Udomiteljstvo

Što je udomiteljstvo?
Udomiteljstvo je oblik pružanja socijalne usluge smještaja djetetu ili odrasloj osobi koju pruža udomitelj sa svojom obitelji ili udomitelj koji živi sam, pod uvjetima propisanim Zakonom o udomiteljstvu.

Udomiti se mogu djeca koja iz različitih razloga ne mogu odrastati u vlastitoj obitelji i odrasle osobe koje nisu u mogućnosti brinuti se za sebe (osobe s invaliditetom, trudnice, starije i teško bolesne osobe, žrtve obiteljskog nasilja i trgovanja ljudima, beskućnici, osobe ovisne o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti).
Koja je razlika između udomiteljstva i posvojenja?
Udomiteljstvo je privremeni oblik skrbi kojim se djetetu privremeno osigurava smještaj i skrb u udomiteljskoj obitelji, dok je posvojenje trajni oblik skrbi za dijete, pri čemu posvojitelji preuzimaju sva roditeljska prava i obveze i postaju roditelj/i posvojenom djetetu.
Može li udomitelj posvojiti udomljeno dijete?
Udomljeno dijete može biti posvojeno od strane udomitelja  samo ukoliko su ispunjene pretpostavke za zasnivanje posvojenja te ako je procjenom stručnog tima područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad udomitelj procijenjen kao najadekvatniji potencijalni posvojitelj.

Ne postoji zakonska zapreka da udomitelj postane i potencijalni posvojitelj.

Udomitelj zainteresiran za posvojenje podnosi pisanu prijavu namjere posvojenja nadležnom područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad i zahtjev za izdavanje mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje. U postupku izdavanja mišljenja obvezno je sudjelovanje u programu stručne pripreme za posvojenje (edukacija) koji se provodi tijekom postupka izdavanja mišljenja.
Na temelju pozitivnog mišljenja se stječe pravo upisa u Registar potencijalnih posvojitelja u Republici Hrvatskoj.

Detaljnije o posvojenju nalazi se na poveznici.
Tko i kako može postati udomitelj?
Udomiteljem može postati osoba koja:
 
 • je punoljetna i ima poslovnu sposobnost
 • je hrvatski državljanin  (iznimno: državljanin države članice Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije koji ima stalni boravak u Republici Hrvatskoj, odnosno državljanin trećih zemalja koji živi i ima stalni boravak u Republici Hrvatskoj (uz ispunjavanje dodatnih uvjeta)
 • ima prebivalište i živi u Republici Hrvatskoj
 • je mlađa od 60 godina, osim ako nastavlja obavljati udomiteljstvo ili ako udomiteljstvo obavlja kao srodnik
 • ima završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje, osim ako udomiteljstvo obavlja kao srodnik
 • je završila osposobljavanje za udomitelja, osim ako udomiteljstvo obavlja kao srodnik
 • nema zapreke za obavljanje udomiteljstva (poremećeni obiteljski odnosi, bolest ili stanje kojim se ugrožava zdravlje ili interes korisnika, društveno neprihvatljivo ponašanje)
 • ima propisane stambene uvjete
 • ima pisanu suglasnost svih punoljetnih članova zajedničkog kućanstva za obavljanje udomiteljstva, osim ako udomiteljstvo obavlja kao samac.

Ako osoba udomiteljstvo ne obavlja kao srodnik ili kao zanimanje, onda je uvjet da podnositelj zahtjeva za obavljanje udomiteljstva ili član njegove obitelji s kojim živi u zajedničkom kućanstvu mora ostvarivati vlastita sredstva za uzdržavanje, u iznosu većem za 70 % od iznosa visine zajamčene minimalne naknade za samca ili kućanstvo, utvrđene zakonom kojim se uređuju prava u sustavu socijalne skrbi.

Telefonski, poštom, elektroničkom poštom ili osobnim dolaskom obratite se Vašem područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad u kojem ćete biti upućeni timu za udomiteljstvo ili stručnim radnicima od kojih ćete dobiti sve potrebne informacije.

Za obavljanje udomiteljstva potrebno je prethodno dobiti rješenje o dozvoli za obavljanje udomiteljstva.

Za dobivanje rješenja o dozvoli potrebno je područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad podnijeti zahtjev za obavljanje udomiteljstva i ostalu traženu dokumentaciju. Nakon toga slijedi razgovor sa socijalnim radnikom i psihologom, psihološko testiranje te dolazak tima za udomiteljstvo ili stručnih radnika Hrvatskog zavoda za socijalni rad u Vaš stambeni prostor.

Nakon što se utvrdi da podnositelj zahtjeva za obavljanje udomiteljstva zadovoljava sve propisane uvjete, Hrvatski zavod za socijalni rad izrađuje zaključak o ispunjavanju uvjeta te se podnositelj zahtjeva i njegov bračni ili izvanbračni drug, a prema procjeni stručnjaka i drugi članovi obitelji upućuju na osposobljavanje i dodatno usavršavanje za udomitelja.

Nakon uspješno završenog osposobljavanja, Hrvatski zavod za socijalni rad udomitelju izdaje rješenje o dozvoli za obavljanje udomiteljstva na period od 3 godine i s mogućnošću obnavljanja.
 
Tko ne može postati udomitelj?
Udomiteljstvo ne može obavljati osoba:
 • u čijoj su obitelji poremećeni obiteljski odnosi,
 • koja ima bolest ili stanje kojim bi bilo ugroženo zdravlje ili drugi interesi korisnika,
 • društveno neprihvatljivog ponašanja ili je član njezine obitelji osoba društveno neprihvatljivog ponašanja (pravomoćno osuđena, ili se protiv nje vodi  kazneni postupak za određena kaznena djela, izrečena pravomoćna prekršajnopravna sankcija ili se vodi prekršajni postupak za nasilje u obitelji, ovisna o alkoholu, opojnim drogama i/ili kockanju i drugim oblicima ovisnosti, izrečena mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta u protekle tri godine prije podnošenja zahtjeva za obavljanje udomiteljstva).
Tko čini udomiteljsku obitelj i može li samac biti udomitelj?
Udomiteljsku obitelj čine udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu. Udomitelj može biti samac.
Koja je dobna granica za obavljanje udomiteljstva?
Osoba koja prvi puta podnosi zahtjev za obavljanje udomiteljstva mora biti mlađa od 60 godina osim ako se radi o srodničkom udomiteljstvu. Kada udomitelj navrši 65 godina može nastaviti obavljati udomiteljstvo samo za korisnike koji se nalaze na smještaju u njegovoj obitelji.
 
Koje vrste udomiteljstva postoje?
Udomiteljstvo se obavlja kao:
 
 • tradicionalno udomiteljstvo,
 • udomiteljstvo kao zanimanje i
 • srodničko udomiteljstvo.

Tradicionalno udomiteljstvo obavlja udomitelj koji ispunjava opće uvjete za obavljanje udomiteljstva navedene pod pitanjem broj 5.
U tradicionalnom udomiteljstvu pruža se usluga smještaja djetetu i odrasloj osobi u skladu sa zakonom kojim se uređuju socijalne usluge u sustavu socijalne skrbi.
Udomitelj koji obavlja tradicionalno udomiteljstvo ima pravo na opskrbninu (novčanu naknadu namijenjenu podmirivanju troškova života korisnika) i pravo na naknadu za rad udomitelja (naknada udomitelju za pruženu skrb i uloženi trud u zbrinjavanju korisnika).

Udomiteljstvo kao zanimanje obavlja se kao standardno udomiteljstvo i specijalizirano udomiteljstvo za djecu.

Standardno udomiteljstvo može obavljati tradicionalni ili specijalizirani udomitelj:
 
 • koji je najmanje šest mjeseci pružao uslugu smještaja
 • koji pruža uslugu istovremeno za troje djece ili četvero odraslih korisnika
 • koji nije u radnom odnosu, ne obavlja samostalnu registriranu djelatnost obrta ili slobodnog zanimanja ili drugu samostalnu djelatnost
 • koji je izabran od Povjerenstva za izbor udomitelja za obavljanje udomiteljstva kao zanimanja.
U standardnom udomiteljstvu pruža se usluga smještaja djetetu i odrasloj osobi u skladu sa zakonom kojim se uređuju socijalne usluge u sustavu socijalne skrbi.

Specijalizirano udomiteljstvo za djecu može obavljati osoba koja ispunjava opće uvjete za obavljanje udomiteljstva i koja:
 
 • nije u radnom odnosu, ne obavlja samostalnu registriranu djelatnost obrta ili slobodnog zanimanja u skladu s odredbama posebnih propisa ili drugu samostalnu djelatnost
 • je izabrana od strane Povjerenstva za izbor udomitelja za obavljanje udomiteljstva kao zanimanja
 • koja  ima završen najmanje preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili stručni studij u području socijalnog rada, psihologije, edukacijske rehabilitacije, socijalne pedagogije, logopedije, radne terapije, pedagogije i medicine te najmanje godinu dana radnog staža u radu s djecom i mlađim punoljetnim osobama ili
 • ima završeno srednjoškolsko obrazovanje ili preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili stručni studij i najmanje tri godine pružanja usluge djetetu ili mlađoj punoljetnoj osobi kao tradicionalni, specijalizirani ili standardni udomitelj
 • ima posebna znanja i vještine u skladu s individualnim potrebama djeteta ili mlađe punoljetne osobe kojoj pruža uslugu smještaja.

Specijalizirani udomitelj za djecu pruža uslugu smještaja i specifičnu složeniju skrb teško bolesnom djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi, djetetu ili mlađoj punoljetnoj osobi s određenom vrstom problema u ponašanju ili teškoća u razvoju.

Udomitelj koji obavlja udomiteljstvo kao zanimanje, pored prava na opskrbninu i naknadu za rad udomitelja, ostvaruje i prava iz mirovinskog i obveznog zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti kao zaposlena osoba u skladu s posebnim propisima.

U srodničkom udomiteljstvo pruža se usluga smještaja djetetu i odrasloj osobi u skladu sa zakonom kojim se uređuju socijalne usluge u sustavu socijalne skrbi ako područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad korisnika utvrdi da je to u interesu korisnika i ako osoba ispunjava propisane opće uvjete.

Srodničko udomiteljstvo mogu obavljati: baka, djed, stric, teta, ujak, braća/polubraća, sestre/polusestre, unuci te njihovi bračni/izvanbračni drugovi, a iznimno i drugi srodnici korisnika ako područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad korisnika procijeni da je to u najboljem interesu korisnika.

Udomitelj koji je srodnik korisnika ima pravo na opskrbninu (novčana naknada namijenjena podmirivanju troškova života korisnika).
Dobivaju li udomitelji novčanu naknadu za svoj rad?
Temeljem Zakona o udomiteljstvu svi udomitelji ostvaruju pravo na opskrbninu za potrebe korisnika, a tradicionalni udomitelji i udomitelji koji udomiteljstvo obavljaju kao svoje zanimanje ostvaruju i pravo na naknadu za rad udomitelja.
Visina opskrbnina i naknada za rad udomitelja ovisi o broju i vrsti korisnika, a utvrđena je Odlukom o visini naknade za rad udomitelja i Odlukom o visini opskrbnine za potrebe korisnika.
Osnovica na temelju koje se izračunava iznos naknade za rad udomitelja i iznos opskrbnine utvrđuje se jednom godišnje i ne može se u narednoj godini utvrditi u iznosu manjem od iznosa koji je bio utvrđen za prethodnu godinu.
Osnovica u 2022. godini iznosila je 66,36 €, a u 2023. godini Odlukom Vlade o visini osnovice iznos iste povećava se na 70 €.
Koliko iznosi naknada za rad udomitelja?
U 2022. godini naknada za rad tradicionalnog udomitelja iznosila je 179,17 € po smještenom djetetu i 132,72 € po smještenoj odrasloj osobi, odnosno najviše 537,52 € za troje smještene djece i 530,88 € za četiri smještene odrasle osobe.

U 2023. godini naknada za rad tradicionalnog udomitelja iznosit će 189 € po smještenom djetetu i 140 € po smještenoj odrasloj osobi, odnosno najviše 567 € za troje smještene djece i 560 € za četiri smještene odrasle osobe.

Naknada za rad udomitelja koji obavlja standardno udomiteljstvo je u 2022. godini iznosila 530,88 €, a u 2023. godini iznosit će 560 €.

Iznos naknada za rad udomitelja koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu ovisno o završenom stupnju obrazovanja udomitelja:
 • udomitelju sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem
  • 2022. godine 597,24 € -  2023. godine 630 €
 • udomitelju sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem
  • 2022. godine 796,32 € -  2023. godine 840 €
 • udomitelju sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem
  • 2022. godine 995,40 € -  2023. godine 1.050 €.
Tko može ostvariti uvećanje naknade za rad udomitelja?
Tradicionalni udomitelj za djecu koji je zaposlen ili samozaposlen i koji koristi pravo na udomiteljski dopust sukladno propisu kojim se uređuju rodiljne i roditeljske potpore, može ostvariti uvećanje naknada za rad udomitelja za  iznos od 600 % osnovice (420 €)  za dijete do sedme godine života za koje je ostvario pravo na udomiteljski dopust. Uvećana naknada za rad udomitelja ostvaruje se samo za vrijeme korištenja prava na udomiteljski dopust.
Koliko iznosi opskrbnina za potrebe korisnika?
Opskrbnina za potrebe korisnika (u daljnjem tekstu: opskrbnina) je novčana naknada namijenjena podmirivanju troškova života korisnika.
 
Opskrbnina za dijete iznosi:  
 • za dijete do 3. godine života
  • 2022. godine 335,12 € - 2023. godine 353,5 €
 • za dijete od 3. do 7. godine života
  • 2022 godine 345,08 € - 2023. godine 364 €
 • za dijete od 7. godine života i mlađu punoljetnu osobu do završetka redovitog školovanja ili najduže godinu dana nakon završetka redovitog školovanja ako se ne može zaposliti, a najduže do 26. godine života
  • godine 378,25 € -  2023. godine 399 €
 • za HIV pozitivno dijete i mlađu punoljetnu osobu ili najduže godinu dana nakon završetka redovitog školovanja ako se ne može zaposliti, a najduže do 26. godine života
  • 2022. godine 829,5 € - 2023. godine 875 €
 
Navedeni iznosi opskrbnine uvećavaju se za dodatnih 14 € opskrbnine za dijete i mlađu punoljetnu osobu s tjelesnim, osjetilnim, intelektualnim ili mentalnim teškoćama, poremećajima iz autističnog spektra ili problemima u ponašanju.           
     
Za dodatnih 28 € uvećava se opskrbnina za:
 • dijete s problemima u ponašanju kojem je određena mjera povjeravanja udomiteljskoj obitelji sukladno propisima o obiteljsko-pravnoj zaštiti
 • dijete i mlađu punoljetnu osobu s problemima u ponašanju kojima je izrečena odgojna mjera sukladno propisima o kaznenopravnoj zaštiti
 • dijete i mlađu punoljetnu osobu s teškim invaliditetom ili više vrsta težih oštećenja ili kod koje je utvrđen četvrti stupanj ili više vrsta oštećenja trećeg stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti
 • teško bolesno dijete i mlađu punoljetnu osobu
 • djeci i mlađim punoljetnim osobama koje radi školovanja moraju koristiti javni prijevoz, opskrbnina se uvećava za cijenu toga prijevoza osim ako mu prijevoz ili troškovi prijevoza nisu osigurani po drugoj osnovi.
 
Opskrbnina za odraslu osobu iznosi:
 • za pokretnu odraslu osobu
  • 2022. godine 298,62 €  - 2023. godine 315 €
 • za polupokretnu odraslu osobu
  • 2022. godine  311,90 €  - 2023. godine 329 €
 • za nepokretnu osobu
  • 2022. godine 331,81 €  - 2023. godine 350 €
           
Gore navedeni iznosi opskrbnine za odrasle osobe uvećavaju se za dodatnih 140 € za HIV pozitivnu odraslu osobu.
Opskrbnina za dijete ili odraslu osobu uvećavaju se za dodatnih 20% ukupnog iznosa opskrbnine ako korisnik ima povećane (specifične) potrebe koje zahtijevaju veći opseg i kvalitetu usluge koje mu je dužan pružiti udomitelj.
Ostvaruje li udomitelj naknadu za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata?
U cilju smanjenja utjecaja porasta cijena energenata udomitelj koji je upisan u Registar udomitelja i koji pruža socijalnu uslugu smještaja u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem se pravo koristi ostvaruje pravo na naknadu u iznosu do 70 € mjesečno za sufinanciranje troškova električne energije, toplinske energije i plina.

Pravo na sufinanciranje troškova energenata može se iskoristiti prilikom plaćanja računa za troškove energenata u poslovnicama Financijske agencije za svaki pojedini mjesec u roku od šest mjeseci od isteka mjeseca na koji se pravo na sufinanciranje troškova energenata odnosi.

 
Što je udomiteljski dopust?
Udomiteljski dopust je pravo udomitelja na vremensku potporu sukladno propisu kojim se uređuju rodiljne i roditeljske potpore. Pravo na udomiteljski dopust ima zaposleni i samozaposleni tradicionalni udomitelj za dijete do sedme godine života.

Udomiteljski dopust se ostvaruje u neprekidnom trajanju od šest mjeseci.

U slučaju istodobnog smještaja dvoje ili više djece ili djeteta s teškoćama u razvoju udomiteljski dopust produžuje se za 60 dana.

Za vrijeme korištenja prava na udomiteljski dopust, udomitelj ima prava iz obveznoga mirovinskog osiguranja i pravo na plaćene doprinose prema posebnim propisima.

Također, za vrijeme korištenja prava na udomiteljski dopust, udomitelj ostvaruje uvećanje naknade za rad udomitelja za iznos od 600% osnovice, odnosno za iznos od 420 €.
Dodjeljuje li se udomiteljima priznanje za izuzetne uspjehe u promicanju i obavljanju udomiteljstva?
Svake godine se u obliku povelje i u novcu dodjeljuju godišnje nagrade i nagrada za životno djelo udomiteljima za izuzetne uspjehe ostvarene u promicanju i obavljanju udomiteljstva.
Ministarstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama javni poziv za prikupljanje inicijativa o kandidatima za natječaj za dodjelu nagrada, upućen Hrvatskom zavodu za socijalni rad, udrugama koje se bave udomiteljstvom, vijećima udomljene djece i mladeži, korisnicima udomiteljstva i drugim zainteresiranim osobama.
Poveznica na kojoj se može pratiti objava javnog poziva.
Osim novčane potpore, dobivaju li udomitelji stručnu pomoć i potporu tijekom obavljanja udomiteljstva?
Stručnu pomoć i potporu u obavljanju udomiteljstva pruža Hrvatski zavod za socijalni rad, dom socijalne skrbi i centar za pružanje usluga u zajednici.

Stručna pomoć i potpora može se pružati u suradnji s udrugama i drugim organizacijama civilnog društva, vjerskim zajednicama i drugim pravnim i fizičkim osobama koje pružaju usluge u obitelji i lokalnoj zajednici sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.

Hrvatski zavod za socijalni rad pruža stručnu pomoć i potporu korisnicima, udomiteljima i udomiteljskim obiteljima, prati prilike korisnika putem posjeta ili drugih primjerenih oblika komunikacije s korisnicima te kontakata s udomiteljem i drugim dionicima, sudjeluje u procjeni potreba korisnika i osiguranju drugih usluga korisniku ili udomitelju, surađuje s mobilnim timovima stručnih radnika domova socijalne skrbi, centara za pružanje usluga u zajednici i drugih registriranih pružatelja socijalnih usluga, organizira dežurni telefon za udomitelje u suradnji s domom socijalne skrbi i centrom za pružanje usluga u zajednici i organizira superviziju udomitelja u suradnji s domom socijalne skrbi i centrom za pružanje usluga u zajednici.

Dom socijalne skrbi i centar za pružanje usluga u zajednici obvezni su provoditi edukaciju za udomitelje, organizirati i provoditi povremene grupe podrške udomiteljima i korisnicima, provoditi individualno i grupno savjetovanje udomitelja, provoditi individualno i grupno savjetovanje korisnika, organizirati mobilne timove za pružanje usluga u udomiteljskoj obitelji u skladu s individualnim planom promjene korisnika te  sudjelovati u pripremi djeteta za povratak u vlastitu obitelj, posvojenje ili samostalan život te prilikom premještaja korisnika u drugu udomiteljsku obitelj ili kod drugog pružatelja usluge.

https://mrosp.gov.hr/adresari/11829
 
Može li udomiteljstvo nezaposlenoj osobi biti zanimanje?
Osim tradicionalnog i srodničkog udomiteljstva, udomiteljstvo se obavlja i kao zanimanje. Udomiteljstvo kao zanimanje može obavljati osoba koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o udomiteljstvu te udomitelj, pored prava na opskrbninu za potrebe korisnika i naknade za rad udomitelja, ostvaruje i prava iz mirovinskog i obveznog zdravstvenog osiguranja kao i prava za vrijeme nezaposlenosti kao zaposlena osoba u skladu s posebnim propisima.
Koja prava ima udomitelj?
Udomitelj ima pravo:
 • na osobni dignitet i privatnost
 • biti upoznat sa svim informacijama o korisniku, uključujući informacije o njegovu prijašnjem obiteljskom životu
 • sudjelovati u izradi individualnog plana promjene i imati saznanja o ciljevima plana za udomljenog korisnika
 • na sigurnost članova vlastite obitelji
 • na stručnu pomoć u svladavanju poteškoća pri prijmu i odlasku korisnika
 • biti upoznat sa svim postupcima vezanim uz svoju ulogu udomitelja
 • na potporu u obavljanju udomiteljstva kroz redovitu superviziju i grupe podrške
 • na osposobljavanje i edukacije koje organizira Hrvatski zavod za socijalni rad ili drugi pružatelji usluga
 • na pristup drugim oblicima potpore u brizi za korisnika u svom domu, uključujući pravodobnu pomoć stručnih radnika Hrvatskog zavoda za socijalni rad ili drugih pružatelja usluga.


 
Koje su obveze udomitelja?
Obveze udomitelja se razlikuju ovisno o potrebama korisnika. Zdravstveno stanje, životna dob i druge životne okolnosti korisnika prirodno nameću određene obveze te se stoga obveze udomitelja za djecu i obveze udomitelja za odrasle mogu razlikovati. Osnovnim osposobljavanjem se udomitelje upoznaje i  s obvezama udomitelja ovisno o vrsti i specifičnim potrebama korisnika.
 
Svaki udomitelj obvezan je:
 • pripremiti obitelj za smještaj korisnika, u suradnji s Hrvatskim zavodom za socijalni rad ili domom socijalne skrbi odnosno centrom za pružanje usluga u zajednici
 • sudjelovati u izradi i provođenju individualnog plana promjene prije i za vrijeme smještaja korisnika
 • korisniku pružati pomoć u prilagodbi na obitelj i novu zajednicu te omogućiti da ponašanje svih članova udomiteljske obitelji prema korisniku bude odgovarajuće
 • omogućiti korisniku korištenje usluga prema individualnom planu promjene
 • korisnika pravilno njegovati i pružati mu primjeren smještaj, prehranu, odjeću i obuću te potrebne osobne i druge potrepštine
 • skrbiti za očuvanje i unaprjeđenje zdravlja korisnika te mu osigurati odgovarajuću zdravstvenu skrb u okviru primarne i specijalističke zdravstvene zaštite te prema potrebi i uputi stručnjaka omogućiti uključivanje u programe psihosocijalne rehabilitacije
 • skrbiti da korisnik stekne određeno profesionalno zvanje i pomoći mu u traženju odgovarajućeg zaposlenja
 • osigurati zaštitu dostojanstva, osobni integritet i tajnost podataka o korisniku
 • sudjelovati u pripremi korisnika za povratak u vlastitu obitelj, za posvojenje ili za odlazak kod drugog pružatelja smještaja ili za samostalan život
 • surađivati i postupati po uputi tima ili stručnog radnika
 • omogućiti i poticati kontakte korisnika s vlastitom obitelji, drugim srodnicima te ostalim bliskim osobama u skladu s najboljim interesima korisnika i odlukama nadležnih tijela
 • sudjelovati s bračnim/izvanbračnim drugom u edukacijama koje organizira nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad udomitelja najmanje jedanput godišnje, a na prijedlog tima za udomiteljstvo ili stručnog radnika i po potrebi češće
 • voditi evidenciju i dokumentaciju o svim važnim životnim okolnostima korisnika te najmanje dva puta godišnje, a po potrebi i češće izvještavati područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad korisnika.
 
Posebne obveze udomitelja za djecu:
 • dijete pravilno njegovati, odgajati i pružati mu primjeren smještaj, prehranu, odjeću i obuću te se brinuti o djetetovu zdravlju
 • djetetu osigurati školske i osobne potrepštine, primjerene igračke, osnovnu športsku i drugu opremu prosječne vrijednosti za različite aktivnosti
 • brinuti se za pravilan odnos djeteta prema učenju i radu, poticati ga na rad i stjecanje radnih navika te skrbiti da udomljeno dijete stekne određeno profesionalno zvanje
 • pomoći djetetu kod oblikovanja vlastitog identiteta, poticati razvoj njegovih sposobnosti i organizirati provođenje slobodnog vremena
 • uključivati dijete u život lokalne zajednice sukladno njegovim potrebama i interesima
 • omogućiti i poticati kontakte te susrete i druženja između djeteta i roditelja te drugih članova biološke obitelji, sukladno odluci nadležnog tijela i najboljem interesu djeteta
 • voditi dnevnik važnijih događanja u životu djeteta i dokumentirati vizualnim zapisima.
 
Također, sva važnija pitanja oko brige i odgoja djeteta udomitelj mora uređivati sporazumno s njegovim roditeljima ili skrbnikom, područnim uredom Hrvatskog zavoda za socijalni rad korisnika, područnim uredom Hrvatskog zavoda za socijalni rad udomitelja i pružateljem drugih usluga.
 
Posebne obveze udomitelja za odrasle osobe su:
 • osiguravanje zadovoljavanja svakodnevnih i posebnih potreba te poticanje na usvajanje određenih vještina s obzirom na njezine preostale sposobnosti,
 • poticanje radno-okupacijskih, rekreacijskih i kulturno-zabavnih  aktivnosti u skladu s razinom funkcioniranja i interesima odrasle osobe,
 • uključivanje u život lokalne zajednice te
 • omogućavanje i poticanje kontakata, susreta i druženja korisnika sa srodnicima i prijateljima.
Sva važnija pitanja oko brige za odraslog korisnika udomitelj mora uređivati sporazumno s korisnikom, područnim uredom Hrvatskog zavoda za socijalni rad korisnika i područnim uredom Hrvatskog zavoda za socijalni rad udomitelja, drugim pružateljima usluga te članovima obitelji korisnika, uvijek kada je to moguće.