Povjerenstvo za rad po pritužbama u sustavu socijalne skrbi

Zakonska osnova pritužbe
Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine, br.: 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14), članak 46.
 • Svatko ima pravo slati predstavke i pritužbe, davati prijedloge državnim i drugim javnim tijelima i dobiti na njih odgovor.
 
Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br.: 18/22, 46/22 i 119/22), članak 147.
 • Korisnik u sustavu socijalne skrbi koji nije zadovoljan postupanjem ili propuštanjem postupanja osobe u djelatnosti socijalne skrbi može podnijeti pritužbu ravnatelju ustanove socijalne skrbi čiji je osnivač Republika Hrvatska.
Postupanje po pritužbama u sustavu socijalne skrbi
Korisnik u sustavu socijalne skrbi koji nije zadovoljan postupanjem ili propuštanjem postupanja osobe u djelatnosti socijalne skrbi može podnijeti pritužbu ravnatelju ustanove socijalne skrbi čiji je osnivač Republika Hrvatska.

Ravnatelj ustanove socijalne skrbi dužan je bez odgađanja postupiti po pritužbi i pisanim putem obavijestiti korisnika o utvrđenom odnosno o poduzetim mjerama najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja pritužbe.

Ako korisnik nije zadovoljan poduzetim mjerama i odgovorom ravnatelja ustanove socijalne skrbi, ima pravo podnijeti pritužbu Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti. Ministarstvo odlučuje o osnovanosti pritužbe te je o utvrđenom, kao i o poduzetim mjerama dužno izvijestiti podnositelja pritužbe u roku od 30 dana da dana zaprimanja pritužbe.

Za odlučivanje o osnovanosti pritužbe podnositelja koji nije zadovoljan odgovorom Ministarstva osnovano je Povjerenstvo za rad po pritužbama u sustavu socijalne skrbi.

Povjerenstvo je dužno u roku od 30 dana, od dana zaprimanja pritužbe dostaviti odluku o osnovanosti pritužbe podnositelju pritužbe, ravnatelju ustanove socijalne skrbi i Ministarstvu, a ako se odluka odnosi na predmet o kojem se vodi sudski postupak, odluka se dostavlja i sudu.
Povjerenstvo za rad po pritužbama u sustavu socijalne skrbi
Za odlučivanje o osnovanosti pritužbe u sustavu socijalne skrbi osnovano je Povjerenstvo za rad po pritužbama u sustavu socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) temeljem članka 150. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br.: 18/22, 46/22, 119/22; u daljnjem tekstu: Zakon).

Adresa Povjerenstva: Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb

Hrvatski sabor je na sjednici 29. studenoga 2022. donio Odluku o imenovanju pet članica Povjerenstva.
Za članice Povjerenstva imenovane su:
 
 • Ljubica Matijević Vrsaljko
 • Maja Vučinić-Knežević
 • Ivona Balić
 • Karolina Šestak
 • Katarina Radat

Administrativnu i tehničku pomoć Povjerenstvu pruža Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
Postupanje i rad po pritužbama uređen je Pravilnikom o načinu rada i postupanja po pritužbama u sustavu socijalne skrbi (Narodne novine, broj 123/2022).
 
Pritužba
Pritužba je svaki čitko napisan i potpisan podnesak kojim korisnik u sustavu socijalne skrbi izražava nezadovoljstvo postupanjem ili propuštanjem postupanja osobe u djelatnosti socijalne skrbi čiji je osnivač Republika Hrvatska.

Pritužbom se ne smatra podnesak u kojem se iznose činjenice koje su već prethodno bile razmatrane i ocijenjene u postupku ispitivanja osnovanosti pritužbe istog podnositelja.

Pritužbom se ne smatra podnesak koji se odnosi na postupanja u upravnim postupcima.
Sadržaj pritužbe
Pritužba mora sadržavati okolnosti i činjenice iz kojih je vidljivo na čije se postupanje ili propuštanje postupanja odnosi i u čemu se sastoji nepravilno postupanje ili propuštanje postupanja osobe u djelatnosti socijalne skrbi.

Pritužba mora sadržavati:
 
 • ime, prezime i adresu podnositelja
 • mjesto, vrijeme i opis pružene usluge, postupanja ili propuštanja postupanja    kojima su povrijeđena prava ili pravni interes
 • potpis podnositelja pritužbe.
Način podnošenja pritužbe
Pritužba se podnosi u:
 
 • pisanom obliku putem pošte,
 • elektroničkim putem
 • osobnom predajom na adresi primatelja pritužbe.

Pritužba dostavljena elektroničkim putem mora sadržavati kvalificirani elektronički potpis sukladno posebnim propisima.

Kada pritužbu podnosi zakonski zastupnik ili opunomoćenik pritužbi se obvezno prilaže i dokaz o ovlaštenju za zastupanje.

Podnošenje pritužbe Povjerenstvu za rad po pritužbama u sustavu socijalne skrbi:
 • u pisanom obliku putem pošte na adresu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb
 • elektroničkim putem sa kvalificirani elektroničkim potpisom sukladno posebnim propisima na adresu elektroničke pošte pisarnica2@mrosp.hr
 • osobnom predajom u pisarnici Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike na adresi Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb