Primjenjiva prava i pravila u slučaju prekogranične roditeljske otmice djeteta

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike obavlja poslove Središnjeg tijela po Konvenciji o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece od 25. listopada 1980. godine, Konvenciji o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju, ovrsi i suradnji u odnosu na roditeljsku odgovornost i o mjerama za zaštitu djece, Haag, 1996., Uredbi Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenog 2003. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću, kojom se stavlja izvan snage Uredba (EZ) br. 1347/2000 te Konvenciji Vijeća Europe o kontaktima s djecom
 
 
I/. Konvencija o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece od 25. listopada 1980. godine

Republika Hrvatska je od 8. listopada 1991. godine stranka Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece, Haag, 1980.
 
Konvencija ima za cilj:
  • Osigurati što brži povratak djece protupravno odvedene ili zadržane u nekoj državi ugovornici; i
  • Osigurati da se pravo na skrb o djetetu i pravo na kontakte prema pravu jedne države ugovornice dosljedno poštuju u ostalim državama ugovornicama.
 
Odvođenje ili zadržavanje djeteta smatra se protupravnim: a) ako predstavlja povredu prava na skrb koje je osobi, ustanovi ili nekom drugom tijelu, zajednički ili pojedinačno, dodijeljeno na temelju prava države u kojoj je dijete imalo uobičajeno boravište neposredno prije odvođenja ili zadržavanja; i b) ako se u vrijeme odvođenja ili zadržavanja to pravo uistinu i ostvarivalo zajednički ili pojedinačno, ili bi se bilo ostvarivalo da nije došlo do odvođenja ili zadržavanja. Pravo na skrb u gore navedenoj točki a) može se posebice steći na temelju zakona ili na temelju sudske ili upravne odluke, odnosno na temelju sporazuma koji prema pravu te države ima pravni učinak.
 
Konvencija se primjenjuje na dijete koje je imalo uobičajeno boravište u državi ugovornici neposredno prije povrede prava na skrb ili prava na kontakte. Konvencija se prestaje primjenjivati kada dijete navrši 16 godina.
 
Osoba, ustanova ili drugo tijelo koje tvrdi da je odvođenjem ili zadržavanjem djeteta povrijeđeno pravo na skrb može se za pomoć u osiguranju povratka djeteta obratiti središnjem tijelu države u kojoj dijete ima uobičajeno boravište ili središnjem tijelu neke druge države ugovornice.

U slučajevima nezakonitog odvođenja ili zadržavanja djeteta i/ili nemogućnosti ostvarivanja prava na kontakte s djetetom može se podnijeti Zahtjev za povratak protupravno odvedenog ili zadržanog djeteta odnosno Zahtjev za ostvarivanje kontakata s djetetom. 
 
Obrazac Zahtjeva za povratak protupravno odvedenog ili zadržanog djeteta
Obrazac Zahtjeva za ostvarivanje kontakata s djetetom


Zakonom o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece („Narodne novine“ br. 99/2018) uređena je nadležnost i ovlasti tijela te postupak u vezi sa zahtjevima koji se podnose u Republici Hrvatskoj na temelju odredaba Konvencije.
 
Tijela nadležna za provedbu Konvencije u Republici Hrvatskoj su: Središnje tijelo, sud, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove, centar za socijalnu skrb i druga tijela za čijom se pomoći ukaže potreba.
 
 
II/. Konvencija o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju, ovrsi i suradnji u odnosu na roditeljsku odgovornost i o mjerama za zaštitu djece, Haag, 1996. stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 1. siječnja 2010. godine.  
 


III/. Uredba Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenog 2003. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću, kojom se stavlja izvan snage Uredba (EZ) br. 1347/2000., u primjeni je u Republici Hrvatskoj od 1. srpnja 2013. godine.
 
 
IV/. Konvencija Vijeća Europe o kontaktima s djecom, CETS 192, u primjeni je u Republici Hrvatskoj od 1. lipnja 2009. godine.
 

Detaljnije informacije o postupcima radi povratka protupravno odvedenog ili zadržanog djeteta odnosno radi ostvarivanja kontakata s djetetom primjenom Konvencija odnosno Uredbe dostupne su na dolje navedenim kontakt podatcima i korisnim poveznicama.


Kontakt podatci Središnjeg tijela:
 
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Trg Nevenke Topalušić 1
10000 Zagreb
Telefon: 01 555 7111
Telefon za pozive izvan Republike Hrvatske: +385 1 555 7111
Telefaks: 01 555 7222
E-mail: ministarstvo@mdomsp.hr  
za Službu za međunarodnu suradnju u području zaštite djece
 
Korisne poveznice:
 
Europski portal e-pravosuđe
https://e-justice.europa.eu/home.do?plang=hr&action=home
https://e-justice.europa.eu/content_parental_child_abduction-309-hr.do

EUR-Lex – Pristup zakonodavstvu Europske unije
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Haška konferencija za međunarodno privatno pravo
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/child-abduction
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=70

Vijeće Europe
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/192

Narodne novine
https://www.nn.hr


Pomozite da postanemo bolji svojim komentarima: