ili teže tjelesne, intelektualne, osjetilne, komunikacijske ili višestruke teškoće u razvoju. Specijalizirani udomitelji za djecu mogu biti osobe koje imaju  posebna znanja i vještine, iskustvo i obrazovanje potrebno za pružanje složenije skrbi. Udomitelj koji obavlja udomiteljstvo kao zanimanje ima pravo na opskrbninu, naknadu za rad udomitelja, prava iz mirovinskog i obveznog zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti kao zaposlena osoba u skladu s posebnim propisima.

Kako postati udomitelj?
U centru za socijalnu skrb na području vašeg prebivališta djeluje tim za udomiteljstvo odnosno stručni radnik koji obavlja sve poslove vezane uz udomiteljstvo. Ovi stručnjaci će Vam pružiti sve važne informacije o udomiteljstvu, kao na primjer:
 • koje uvjete treba ispunjavati udomiteljska obitelj za stjecanje dozvole za obavljanje udomiteljstva,
 • koja su prava i obveze udomitelja u obavljanju udomiteljstva,
 • obveze centra za socijalnu skrb,
 • koji su modeli podrške udomiteljima i korisnicima na području mjesne nadležnosti centra za socijalnu skrb,
 • način obavljanja i prestanak obavljanja udomiteljstva,
 • vrste udomiteljstva,
 • koliko korisnika može biti smješteno u jednoj udomiteljskoj obitelji itd.
Kako biste postali udomitelj, prvi korak je podnošenje zahtjeva za pokretanje postupka dobivanja dozvole za udomiteljstvo. Zahtjev se podnosi u centru za socijalnu skrb prema vašem prebivalištu. Jedan od uvjeta za podnošenje zahtjeva i dobivanje dozvole za udomiteljstvo odnosi se na dob podnositelja zahtjeva, a to je da se dozvola ne može izdati osobi starijoj od 60 godina (ograničenje se ne odnosi na srodničko udomiteljstvo, kao i na slučajeve kada se dozvola produžava). Nakon zaprimanja vašeg zahtjeva, socijalni/a radnik/ca i psihologom/inja će Vas pozvati u centar za socijalnu skrb i u razgovoru s vama pružiti Vam sve potrebne informacije. Zatim slijedi te dolazak djelatnika tima za udomiteljstvo u vaš stambeni prostor kako bi utvrdili odgovaraju li stambeni uvjeti propisanim uvjetima. U postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za obavljanje udomiteljstva  provodi se i obiteljska procjena u kojoj se procjenjuje obitelj i motivi obitelji za obavljanje udomiteljstva, odnosi u obitelji, kapaciteti i rizici obitelji te druge činjenice koje bi mogle utjecati na zadovoljavanje potreba i najbolji interes korisnika.
Na temelju dobivenih informacija/utvrđenog činjeničnog stanja  i na temelju stručnog mišljenja  socijalnog radnika i psihologa o sposobnosti članova obitelji za obavljanje udomiteljstva,  tim za udomiteljstvo izrađuje zaključak tima koji je temelj za davanje dozvole . Ukoliko su ispunjeni svi propisani uvjeti, tim za udomiteljstvo će članove obitelji uputiti na osnovno osposobljavanje za udomitelje u trajanju od 40 sati.
Nakon uspješno završenog osposobljavanja udomitelju se izdaje dozvola za obavljanje udomiteljstva.
 
Obveze i prava udomitelja
Udomitelj je obvezan:
 • pripremiti obitelj za smještaj korisnika, u suradnji s centrom za socijalnu skrb ili domom socijalne skrbi odnosno centrom za pružanje usluga u zajednici
 • sudjelovati u izradi i provođenju individualnog plana promjene prije i za vrijeme smještaja korisnika
 • korisniku pružati pomoć u prilagodbi na obitelj i novu zajednicu te omogućiti da ponašanje svih članova udomiteljske obitelji prema korisniku bude odgovarajuće
 • omogućiti korisniku korištenje usluga prema individualnom planu promjene
 • korisnika pravilno njegovati i pružati mu primjeren smještaj, prehranu, odjeću i obuću te potrebne osobne i druge potrepštine
 • skrbiti za očuvanje i unaprjeđenje zdravlja korisnika te mu osigurati odgovarajuću zdravstvenu skrb u okviru primarne i specijalističke zdravstvene zaštite te prema potrebi i uputi stručnjaka omogućiti uključivanje u programe psihosocijalne rehabilitacije
 • skrbiti da korisnik stekne određeno profesionalno zvanje i pomoći mu u traženju odgovarajućeg zaposlenja
 • osigurati zaštitu dostojanstva, osobni integritet i tajnost podataka o korisniku
 • sudjelovati u pripremi korisnika za povratak u vlastitu obitelj, za posvojenje ili za odlazak kod drugog pružatelja smještaja ili za samostalan život
 • surađivati i postupati po uputi tima ili stručnog radnika
 • omogućiti i poticati kontakte korisnika s vlastitom obitelji, drugim srodnicima te ostalim bliskim osobama u skladu s najboljim interesima korisnika i odlukama nadležnih tijela
 • sudjelovati s bračnim/izvanbračnim drugom u edukacijama koje organizira nadležni centar udomitelja najmanje jedanput godišnje, a na prijedlog tima ili stručnog radnika i po potrebi češće.
 • voditi evidenciju i dokumentaciju o svim važnim životnim okolnostima korisnika te najmanje dva puta godišnje, a po potrebi i češće izvještavati centar korisnika
   
  Obveze udomitelja se razlikuju ovisno o potrebama korisnika. Zdravstveno stanje, životna dob i druge životne okolnosti korisnika prirodno nameću određene obveze te se stoga obveze udomitelja za djecu i obveze udomitelja za odrasle mogu razlikovati. Osnovnim osposobljavanjem se udomitelje upoznaje i  sa obvezama udomitelja ovisno o vrsti i specifičnim potrebama korisnika. Neke od posebnih obveza udomitelja za djecu su: pravilno odgajanje djeteta,  briga se za pravilan odnos djeteta prema učenju i radu, pomoć djetetu kod oblikovanja vlastitog identiteta, poticanje razvoja djetetovih sposobnosti, organiziranje provođenja slobodnog vremena, omogućavanje i poticanje kontakata te susreta i druženja između djeteta i roditelja te drugih članova biološke obitelji ( sukladno odluci nadležnog tijela i najboljem interesu djeteta). Neke od posebnih obveza udomitelja za odrasle osobe su: osiguravanje zadovoljavanja svakodnevnih i posebnih potreba te poticanje na usvajanje određenih vještina s obzirom na njezine preostale sposobnosti, poticanje radno-okupacijskih, rekreacijskih i kulturno-zabavnih  aktivnosti u skladu s razinom funkcioniranja i interesima odrasle osobe te omogućavanje i poticanje kontakata, susreta i druženja korisnika s srodnicima i prijateljima.
   
  Udomitelj ima pravo:
 • na osobni dignitet i privatnost
 • biti upoznat sa svim informacijama o korisniku, uključujući informacije o njegovu prijašnjem obiteljskom životu
 • sudjelovati u izradi individualnog plana promjene i imati saznanja o ciljevima plana za udomljenog korisnika
 • na sigurnost članova vlastite obitelji
 • na stručnu pomoć u svladavanju poteškoća pri prijmu i odlasku korisnika
 • biti upoznat sa svim postupcima vezanim uz svoju ulogu udomitelja
 • na potporu u obavljanju udomiteljstva kroz redovitu superviziju i grupe podrške
 • na osposobljavanje i edukacije koje organizira centar ili drugi pružatelji usluga
 • na pristup drugim oblicima potpore u brizi za korisnika u svom domu, uključujući pravodobnu pomoć stručnih radnika centra ili drugih pružatelja usluga.