Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru - 25. lipnja 2024.

Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru, kako je ugovoreno Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (Narodne novine, br. 56/22, 127/22, 58/23, 128/23 i 29/24) i Temeljnim kolektivnim ugovorom za zaposlenike u javnim službama (Narodne novine, broj 29/24), usklađuje se s kretanjem cijene goriva svakog posljednjeg utorka u mjesecu za umnožak postotka povećanja prosječne cijene goriva i faktora 0,7, ali samo ako se srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel, promatrana svakog posljednjeg utorka u mjesecu promijeni za više od 10% u usporedbi sa srednjom cijenom utvrđenom posljednjeg utorka u travnju 2022. godine, a koja iznosi 1,69 eura, odnosno ako bude niža od 1,52 eura ili viša od 1,85 eura.
 
Na dan 25. lipnja 2024. godine prema podacima Web portala mzoe-gor.hr cijena litre goriva Eurosuper 95 iznosi 1,43 eura i cijena litre goriva Eurodizel iznosi 1,37 eura. Srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel iznosi 1,40 eura, što je izvan referentne vrijednosti od 1,52 eura do 1,85 eura, a radi se o smanjenju od 17,16% u odnosu na srednju cijenu goriva za mjesec travanj 2022.
 
Slijedom navedenog, ugovorena visina naknade troškova prijevoza po kilometru umanjuje se za 12,01% (17,16% x 0,7) te od 1. srpnja 2024. iznosi 0,16 eura.
 
Novi izračun visine naknade troškova prijevoza objaviti će se na stranicama ministarstva nadležnog za rad posljednjeg utorka mjeseca srpnja 2024. godine, odnosno 30. srpnja 2024. godine.
 
Datum Cijena Eurosuper 95 Cijena Eurodizel Srednja cijena lipanj 2024. Srednja cijena travanj 2022. Promjena srednje cijene u odnosu na travanj 2022. u % Umnožak postotka promjene cijene i  faktora 0,7 Ugovoreni iznos naknade prijevoza po kilometru  TKU/KU Iznos umanjenja naknade prijevoza  Iznos naknade prijevoza po kilometru- izračun 25.6.2024.
A B C ((A+B)/2) D E (C/D*100-100) F (E*0,7) G. H (G*F/100) I (G-H)
25.6.2024. 1,43 EUR 1,37 EUR 1,40 EUR 1,69 EUR -17,16% -12,01% 0,18 EUR -0,02 EUR 0,16 EUR