Sudjelovanje građana u procesu planiranja Državnog proračuna za razdoblje 2022.-2024.

Kako bi se građanima i ostaloj zainteresiranoj javnosti omogućilo aktivnije sudjelovanje u procesu izrade državnog proračuna za razdoblje 2022.-2024., uz ostale već prisutne vidove sudjelovanja, daje se mogućnost on-line dostave komentara, preporuka i prijedloga, a vezano uz izradu prijedloga financijskog plana za razdoblje 2022.-2024. Polazište izrade financijskog plana za razdoblje 2022.-2024. je financijski plan za 2021.-2023. već usvojen od strane Hrvatskog sabora
 
Dakle, građani daju komentare i prijedloge na već usvojeni financijski plan za 2021. - 2023., a ministarstvo razmatra zaprimljene prijedloge i komentare pri izradi prijedloga svojih financijskih planova za sljedeće trogodišnje razdoblje (2022.-2024.).
 
Komentari i prijedlozi mogu se dostaviti na email: priprema.plana@mrosp.hr koristeći priloženi obrazac.