Sudjelovanje građana u procesu planiranja Državnog proračuna za razdoblje 2024.-2026.

Kako bi se građanima i ostaloj zainteresiranoj javnosti omogućilo aktivnije sudjelovanje u procesu izrade državnog proračuna za razdoblje 2024.-2026., uz ostale već prisutne vidove sudjelovanja, daje se mogućnost on-line dostave komentara, preporuka i prijedloga, a vezano uz izradu prijedloga financijskog plana za razdoblje 2024.-2026.. Polazište izrade financijskog plana za razdoblje 2024.-2026. je financijski plan za 2023.-2025. već usvojen od strane
Hrvatskog sabora.
 
Dakle, građani daju komentare i prijedloge na već usvojeni financijski plan za 2023. - 2025., a ministarstvo razmatra zaprimljene prijedloge i komentare pri izradi prijedloga svojih financijskih planova za sljedeće trogodišnje razdoblje (2024.-2026.).
 
Komentari i prijedlozi mogu se dostaviti na email: priprema.plana@mrosp.hr koristeći priloženi obrazac.