Jednako postupanje


(pravila kojima se zabranjuje diskriminacija na radnom mjestu, pravila o jednakoj plaći za muškarce i žene i o jednakoj plaći za zaposlenike s ugovorima o radu na ograničeno ili neograničeno vrijeme)
Zahtjevi

Zabrana diskriminacije i zaštita dostojanstva
 
Zakon o radu zabranjuje izravnu ili neizravnu diskriminaciju na području rada i uvjeta rada, uključujući kriterije za odabir i uvjete pri zapošljavanju, napredovanju, profesionalnom usmjeravanju, stručnom osposobljavanju i usavršavanju te prekvalifikaciji.
Poslodavac je dužan zaštititi dostojanstvo radnika za vrijeme obavljanja posla od neželjenog i nezakonitog postupanja nadređenih, suradnika i osoba s kojim radnik redovito dolazi u doticaj u obavljanju svojih poslova. Poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika obvezan je imenovati osobu koja je osim njega ovlaštena primati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva radnika.
Zaštitu dostojanstva radnika uređuje članak 134. Zakona o radu, na temelju kojega je moguće uputiti pritužbu vezanu za zaštitu dostojanstva radnika. Sukladno navedenim odredbama o zaštiti dostojanstva radnika, poslodavac je dužan u roku utvrđenom kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili pravilnikom o radu, a najkasnije u roku od osam dana od dostave pritužbe, ispitati pritužbu i poduzeti sve potrebne mjere primjerene pojedinom slučaju radi sprječavanja nastavka uznemiravanja, ako utvrdi da ono postoji.
Ako poslodavac u gore navedenom roku ne poduzme mjere za sprječavanje uznemiravanja ili ako su mjere koje je poduzeo očito neprimjerene, tada radnik koji je uznemiravan ima pravo prekinuti rad dok mu se ne osigura zaštita, pod uvjetom da je u daljnjem roku od osam dana zatražio zaštitu pred nadležnim sudom.
Ujedno, ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano očekivati da će poslodavac zaštititi dostojanstvo radnika, radnik nije dužan dostaviti pritužbu poslodavcu i ima pravo prekinuti rad, pod uvjetom da je zatražio zaštitu pred nadležnim sudom i o tome obavijestio poslodavca u roku od osam dana od dana prekida rada. Za vrijeme prekida rada i trajanja sudskog postupka, radnik ostvaruje pravo na naknadu plaće u iznosu koji bi ostvario da je radio.
Međutim, ukoliko radnik ne uspije u sporu, odnosno ako pravomoćnom sudskom odlukom ne bude utvrđena povreda dostojanstva radnika, poslodavac ima pravo od radnika zahtijevati povrat isplaćene naknade plaće.
 
Plaća i radni uvjeti
 
Člankom 91. Zakona o radu određeno je da je poslodavac dužan isplatiti jednaku plaću radnici i radniku za jednak rad i rad jednake vrijednosti.
Također, sukladno članku 13. Zakona o radu poslodavac je dužan radniku koji je kod njega zaposlen na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme osigurati iste uvjete kao i radniku koji je sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem, s istim ili sličnim stručnim znanjem i vještinama, a koji obavlja iste ili slične poslove.
Dodatno, člankom 46. Zakona o radu određeno je da ni ugovorena plaća i drugi uvjeti radnika kojeg Agencija za privremeno zapošljavanje ustupa korisniku ne smiju biti ugovoreni nepovoljnije od plaće i uvjeta radnika zaposlenog kod korisnika na istim poslovima.
 

Nadležno tijelo i propisi

 
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb
+385 1 6106 641 
info@mrms.hr
 
Zakon o radu (NN 93/14 127/17 98/19)

 

Pomozite da postanemo bolji svojim komentarima: