Poziv za prijavu trogodišnjih programa organizacija civilnog društva pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2023. do 2025.


6. srpnja 2023. 

Po Pozivu „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2023. do 2025.“ zaprimljeno je ukupno 466 prijava, od kojih su 452 prijave odnosno njih 97% zadovoljile formalne uvjete propisane u „Uputama za prijavitelje“.

U nastavku slijedi pregled programa koje će Ministarstvo financirati u novom trogodišnjem razdoblju po prioritetnim područjima.

Prioritetno područje P1. Programi usmjereni djeci i obitelji: u procjenjivanje je upućeno 96 prijava, od kojih će Ministarstvo financirati 54 programa odnosno 56% ukupno procijenjenih prijava u iznosu od 1.350.000 eura.

Prioritetno područje P2. Programi usmjereni djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom: u procjenjivanje je upućena 221 prijava, od kojih će Ministarstvo financirati 163 programa odnosno 74% ukupno procijenjenih prijava u iznosu od 4.075.000 eura.

Prioritetno područje P3. Programi podrške posvojiteljima i razvoju udomiteljstva za djecu: u procjenjivanje je upućeno 20 prijava, od kojih će Ministarstvo financirati 18 programa odnosno 90%  ukupno procijenjenih prijava u iznosu od 450.000 eura.

Prioritetno područje P4. Programi usmjereni beskućnicima: u procjenjivanje su upućene 24 prijave, od kojih će Ministarstvo financirati svih 24 programa odnosno 100% ukupno procijenjenih prijava u iznosu od 600.000 eura.

Prioritetno područje P5. Programi usmjereni starijim osobama i teško bolesnim odraslim osobama: u procjenjivanje su upućene 72 prijave, od kojih će Ministarstvo financirati 34 programa odnosno 47% ukupno procijenjenih prijava u iznosu od 850.000 eura.

Prioritetno područje P6. Programi usmjereni pružanju podrške žrtvama nasilja: u procjenjivanje je upućeno 19 prijava, od kojih će Ministarstvo financirati svih 19 programa odnosno 100% ukupno procijenjenih prijava u iznosu od 550.000 eura.

Po ovom trogodišnjem Pozivu Ministarstvo će financirati organizacije civilnog društva u iznosu od 7.875.000 eura godišnje, što je za 29,1% više u odnosu na prethodno trogodišnje razdoblje.

 


Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike poziva organizacije civilnog društva koje su usmjerene djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece, podršci posvojiteljima i razvoju udomiteljstva, pružanju usluge savjetovanja i smještaja za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji te koje su usmjerene radu s beskućnicima, da se prijave za financijsku podršku programima koji pridonose razvoju prioritetnih područja iz ovog Poziva.
 
Organizacije civilnog društva sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti programe u sljedećim prioritetima:
 
P1. Programi usmjereni djeci i obitelji
 
P2. Programi usmjereni djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom
 
P3. Programi podrške posvojiteljima i razvoju udomiteljstva za djecu
 
P4. Programi usmjereni beskućnicima
 
P5. Programi usmjereni starijim osobama i teško bolesnim odraslim osobama
 
P6. Programi usmjereni pružanju podrške žrtvama nasilja
 
Za provedbu Poziva ukupno je osigurano 6.000.000,00 eura (slovima: šestmilijunaeura)
 
 
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Poziva i traje od 6. travnja 2023. do 8. svibnja 2023. godine.
 
Smatrat će se da je program valjano prijavljen ako je:
 
 • Cjelovita natječajna dokumentacija propisano postavljena (opisano u točkama 3.1. i 3.2. Uputa) sustav www.financijskepodrske.hr najkasnije do 8. svibnja 2023. godine do 15:00 sati.
 • Dokument za verifikaciju dostavljen isključivo elektroničkom poštom na e-mail adresu sirenje.mreze@mrosp.hr. Ovaj dokument bit će prihvatljiv isključivo ukoliko je poslan do 8. svibnja 2023. godine do 18:00 sati.
 

19. travnja 2023. 
 
U skladu s člankom 12. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15, 37/21, Verzija 2/2), Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavljuje izmjenu natječajne dokumentacije Poziva „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2023. do 2025.“, i to Odluke o raspisivanju i provedbi Poziva, Uputa za prijavitelje, teksta Poziva i Obrasca opisa programa.
 
 
 1. U okviru prioritetnog područja 6. Programi usmjereni pružanju podrške žrtvama nasilja mijenjaju se vrste usluga i aktivnosti koje se mogu prijaviti te sada glase:
 
Vrste usluga i aktivnosti koje se mogu prijaviti:
 1. Programi usmjereni pružanju socijalnih usluga ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji
 1. *pružanje usluge skrbi izvan vlastite obitelji (skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji)
 2. *savjetovanje
 3. *psihosocijalna podrška
 4. osnaživanje i motiviranje žena žrtava nasilja i žrtava nasilja u obitelji za aktivaciju i ulazak u svijet rada
 5. osnaživanje i motiviranje žena žrtava nasilja i žrtava nasilja u obitelji za pohađanje verificiranih programa obrazovanja odraslih
 6. pružanje programa osnaživanja, podrške i praćenja nakon izlaska iz skrbi
 7. provođenje programa, mjera i aktivnosti prevencije nasilja u obitelji
 
 1. Programi i aktivnosti pružanja podrške i socijalnog uključivanja žrtava nasilja
  1. osnaživanje i motiviranje žena žrtava nasilja i žrtava nasilja u obitelji za aktivaciju i ulazak u svijet rada
  2. osnaživanje i motiviranje žena žrtava nasilja i žrtava nasilja u obitelji za pohađanje verificiranih programa obrazovanja odraslih
  3. pružanje programa osnaživanja, podrške i praćenja nakon izlaska iz skrbi
  4. provođenje programa, mjera i aktivnosti prevencije nasilja u obitelji
 
 
Aktivnosti koje prijavitelj prijavljuje unutar Prioritetnog područja 6. Programi usmjereni pružanju podrške žrtvama nasilja B. Programi i aktivnosti pružanja podrške i socijalnog uključivanja žrtava nasilja moraju biti različite od aktivnosti koje se financiraju iz nacionalnih izvora sredstava u okviru sljedećih poziva: projekti udruga koje pružaju usluge savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji i žrtve seksualnog nasilja u Republici Hrvatskoj, te trogodišnji programi udruga koje pružaju usluge savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji u Republici Hrvatskoj.
 
 
 1. U okviru točke 1.4. Planirano trajanje programa i ukupna vrijednost Poziva, Uputa za prijavitelje mijenja se ukupno planirana vrijednost i planirana vrijednost za prioritetno područje 6. te sada glase:
 
Ukupno planirana vrijednost Poziva za prvu godinu provedbe je 6.250.000,00 eura (šestmilijunadvjestopedesettisućaeura).
Za prioritetno područje 6. Programi usmjereni pružanju podrške žrtvama nasilja planirana vrijednost je 550.000,00 eura (petstopedesettisućaeura).
 
 
 1. U okviru točke 1.4. Planirano trajanje programa i ukupna vrijednost Poziva, Uputa za prijavitelje mijenja se uvjet prijave te sada glasi:
 
Prijavitelj može podnijeti najviše dvije prijave na Poziv koje se odnose na dva prioritetna područja (unutar jednog prioritetnog područja može se podnijeti samo jedna prijava).
Prijave koje se odnose na više od 2 prioritetna područja biti će odbačene.
Ukoliko prijavitelj podnese više prijava na Poziv, u obzir će se uzeti samo prijava koja je prva registrirana u sustavu www.financijskepodrske.hr
 
 1. U okviru točke 2.6. Prihvatljivi troškovi koji će se financirati putem Poziva, Uputa za prijavitelje mijenja se pod točkom 1. LJUDSKI RESURSI te sada glasi:
 
Ukoliko se plaća voditelja/ice programa financira sredstvima iz proračuna programa, obavezno je zapošljavanje putem ugovora o radu.
 
 1. U okviru točke 4.8. Indikativni kalendar postupka natječaja prema Pozivu, Uputa za prijavitelje mijenjaju se datumi se te sada glase:
 
Faze natječajnog postupka ovog Poziva datum/mjesec
Rok za slanje prijave na Poziv 12. svibnja 2023.
Rok za slanje pitanja vezanih uz Poziv 24. travnja 2023.
Rok za upućivanje odgovora na pitanja vezana uz Poziv 02. svibnja 2023.