O Ministarstvu

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na:
 
 • politiku zapošljavanja,
 • uređivanje radnih odnosa;
 • tržište rada i aktivnu politiku zapošljavanja;
 • programe radnih prekvalifikacija i povećanja zapošljivosti;
 • evidenciju nezaposlenosti i pomoć pri zapošljavanju;
 • sustav i politiku mirovinskoga osiguranja;
 • socijalno partnerstvo i odnose sa sindikatima i udrugama poslodavaca u području radnopravnih odnosa, tržišta rada i zapošljavanja;
 • radnopravni status hrvatskih državljana zaposlenih u inozemstvu i poslove vezane uz njihov povratak i zapošljavanje u zemlji;
 • radnopravni status stranih državljana zaposlenih u Republici Hrvatskoj;
 • unapređenje sustava zaštite na radu;
 • međunarodnu suradnju na području rada i zapošljavanja;
 • skrb o osobama i obiteljima koje nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba ili im je pomoć potrebna radi otklanjanja uzroka socijalne ugroženosti;
 • utvrđivanje mreže ustanova socijalne skrbi i mreže djelatnosti te usklađivanje njihova rada i pružanje stručne pomoći;
 • provođenje upravnog, inspekcijskog i stručnog nadzora nad radom ustanova socijalne skrbi, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, komorama, stalnim prikupljanjem humanitarne pomoći, humanitarnim akcijama, drugim pravnim i fizičkim osobama koje pružaju socijalne usluge i nad obavljanjem djelatnosti dadilje;
 • odlučivanje o osnivanju, prestanku i statusnim promjenama ustanova socijalne skrbi;
 • diseminiranje i analiziranje podataka o korisnicima u sustavu socijalne skrbi te izradu statističkih pregleda i izvješća;
 • promicanje prava osoba s invaliditetom, podizanje kvalitete njihova života i razvoja izvaninstitucionalnih oblika skrbi za osobe s invaliditetom;
 • unapređivanje zakonodavne regulative u svrhu poboljšanja kvalitete življenja korisničkih skupina iz nadležnosti Ministarstva te razvoj usluga socijalne skrbi za njihove potrebe, razvoj izvaninstitucionalnih oblika skrbi za starije osobe, obavljanje drugih poslova skrbi o starijim osobama koji nisu stavljeni u nadležnost drugim tijelima;
 • zaštitu žrtava trgovanja ljudima;
 • zaštitu izbjeglica te osiguranje integracije azilanata i osoba pod supsidijarnom zaštitom, zaštitu djece i mlađih punoljetnika s problemima u ponašanju te uključivanje u svakodnevni život nakon duljeg boravka u odgojnoj ustanovi;
 • rehabilitaciju i resocijalizaciju ovisnika te prevenciju svih oblika ovisnosti;
 • upravne i stručne poslove u vezi s udomiteljstvom i posvojenjem;
 • brak i bračne odnose te posebnu zaštitu obitelji u kojima su narušeni međusobni odnosi;
 • zaštitu od nasilja u obitelji;
 • međusobne odnose roditelja i djece;
 • zaštitu djece čiji roditelji žive odvojeno, zaštitu djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, poticanje odgovornog roditeljstva, uzdržavanja i skrbi o članovima obitelji;
 • poticanje razvoja programa rada u zajednici, razvoja i afirmacije volonterstva i rada udruga građana koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, djeci s teškoćama u razvoju i starijim osobama te svim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva;
 • poticanje i osnivanje savjetovališta za djecu, roditelje, djecu s teškoćama u razvoju, starije osobe i žrtve obiteljskog nasilja;
 • proučavanje i istraživanje suvremenih problema obitelji, djece, djece s teškoćama u razvoju i starijih osoba te pružanje preventivno-terapijske pomoći.

Ministarstvo sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći.

Nadalje, s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom sudjeluje u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu  trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.


Na temelju odredbe članaka 34. podstavka 4. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20), Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava nastavilo je s radom kao Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Na temelju odredbe članka 35. stavka 3. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20) prestalo je s radom Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a poslove iz njegova djelokruga koji se odnose na područje socijalne politike i obitelji preuzelo je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, sukladno ustrojstvu i djelokrugu propisanim ovim Zakonom, a poslove koji se odnose na područje demografije i mladih preuzeo je Središnji državni ured za demografiju i mlade, sukladno ustrojstvu i djelokrugu propisanim ovim Zakonom.