Adresari

Adresar pružatelja socijalnih usluga sadrži aktualne podatke o nazivu, adresi sjedišta, te kontakt podatke pružatelja usluge koji je upisan u upisnik, odnosno odgovarajuću evidenciju pružatelja socijalnih usluga. U slučaju promjene broja telefona ili e-mail adrese, molimo pružatelje usluga da nove podatke dostave putem e-mail adrese registri@mrosp.hr, kako bismo mogli redovito ažurirati objavljeni adresar.
Vrsta pružatelja socijalnih usluga:
Vrsta socijalne usluge:
Naziv:
Županija:
Adresari županijskih timova za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

Adresar ustanova, organizacija i ostalih institucija koje pružaju pomoć, podršku i zaštitu žrtvama nasilja u obitelji