Povjerenstvo za rad po pritužbama u sustavu socijalne skrbi – građanski nadzor nad radom sustava socijalne skrbi

PRITUŽBA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI:

Institut pritužbe u okviru sustava socijalne skrbi propisan je člancima 147. do 161. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22., 46/22., 118/22., 71/23. i 156/23.).
 
RAZLOG PODNOŠENJA PRITUŽBE:

Pritužbu u sustavu socijalne skrbi može podnijeti onaj korisnik u sustavu socijalne skrbi koji nije zadovoljan postupanjem ili propuštanjem postupanja osobe u djelatnosti socijalne skrbi.
 
POJAM I SADRŽAJ PRITUŽBE:
 
Pritužba je svaki razumljiv, čitko napisan i potpisan podnesak kojim podnositelj izražava nezadovoljstvo postupanjem ili propuštanjem postupanja osoba u djelatnosti socijalne skrbi u ustanovama čiji je osnivač Republika Hrvatska.
 
Pritužba mora sadržavati:
 
 • ime, prezime i adresu podnositelja,
 • mjesto, vrijeme i opis pružene usluge, postupanja ili propuštanja postupanja kojima su povrijeđena prava ili pravni interes i
 • potpis podnositelja.
 
KOME SE PRITUŽBA PODNOSI: 


Zakonom o socijalnoj skrbi  se građanima  osigurava pravo  podnošenja pritužbe u sustavu socijalne skrbi u tri odvojena  stupnja i  točno propisanim niže navedenim redoslijedom. 
 
Važno  je znati da  odlučivanje po pritužbi u višem stupnju može uslijediti isključivo nakon što je o istoj pritužbi prethodno odlučivala nadležna osoba odnosno nadležno tijelo u nižem stupnju. Tako se pritužba  u sustavu socijalne skrbi podnosi:
 1. u prvom stupnju - ravnatelju ustanove socijalne skrbi čiji je osnivač Republika Hrvatska,
 2. u drugom stupnju - Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike,
 3. u trećem stupnju  - Povjerenstvu  za rad po pritužbama u sustavu socijalne skrbi (Povjerenstvo iz članka 150. Zakona o socijalnoj skrbi).
U nastavku se navode razlozi, uvjeti i rokovi za podnošenje odnosno odlučivanje o pritužbi u svakom od navedenih stupnjeva.
 

a) Pritužba u prvom stupnju -  PRITUŽBA RAVNATELJU USTANOVE SOCIJALNE SKRBI  (članak 147. Zakona o socijalnoj skrbi)
 
Pritužba nezadovoljnog korisnika u ovom stupnju se podnosi ravnatelju ustanove socijalne skrbi  u ustanovama čiji je osnivač Republika Hrvatska. Obveza ravnatelja je postupiti po pritužbi bez odgađanja, te pisanim putem obavijestiti nezadovoljnog korisnika o utvrđenom odnosno o poduzetim mjerama i to najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja pritužbe.


Opisana pritužba ravnatelju se podnosi pisanim putem na adresu sjedišta ustanove (osobno u prijamnoj pisarnici uz potvrdu o prijamu pritužbe  ili poštom preporučeno) odnosno putem službenog maila ustanove uz kvalificirani elektronički potpis.
 
Kada pritužbu podnosi zakonski zastupnik, skrbnik ili opunomoćenik pritužbi se obvezno prilaže i dokaz o ovlaštenju za zastupanje.
 

b) Pritužba u drugom stupnju - PRITUŽBA MINISTARSTVU  (članak 149. Zakona o socijalnoj skrbi)
 
Pritužba nezadovoljnog korisnika Ministarstvu se podnosi ukoliko korisnik, povodom njegove prethodno upućene pritužbe ravnatelju ustanove socijalne skrbi,  nije zadovoljan odgovorom ravnatelja odnosno poduzetim mjerama.  U ovom slučaju  se pritužba podnosi u roku 15 dana od dana zaprimanja odgovora ravnatelja.
 
O ovoj pritužbi odlučuje Ministarstvo koje je o utvrđenom, odnosno o poduzetim mjerama, dužno izvijestiti podnositelja u roku od 30 dana od dana zaprimanja pritužbe.
 
Ova pritužba se podnosi Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike pisanim putem (osobno u prijamnoj pisarnici uz potvrdu o prijamu pritužbe ili poštom preporučeno) na adresu Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb ili elektroničkim putem uz kvalificirani elektronički potpis na e-mail adresu: pisarnica2@mrosp.hr.

Kada pritužbu podnosi zakonski zastupnik, skrbnik ili opunomoćenik pritužbi se obvezno prilaže i dokaz o ovlaštenju za zastupanje.


c) Pritužba u trećem stupnju -  PRITUŽBA POVJERENSTVU ZA RAD PO PRITUŽBAMA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI (članak 150. Zakona o socijalnoj skrbi)

I na kraju, ukoliko je podnositelj pritužbe  i dalje nezadovoljan, odnosno ukoliko je  nezadovoljan  odgovorom odnosno mjerama poduzetim od strane Ministarstva, podnositelj se sa svojom  pritužbom može obratiti ovom Povjerenstvu, koje je dužno donijeti odluku o njezinoj osnovanosti.
 
 U ovom slučaju  pritužba se podnosi  Povjerenstvu u roku od 15 dana od dana zaprimanja odgovora Ministarstva, a Povjerenstvo je dužno donijeti odluku o osnovanosti pritužbe u roku od 30 dana od njezinog zaprimanja.  
 
Odluka Povjerenstva se dostavlja podnositelju pritužbe, ravnatelju ustanove socijalne skrbi i Ministarstvu, a ukoliko se odluka Povjerenstva odnosi na predmet o kojem se vodi sudski spor, odluka se dostavlja i sudu.

Ukoliko Povjerenstvo utvrdi da je pritužba osnovana ili djelomično osnovana, Ministarstvo je dužno ponovno odlučivati o osnovanosti pritužbe. U tom slučaju Ministarstvo je dužno o utvrđenom, kao i o poduzetim mjerama obavijestiti podnositelja pritužbe, ustanovu socijalne skrbi i Povjerenstvo u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke Povjererenstva.
 
Stoga, Povjerenstvo za rad po pritužbama u sustavu socijalne skrbi u ulozi  tzv. građanskog  nadzora nad radom sustava socijalne skrbi, može postupati po zaprimljenoj  pritužbi  tek u trećem stupnju, odnosno tek nakon što su prethodno o  osnovanosti iste pritužbe   odlučivali ravnatelj ustanove u prvom stupnju, a nakon toga i  Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u drugom stupnju.
 
U protivnom, ukoliko nije bilo opisanog prethodnog odlučivanja o pritužbi  u prvom odnosno u drugom stupnju, nema uvjeta  niti  za postupanje odnosno odlučivanje  o osnovanosti pritužbe od strane Povjerenstva.  Naime, u tom  slučaju Povjerenstvo će morati  sa pritužbom postupati kao preuranjenom, bez mogućnosti donošenja odluke o njezinoj osnovanosti.
 
Opisanim načinom se osiguravaju uvjeti u kojima ustanova socijalne skrbi u kojoj je zaposlena osoba na čiji rad se pritužba odnosi, odnosno nadležno Ministarstvo postupajući povodom pritužbe, imaju mogućnosti ispraviti eventualne nepravilnosti,  što će osigurati pravilno postupanje u konkretnom slučaju, ali i kvalitetnije funkcioniranje sustava u cjelini.
   
 
Način podnošenja pritužbi Povjerenstvu za rad po pritužbama u sustavu socijalne skrbi:
 
Pritužbe Povjerenstvu se podnose:
 1. Pisanim putem (osobno u prijamnoj pisarnici uz potvrdu o prijamu pritužbe ili poštom preporučeno) na adresi sjedišta Povjerenstva:  MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE  uz naznaku: „ Povjerenstvo za rad po pritužbama u sustavu socijalne skrbi“, Trg Nevenke Topalušić 1,10000 Zagreb, ili
 2. Elektroničkim putem na e-mail adresu: povjerenstvo.prituzbe-socijalnaskrb@mrosp.hr uz potpis podnositelja pritužbe
Kada pritužbu podnosi zakonski zastupnik, skrbnik ili opunomoćenik pritužbi se obvezno prilaže i dokaz o ovlaštenju za zastupanje. 
 


O Povjerenstvu za rad po pritužbama u sustavu socijalne skrbi 

Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 18/22., 46/22., 118/22., 71/23. i 156/23.). je propisano  da Povjerenstvo čini pet predstavnika građana, koje su, na javni poziv, predložile organizacije civilnog društva ili su se osobno javili na poziv, koje članove Povjerenstva  imenuje i razrješava Hrvatski sabor na prijedlog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora.
 
Odlukom Hrvatskog Sabora od 29. studenog 2022. godine za članice Povjerenstva iz članka 150. Zakona o socijalnoj skrbi imenovane su:
 
 • Ljubica Matijević-Vrsaljko
 • Maja Vučinić-Knežević
 • Ivona Balić
 • Karolina Šestak i
 • Katarina Radat.

Administrativnu i tehničku pomoć Povjerenstvu pruža Ministarstvo rada, mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike.

Postupanje i rad po pritužbama uređen  je Pravilnikom o načinu rada i postupanja po pritužbama u sustavu socijalne skrbi, donesen od strane nadležnog ministra (Narodne novine, broj: 123/2022. od dana 21.10.2022.) 
 
U skladu sa odredbom iz članka 156. Zakona o socijalnoj skrbi, Povjerenstvo je na sjednici održanoj dana 28. veljače 2023. godine donijelo Poslovnik o radu Povjerenstva za rad po pritužbama u sustavu socijalne skrbi kojim je uredilo pitanja iz svoga djelokruga.

Dokumenti koji se odnose na rad Povjerenstva