Regulirane profesije i stručne kvalifikacije

Regulirane profesije i stručne kvalifikacije
 
Na unutarnjem tržištu državljani Europskog gospodarskog prostora (EGP) imaju pravo prekograničnog priznavanja stručnih kvalifikacija u reguliranim profesijama za pristup kojima je potrebno ispuniti određene uvjete. Također, pružatelji profesionalnih usluga imaju pravo poslovnog nastana i slobodu prekograničnog pružanja usluga.
 
Pritom nadležna tijela mogu od pružatelja usluga zatražiti prethodnu pisanu izjavu (obavijest) o namjeri pružanja usluga na njihovom teritoriju, koju je dovoljno dostaviti putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge. U slučaju privremenog i povremenog pružanja usluga ne provodi se postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije. Ipak, u pojedinim propisanim slučajevima država domaćin može provjeriti stručne kvalifikacije osobe prije prvog pružanja usluga. 
 
Kako bi pružatelj usluga mogao trajno pružati svoje usluge odnosno obavljati profesiju u državi domaćinu, mora se provesti postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije. Nakon priznavanja inozemne stručne kvalifikacije, osoba ima jednak pristup tržištu rada kao i građani države domaćina. U ovom slučaju riječ je o trajnom ili dugotrajnom preseljenju i radu u drugoj državi članici
 
Koji su postupci priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija (u svrhu poslovnog nastana u državi domaćinu)?

1. AUTOMATSKI SUSTAV priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija:
 
Ovaj sustav vrijedi za sedam profesija: doktore medicine, medicinske sestre/medicinske tehničare za djelatnost opće zdravstvene njege, doktore dentalne medicine, primalje, magistre farmacije, veterinare i arhitekte.


U ovih sedam profesija propisan je minimalni sadržaj obrazovanja te su svi obrazovni programi usklađeni u svim državama članicama Europske unije. To u praksi znači da osobe koje su stekle svoje stručne kvalifikacije u ovih sedam profesija, a u skladu s propisanim uvjetima, mogu brzo i jednostavno ostvariti svoje pravo na rad u državi domaćinu prolazeći jednostavan postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije.

2. OPĆI SUSTAV priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija
 
U ovom potpunom postupku priznavanja kvalifikacija osoba mora dokazati da posjeduje odgovarajuće obrazovanje te dodatna znanja i vještine, radno iskustvo, a ponekad i dodatne uvjete koje traži država članica, poput poznavanja jezika države domaćina.
 
U ovome postupku priznavanja moguće je da država domaćin od kandidata zatraži i dodatno radno iskustvo (tzv. razdoblje prilagodbe, koje može trajati i do tri godine) ili provjeru osposobljenosti za rad u profesiji. To su dopunske mjere kojima država domaćin, prije izdavanja odobrenja za rad na njihovom području, želi osigurati da je osoba zaista kvalificirana za rad u profesiji te da je stručno osposobljena pod jednakim (ili barem sličnim uvjetima) kao i domaći građani.
 
Opći sustav priznavanja prolaze sve profesije koje nisu obuhvaćene automatskim sustavom te u slučajevima kada je riječ o profesijama koje su obuhvaćene automatskim sustavom. Ipak, stručnjak ne ispunjava sve uvjete zbog posebnih i izvanrednih razloga.
 
 
Koja je razlika između obrazovne i stručne kvalifikacije?
 
Inozemna obrazovna kvalifikacija podrazumijeva formalni naziv za određenu razinu stečenih znanja, vještina i kompetencija koji se dokazuje inozemnom školskom svjedodžbom, diplomom i drugom javnom ispravom koje izdaje nadležna ustanova. Dakle, obrazovna kvalifikacija je kvalifikacija koja se stječe po završetku formalnog obrazovanja, a koja se dokazuje diplomom, svjedodžbom ili drugom javnom ispravom koju je izdala nadležna obrazovna ustanova.
 
Stručna kvalifikacija, osim obrazovne kvalifikacije kao temeljnog uvjeta, podrazumijeva i određenu nadogradnju znanja i vještina nakon formalnog obrazovanja, može primjerice biti stjecanje određenog radnog iskustva, polaganje stručnog ispita, stjecanje odobrenja za samostalan rad od nadležne strukovne komore nakon zadovoljavanja svih propisanih uvjeta i dr.

Koja su tijela nadležna za priznavanje inozemnih obrazovnih i stručnih kvalifikacija?
Ako osoba želi obavljati reguliranu profesiju na području Republike Hrvatske (prema važećem Popisu reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj) te posjeduje inozemnu stručnu kvalifikaciju za obavljanje te profesije, primjerice, ima odobrenje za samostalan rad inozemne strukovne organizacije, ta osoba sve svoje kvalifikacije priznaje pri nadležnom tijelu za priznavanje stručnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj (pri nadležnoj komori ili ministarstvu), odnosno, nije dužna posebno se obratiti nadležnoj agenciji za svoje obrazovne kvalifikacije.
 
Ukoliko osoba posjeduje isključivo obrazovnu kvalifikaciju stečenu u inozemstvu (svjedodžbu ili diplomu), ona će te kvalifikacije potrebne za zapošljavanje na otvorenom tržištu rada i dalje priznavati u nadležnoj obrazovnoj agenciji (ovisno je li riječ o srednjoškolskoj strukovnoj kvalifikaciji ili visokoškolskoj kvalifikaciji). Za priznavanja inozemnih srednjoškolskih strukovnih kvalifikacija nadležna je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, a za visokoškolske kvalifikacije Agencije za znanost i visoko obrazovanje.


Priznavanje stručnih kvalifikacija koje su građani Europske unije stekli u Ujedinjenoj Kraljevini

Povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije (EU), takozvani Brexit, utjecalo je na priznavanje stručnih kvalifikacija stečenih u Ujedinjenoj Kraljevini.

Povlačenje Ujedinjene Kraljevine nastupilo je 31. siječnja 2020., nakon čega je uslijedilo prijelazno razdoblje koje je trajalo do 31. prosinca 2020. Sporazum o povlačenju i Sporazum o trgovini i suradnji su primarni instrumenti kojima se uređuje odnos između EU-a i Ujedinjene Kraljevine.

Što to znači za priznavanje stručnih kvalifikacija ovisi o državljanstvu osobe koja posjeduje kvalifikaciju te o tome je li kvalifikacija stečena (za građane EU-a) ili priznata (za državljane Ujedinjene Kraljevine) prije isteka prijelaznog razdoblja.

U skladu s pravom EU-a građani Unije imaju pravo obavljati reguliranu profesiju, kao radnici ili samozaposlene osobe, u državi članici koja nije država članica u kojoj su stekli kvalifikacije. U tom kontekstu građani EU-a imaju posebna postupovna i materijalna prava u pogledu priznavanja kvalifikacija u državi članici EU-a različitoj od one u kojoj su stekli svoje kvalifikacije (vidjeti Direktivu 2005/36/EZ).
Ovisno o profesiji mogu se primjenjivati različiti režimi priznavanja. Za neke profesije, kao što su odvjetnici i ovlašteni revizori, mogu se primjenjivati posebna pravila.

Načelno se taj režim EU-a ne primjenjuje na priznavanje stručnih kvalifikacija državljana trećih zemalja osim ako su na snazi posebni aranžmani, kao na primjer u slučaju švicarskih državljana i državljana europskog gospodarskog prostora (EGP).

U pravilu su kvalifikacije koje su građani EU-a stekli u Ujedinjenoj Kraljevini prije isteka prijelaznog razdoblja utvrđenog u Sporazumu o povlačenju (prije 1. siječnja 2021.) kvalifikacije iz EU-a. Pravila i režimi priznavanja iz Direktive 2005/36/EZ primjenjuju se na priznavanje tih kvalifikacija.

To vrijedi za sve vrste kvalifikacija obuhvaćene Direktivom/2005/36/EZ, odnosno za formalne kvalifikacije, stručno iskustvo i potvrde stručnosti. Primjenjuje se bez vremenskog ograničenja na sve režime priznavanja iz Direktive.

Više informacija - najčešća pitanja o konkretnim slučajevima u vezi s priznavanjem kvalifikacija građana EU-a stečenih u Ujedinjenoj Kraljevini u EU-u


EU potvrda
 
EU potvrda izdaje se hrvatskim pravnim i fizičkim osobama za neometano slobodno pružanje usluga na unutarnjem tržištu Europskog gospodarskog prostora i Švicarske. Kada osoba prvi put odlazi raditi u drugu državu EGP-a, nadležna tijela države domaćina mogu od Hrvatske zatražiti dostavljanje EU potvrde. Njome se potvrđuje da osoba ima poslovni nastan u Hrvatskoj, da je obavljala određene poslovne djelatnosti te da u trenutku izdavanja potvrde nema (čak ni privremenu) zabranu obavljanja profesije. Izdavanje EU potvrda je dobra praksa među državama članicama kako bi se europskim građanima omogućila veća mobilnost u pružanju usluga i bavljenju profesionalnim djelatnostima.
 
EPC kartica

EPC kartica je elektronički postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija koji se koristi za sljedećih pet profesija: medicinske sestre/medicinske tehničare za opću i zdravstvenu njegu, farmaceute, fizioterapeute, gorske vodiče i agente za posredovanje u prometu nekretnina. EPC nije fizička kartica, nego se podaci o nositelju stručne kvalifikacije razmjenjuju putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI) od strane nadležnih tijela javne uprave.
 
ENIC-NARIC ured
 
Centar za pomoć za pružanje informacija o priznavanju stručnih kvalifikacija građanima i kontaktnim točkama ostalih država ugovornica Europskog gospodarskog prostora (EGP):
1. pruža potrebne informacije o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija u Hrvatskoj – informacije o nacionalnom zakonodavstvu kojim se uređuju regulirane profesije i bavljenje tim profesijama, uključujući i socijalno zakonodavstvo te po potrebi etička pravila
2. pruža pomoć da ostvare prava koja proizlaze iz Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija
3. pribavlja informacije o reguliranim profesijama i pristupu tim profesijama u drugim državama ugovornicama EGP-a
4. pruža potrebne informacije o Bazi podataka o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija u Hrvatskoj koja sadrži Popis reguliranih profesija u Hrvatskoj odnosno nadležnih tijela koja:
  • pružaju informacije o postupku i uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija
  • provode postupke i utvrđuju uvjete za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija
  • izdaju rješenja o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija.
 
Također, baza sadrži i zaštićeni dio koji je dostupan samo nadležnim tijelima, a to su podaci o postupcima priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija u Hrvatskoj.
 
Ukoliko ste svoju stručnu kvalifikaciju stekli u Hrvatskoj, a želite raditi u drugoj državi članici Europske unije u određenoj reguliranoj profesiji, možete se obratiti i centru za pomoć u željenoj državi članici.
 
Nadležno tijelo i propisi
 
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb
info@mrosp.hr 
 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje
Nacionalni ENIC/NARIC ured
Centar za pomoć
Donje Svetice 38/5, 10000 Zagreb
+ 385 1 6274 888
enic@azvo.hr
 
Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 82/2015., 70/2019. i 47/2020.)

 
Pravilnik o izdavanju EU potvrde (NN 123/15)
Pravilnik o izdavanju Europske profesionalne kartice (NN 123/15 i 90/19)


Pomozite da postanemo bolji svojim komentarima: