Sudjelovanje građana u procesu planiranja Državnog proračuna za razdoblje 2021.-2023.

Kako bi se građanima i ostaloj zainteresiranoj javnosti omogućilo aktivnije sudjelovanje u procesu izrade državnog proračuna za razdoblje 2021.-2023., uz ostale već prisutne vidove sudjelovanja, daje se mogućnost on-line dostave komentara, preporuka i prijedloga, a vezano uz izradu prijedloga financijskog plana za razdoblje 2021.-2023. Polazište izrade financijskog plana za razdoblje 2021.-2023. je financijski plan za 2020.-2022. već usvojen od strane Hrvatskog sabora
 
Dakle, građani daju komentare i prijedloge na već usvojeni financijski plan za 2020. - 2022., a ministarstvo razmatra zaprimljene prijedloge i komentare pri izradi prijedloga svojih financijskih planova za sljedeće trogodišnje razdoblje (2021.-2023.).

Komentari i prijedlozi mogu se dostaviti na email: priprema.plana@mrosp.hr koristeći priloženi obrazac