Zakon o radu

Temeljem odredbe članka 12. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, br. 93/16, 104/16 i 116/18), Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava obavlja poslove koji se, između ostalog, odnose na uređivanje radnih odnosa. Stoga je ovo Ministarstvo stručni nositelj pripreme općeg propisa o radu.

Zakonom o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17) uređuju se radni odnosi u Republici Hrvatskoj, ako drugim zakonom ili međunarodnim ugovorom, koji je sklopljen i potvrđen u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, te objavljen, a koji je na snazi, nije drukčije određeno.

Popis mišljenja o primjeni Zakona o radu, kao i podzakonskih propisa donesenih temeljem ovoga Zakona, nalazi se u nastavku:

1. SKLAPANJE UGOVORA O RADU

 1. Trajanje ugovora o radu na određeno vrijeme

 2. Sporazum o stavljanju radnika na raspolaganje

 3. Provođenje natječaja i odabir kandidata za pojedino radno mjesto

 4. Rad učenika Bosne i Hercegovine, hrvatskog državljanina

 5. Upućivanje u inozemstvo – mjesto rada radnika u više država

 6. Zapošljavanje studenta –obavljanje studentskih poslova

 7. Sklapanje ugovora o radu s „odgodnim učinkom“

 8. Privremeno ustupanje radnika

 9.  Ugovor o radu na određeno vrijeme

 10. Radni odnos obrtnika

 11. Zapošljavanje maloljetnika

 12. Status hrvatskih državljana zaposlenih u stranim diplomatskim misijama

 13. Rad na izdvojenom mjestu rada

 14. Zaštita prava radnika

 15. Rad studenta

 16. Primjerak sklopljenoga ugovora o radu

 17. Maksimalno trajanje ugovora o radu na određeno vrijeme

 18. Sklapanje novog ugovora o radu s poslodavcem

 19. Dodatak (aneks) ugovora o radu i navođenje podataka o adresi stanovanja

 20. Sklapanje ugovora o radu, stručna sprema

 21. Sadržaj ugovora o radu

 22. Ugovor o radu i ugovor o djelu

 23. Zapošljavanje radnice na određeno vrijeme uslijed potrebe zamjene trudne radnice

 24. Obavljanje poslova drugog radnog mjesta

 25. Rad umirovljenika

 26. Rad umirovljenika II

 27. Izmjena obveznih sastojaka ugovora o radu

 28. Obavljanje obrta

 29. Rad učenika

 30. Ugovor o radu na određeno vrijeme, prekršajna odgovornost poslodavca

 31. Sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme

 32. Upućivanje u inozemstvo dulje od 30 dana

 33. Direktor – radnik

 34. Poslodavac u smislu Zakona o radu i podružnica

 35. Direktor i sklapanje ugovora o radu

 36. Probni rad, provjera znanja i sposobnosti radnika izvan probnog rada

 37. Mogućnost otkazivanja kod ugovorenog probnog rada

 38. Pripravnički staž

 39. Stručni ispit

 40. Obrazovanje radnika

 41. Probni rad i otkazni rok

 42. Probni rad

 43. Ugovor o radu pripravnika

 44. Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 45. Vrijeme provedeno na stručnom osposobljavanju i radni staž

 46. Ugovor o poslovnoj suradnji i obavljanje poslova fizičkih osoba

 47. Elektroničko potpisivanje ugovora o radu

 

2. ZAŠTITA TRUDNICA, RODITELJA, POSVOJITELJA I NESPOSOBNOST ZA RAD

 1. Zabrana otkazivanja

 2. Otkaz ugovora o radu nakon korištenja rodiljnih ili roditeljskih prava

 3. Radna sposobnost

 4. Pravo zaposlenja na drugim poslovima

 

3. AGENCIJSKI RAD

 1. Agencija za privremeno zapošljavanje – osnivanje

 2. Agencija za privremeno zapošljavanje-uvjeti za rad

 3. Agencija za privremeno zapošljavanje-izmjena predmeta poslovanja

 

4. RADNO VRIJEME

 1. Nejednaki raspored radnog vremena kod nepunog radnog vremena

 2. Prekovremeni rad

 3. Prekovremeni rad i tjedni odmor

 4. Pojam punog radnog vremena

 5. Rad s polovicom punog radnog vremena i prekovremeni rad

 6. Nejednak raspored radnog vremena

 7. Mogućnost prekovremenog rada kod preraspodjele radnog vremena

 8. Raspored rada i pravo na rad s polovicom punog radnog vremena

 9. Ograničenje trajanja prekovremenog rada

 10. Raspored radnog vremena

 11. Promjena rasporeda radnog vremena

 12. Službeni put i prekovremeni rad

 13. Mogućnost rada u nepunom radnom vremenu

 14. Preraspodjela radnog vremena

 15. Preraspodjela radnog vremena i korištenje tjednog odmora

 16. Dopunski rad

 17. Evidencija radnog vremena i blagdani

 18. Smjenski rad, blagdani i slobodan dan

 19. Pojam sezonskog posla

 20. Dopunski rad kod rada u nepunom radnom vremenu za više poslodavaca

 21. Prijava dopunskog rada pri HZMO-u

 22. Radno vrijeme radnika koji imaju nestalno mjesto rada

 23. Direktor – samostalno uređivanje radnog vremena

 24. Nepuno radno vrijeme –ostvarivanje prava

 25. Prava radnika koji rade kraće od punog radnog vremena

 

5. STANKA, DNEVNI  I TJEDNI ODMOR

 1. Uvjet za ostvarivanje prava na stanku

 2. Stanka kod dvokratnog radnog vremena

 3. Minimalno trajanje dnevnog i tjednog odmora

 4. Tjedni odmor smjenskih radnika

 5. Iznimka od primjene odredbe o trajanju dnevnog odmora

 6. Zamjenski dnevni i tjedni odmor kod primjene instituta preraspodjele radnog vremena

 

6. GODIŠNJI ODMOR

 1. Minimalno trajanje radnog odnosa za ostvarivanje prava na godišnji

 2. Stjecanje prava na puni/razmjerni dio godišnjeg odmora i naknada za neiskorišteni dio godišnjeg odmora

 3. Razmjerni dio godišnjeg odmora

 4. Pravo na godišnji odmor u slučaju promjene poslodavaca

 5. Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima

 6. Prenošenje godišnjeg odmora u slijedeću kalendarsku godinu-bolest

 7. Prenošenje godišnjeg odmora u slijedeću kalendarsku godinu-prestanak korištenja rodiljnog/roditeljskog dopusta

 8. Raspored korištenja godišnjeg odmora -odluka o rasporedu

 9. Obavijest o rasporedu korištenja godišnjeg odmora

 10. Naknada za neiskorišteni godišnji odmor

 11. Pravo na godišnji odmor nakon neplaćenog dopusta

 12. Godišnji odmor u slučaju prenošenja ugovora o radu na novog poslodavca

 13. Godišnji odmor direktora

 14. Godišnji odmor radnika u slučaju prekida radnog odnosa kraćeg od osam dana

 15. Godišnji odmor polaznika SOR-a

 16. Godišnji odmor radnika koji radi u nepunom radnom vremenu

 17. Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora kada je radnik prethodno koristio pravo na roditeljski dopust

 18. Naknada plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora -izračun

 19. Raspored korištenja godišnjeg odmora –obveze poslodavca

 20. Mirovanje radnog odnosa i prenošenje godišnjeg odmora

 21. Godišnji odmor i pravo na rodiljni dopust, te pravo na godišnji odmor u slučaju rada kod više poslodavaca

 22. Izračun trajanja godišnjeg odmora

 

7. DOPUSTI

 1. Plaćeni dopust -kada se koristi

 2. Plaćeni dopust -selidba

 3. Plaćeni dopust polaznika SOR-a

 4. Plaćeni dopust -smrt bake prema ZOR-u

 5. Neplaćeni dopust

 6. Neplaćeni dopust na dio radnog vremena

 7. Neplaćeni dopust i zasnivanje radnog odnosa

 8. Obavještavanje poslodavca kod dobrovoljnog davanja krvi

 

8. PLAĆA I NAKNADE PLAĆA

 1. Način određivanja plaće

 2. Neisplata plaće

 3. Povećanje plaće

 4. Način dostave obračuna plaće

 5. Pravo radnika na povećanu plaću

 6. Sadržaj obrasca za isplatu plaće

 7. Naknada plaće članu radničkog vijeća

 8. Plaća za vrijeme štrajka

 9. Plaće u javnim službama

 10. Pravo na plaću i stečaj poslodavca

 11. Prijeboj

 12. Obračun naknade plaće

 13. Izmjena plaće odnosno poreznog tretmana primitaka uz plaću

 14. Uskrata isplate dijela plaće

 15. Nalog radnika poslodavcu vezano za isplatu dijela plaće u korist treće osobe

 

9. ZABRANA NATJECANJA RADNIKA S POSLODAVCEM

 1. Zakonska zabrana natjecanja

 2. Ugovorna zabrana natjecanja

 3. Prosječna plaća u Republici Hrvatskoj, iz odredbe članka 102. stavka 6. Zakona radu

 

10. PRESTANAK UGOVORA O RADU (OTKAZ, OTPREMNINA I DR.)

 1. Prestanak ugovora o radu na određeno vrijeme

 2. Ugovor o radu na određeno vrijeme i otkazni rok

 3. Istek ugovora o radu na određeno vrijeme

 4. Ugovor o radu na određeno vrijeme

 5. Prestanak radnog odnosa nakon što radnik navrši 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža

 6. Poslovno uvjetovani otkaz i sporazumni prestanak ugovora o radu

 7. Izvanredni otkaz ugovora o radu

 8. Otkazivanje ugovora o radu radniku privremeno nesposobnom za rad

 9. Izvanredni otkaz (neisplata plaće)

 10. Poslovno uvjetovani otkaz

 11. Pravo na otpremninu radnika čiji radni odnos miruje

 12. Opomena u slučaju kršenja obveza iz radnog odnosa

 13. Početak tijeka otkaznog roka

 14. Oslobođenje od obveze rada za vrijeme trajanja otkaznoga roka

 15. Tijek otkaznog roka za vrijeme privremene nesposobnost za rad

 16. Sadržaj odluke o otkazu i trajanje otkaznog roka

 17. Prestanak radnog odnosa zbog smanjenja radne sposobnosti i isplata otpremnine

 18. Duljina trajanja otkaznog roka

 19. Prestanak ugovora o radu na određeno vrijeme

 20. Nastavak rada nakon isteka ugovora o radu na određeno vrijeme

 21. Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu

 22. Obveza rada za vrijeme otkaznog roka

 23. Sporazum o skraćivanju otkaznog roka

 24. Otkaz za vrijeme privremene nesposobnosti za rad i zaštita protiv otkaza

 25. Prestanak ugovora o radu za vrijeme privremene nesposobnosti za rad

 26. Pravo na otpremninu

 27. Način vraćanja isprava radniku

 28. Obveza vraćanja isprava radniku

 29. Prestanak radnog odnosa ravnatelja ustanove

 30. Prestanak ugovora o radu sklopljenog na određeno vrijeme

 31. Trajanje ugovora o radu sklopljenog na određeno vrijeme zbog zamjene privremeno nenazočnog radnika

 32. Mogućnost otkazivanja trudnici

 33. Mogućnost otkazivanja kod ugovorenog probnog rada

 34. Probni rad i otkazni rok


11. ZAŠTITA DOSTOJANSTVA RADNIKA (DISKRIMINACIJA I UZNEMIRAVANJE)

 1. Povjerenik za zaštitu dostojanstva radnika

 2. Zaštita dostojanstva radnika i promjena mjesta rada

 3. Anketno ispitivanje

 4. Zaštita dostojanstva radnika – imenovanje osobe

 5. Zaštita dostojanstva

 

12. RADNIČKO VIJEĆE, SKUPOVI RADNIKA I PREDSTAVNIKA RADNIAK U ORGANU POSLODAVCA

 1. Sudjelovanje radnika u odlučivanju

 2. Računanje rokova u radnim danima u postupku izbora radničkog vijeća

 3. Pravo članova radničkog vijeća

 4. Sastav i djelovanje radničkog vijeća od samo jednog predstavnika radnika

 5. Način djelovanja radničkog vijeća

 6. Pravo radnika na sudjelovanje u odlučivanju

 7. Obavljanje poslova predsjednika radničkog vijeća u punom radnom vremenu

 8. Pravo na obavješćivanje

 9. Radničko vijeće koje ima jednog člana i predstavnik radnika u organu poslodavca

 10. Biračko pravo i predlaganje utemeljenja radničkog vijeća

 11. Predstavnik radnika u organu poslodavca

 12. Način utvrđivanja rezultata izbora predstavnika radnika

 13. Postupak opoziva predstavnika radnika u školskom odboru

 14. Utvrđivanje rezultata izbora

 15. Prava člana radničkog vijeća

 16. Razdoblje održavanja izbora za radničko vijeće

 17. Prava članova radničkog vijeća

 18. Sazivanje skupa radnika u postupku izbora predstavnika radnika u školski odbor

 19. Biračko pravo članova školskog odbora

 20. Skup radnika

 21. Rad radničkog vijeća nakon statusne promjene i prijenosa ugovora o radu

 22. Sindikalni povjerenik- član radničkog vijeća

 23. Provođenje izbora za radničko vijeće

 24. Izbori za radničko vijeće

 25. Prava i dužnosti predstavnika radnika u organu poslodavca

 26. Osobe na stručnom osposobljavanju i biračko pravo radnika

 

13. SINDIKALNI POVJERENIK I PREDSTAVNIK

 1. Sindikalni povjerenik- član radničkog vijeća


14. OSTALO

 1. Natječaj, posebni uvjeti za određeno radno mjesto

 2. Slobodan dan, sporazum o prekovremenim satima

 3. Ugovor o poslovnoj suradnji/ ugovor o zajedničkom poslovanju

 4. Darivanje krvi

 5. Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u RH

 6. Sezonski radovi u poljoprivredi -plaća

 7. Obavljanje obrtničke ili druge djelatnosti uz radni odnos

 8. Zlonamjerni upis podataka o radniku u radnu knjižicu ili potvrdu o radnom odnosu

 9. Direktor – radnik

 10. Poslodavac u smislu Zakona o radu i podružnica

 11. Zaštita privatnosti radnika

 12. Pravilnici o radu

 13. Tehnički izum

 14. Prijenos poduzeća

 15. Prijenos ugovora o radu na novog poslodavca

 16. Upućivanje radnika na edukaciju

 17. Radni staž

 18. Natječaj za zapošljavanje

 19. Jubilarna nagrada

 20. Natječaj i diskriminacija prilikom zapošljavanja

 21. Prava radnika koji štrajkaju