Sigurnost i zdravlje na radu

Zakonom o zaštiti na radu i propisima donesenima na temelju toga Zakona propisane su obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu.
Poslodavac je obvezan organizirati i provoditi zaštitu na radu vodeći računa o prevenciji rizika, obavještavanju radnika, osposobljavanju radnika, organizaciji rada i sredstvima rada. Zaštita na radu je dio organizacije rada i izvođenja radnog postupka. Poslodavac mora osigurati radnicima najveću moguću razinu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, te snositi troškove organizacije i provedbe zaštite na radu.
Posebno osjetljive skupine kojima je poslodavac obvezan osigurati posebnu zaštitu na radu su maloljetni radnici, trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile, radnice koje doje, radnici oboljeli od profesionalne bolesti te radnici kod kojih je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili postoji neposredni rizik od smanjenja radne sposobnosti.


Najvažnije obveze poslodavca koje proizlaze iz odredbi Zakona o zaštiti na radu osobito su:
 • procjena rizika
Poslodavac ima obvezu izrade procjene rizika, odnosno njezine izmjene i dopune. Procjenu rizika može izraditi sam (ako zadovoljava uvjete propisane Pravilnikom o obavljanju poslova zaštite na radu) ili može dati na izradu ovlaštenoj osobi. Popis ovlaštenih osoba koje je ministarstvo nadležno za rad ovlastilo za obavljanje poslova zaštite na radu nalaze se na poveznici http://uznr.mrms.hr/znr/ovlastenja/
Za izradu procjene rizika mogu se koristiti OiRA alati kada su za pojedine poslove ti alati stavljeni na korištenje putem mrežne stranice ministarstva nadležnog za rad.
 
Na temelju procjene rizika provode se preventivne mjere,
 
 • osposobljavanje radnika za rad na siguran način
Osposobljavanje radnika za rad na siguran način provodi se u skladu s odredbama Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita.
Osposobljavanjeradnikazaradnasigurannačinprovodestručnjacizaštitenaraduzaposlenikodposlodavca,odnosnostručnjaci zaštite na radu II. stupnja zaposleni kod osobe ovlaštene za osposobljavanje radnika. Osposobljavanjeradnikaprovodisepremaprogramuosposobljavanjakojisemora temeljiti na procjeni rizika i mora obuhvatiti sve opasnosti, štetnosti odnosno napore utvrđene procjenom rizika te načine otklanjanja.
 
 • obveze poslodavca u vezi s poslovima s posebnim uvjetima rada
Radnici koji obavljaju poslove s posebnim uvjetima rada sukladno odredbama Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada moraju ispunjavati posebne uvjete glede dobi života, spola, stručnih sposobnosti, zdravstvenoga, tjelesnog i psihičkog stanja za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada.
 
 • provođenje potrebnih ispitivanja (radnog okoliša i sredstava rada)
Poslodavac je na mjestima rada obvezan ispitivati radni okoliš - fizikalne, kemijske i biološke čimbenike radnog okoliša u skladu s odredbama Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša.
Poslodavac je obvezan obavljati ispitivanja sredstava rada koja se koriste radi utvrđivanja jesu li na njima primijenjena pravila zaštite na radu i jesu li zbog nastalih promjena tijekom njihove uporabe ugroženi sigurnost i zdravlje radnika. Sredstva rada su građevine namijenjene za rads pripadajućim instalacijama, uređajima i opremom, prometna sredstva i radna oprema.
 
 • zdravstvena zaštita
Poslodavac je obvezan osigurati radniku zdravstvenu zaštitu primjerenu rizicima za sigurnost i zdravlje kojima je izložen na radu, u skladu s posebnim propisima koji uređuju mjere zdravstvene zaštite u vezi s radom. Radi osiguranja zdravstvenog nadzora primjerenog rizicima za sigurnost i zdravlje na radu kojima je izložen radnik, poslodavac je obvezan radniku, jednom u pet godina, na njegov zahtjev osigurati zdravstveni pregled.
 
 • pružanje prve pomoći
Poslodavac je obvezan organizirati i osigurati pružanje prve pomoći radnicima i drugim osobama do pružanja hitne medicinske pomoći ili prijema u zdravstvenu ustanovu. Ako poslodavac zapošljava najmanje dva radnika po lokaciji i smjeni, na prvih 50 radnika jedan radnik mora biti osposobljen za pružanje prve pomoći te na svakih sljedećih 50 radnika po još jedan radnik. Poslodavac je radnicima osposobljenim za pružanje prve pomoći dužan uručiti pisanu odluku o imenovanju za pružane prve pomoći te obavijestiti sve ostale radnike o radnicima koji su osposobljeni i imenovani za pružanje prve pomoći. Navedeno osposobljavanje se može obavljati kod ovlaštenog specijalista medicine rada ili kod Hrvatskog crvenog križa.
 
 • zaštita od požara, evakuacija i spašavanje
Poslodavac je obvezan poduzeti mjere zaštite od požara i spašavanja radnika, izraditi plan evakuacije i spašavanja, odrediti radnike koji će provoditi mjere te osigurati pozivanje i omogućiti postupanje javnih službi nadležnih za zaštitu od požara i spašavanje.
 
 • prevencija stresa na radu ili u vezi s radom
Poslodavac je obvezan provoditi prevenciju stresa na radu ili u vezi s radom koji je uzrokovan osobito čimbenicima kao što su sadržaj rada, organizacija rada, radno okruženje, loša komunikacija i međuljudski odnosi.
 
 • sigurnosni znakovi, pisane obavijesti i upute
Poslodavac je obvezan na mjestima rada i sredstvima rada trajno postaviti sigurnosne znakove na vidljivom mjestu, a ako oni nisu dovoljni, obvezan je postaviti pisane obavijesti i upute o načinu korištenja sredstava rada, opasnih kemikalija, bioloških štetnosti, te izvora fizikalnih i drugih štetnosti na radu.
 
 • zaštita nepušača, zabrana pijenja alkohola i uzimanja drugih sredstava ovisnosti
Radnik u vrijeme rada ne smije biti pod utjecajem alkohola i drugih sredstava ovisnosti, niti alkohol i druga sredstava ovisnosti smije unositi na mjesto rada. Poslodavac je obvezan provoditi zabranu zlouporabe alkoholnih pića i sredstava ovisnosti na mjestu rada prikladnim mjerama. Poslodavac je obvezan provoditi zaštitu nepušača od djelovanja duhanskog dima.
 
 • vođenje i čuvanje evidencija i isprava
Poslodavac je obvezan voditi evidencije o osposobljavanju za rad na siguran način, poslovima s posebnim uvjetima rada, strojevima i uređajima s povećanim opasnostima, opasnim radnim tvarima koje se proizvode, prerađuju ili koriste, te o ozljedama na radu, profesionalnim bolestima i nezgodama na radu.
 
 • obveze prema tijelima nadzora
Ozljede na radu moraju se prijaviti nadležnom uredu Državnog inspektorata odmah po nastanku događaja koji je izazvao smrtnu ozljedu u prostoriji ili na prostoru u kojem poslodavac obavlja rad, odnosno ozljedu nastalu u prostoriji ili na prostoru u kojem poslodavac obavlja rad zbog koje je radniku ili osobi na radu pružena hitna medicinska pomoć i zbog koje je ozlijeđena osoba zadržana na liječenju u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi ili dnevnoj bolnici.
 
Nadležno tijelo i propisi
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Ulica grada Vukovara 78
1000 Zagreb
+385 1 6106 641
info@mrosp.hr
 
Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)
Pravilnik o izradi procjene rizika (NN 112/14, 129/19)
Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (NN 126/19)
Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN 112/14)
Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme  (NN 16/16)
Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša (NN 16/16)
Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)
Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme (NN 5/21)
Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu trudne radnice, radnice koja je nedavno rodila i radnice koja doji (NN 91/15)
Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 61/16)
Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83)
Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)
 
Ostali propisi zaštite na radu:
https://mrosp.gov.hr/pristup-informacijama-16/zakoni-i-ostali-propisi-7485/uprava-za-rad-i-zastitu-na-radu-4173-7487/7487
 
http://uznr.mrms.hr/propisi/nacionalni-propisi/
 
Datum ažuriranja: 22. ožujka 2021.