Stručni ispiti u djelatnosti socijalne skrbi

Stručne poslove u centru za socijalnu skrb obavljaju:  socijalni radnik, pravnik, psiholog, socijalni pedagog i edukacijski rehabilitator  s položenim stručnim ispitom.
Stručne poslove u centru za socijalnu skrb iznimno obavljaju i drugi stručni radnici  odgovarajućeg obrazovanja i akademskog zvanja, ovisno o djelatnosti centra za socijalnu skrb.
 
Stručne poslove u domu socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga obavljaju: socijalni radnik, psiholog, socijalni pedagog, edukacijski rehabilitator, logoped, medicinska sestra, fizioterapeut, radni terapeut, kineziterapeut i odgajatelj s položenim stručnim ispitom.
Stručne poslove u domu socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga mogu obavljati i drugi stručni radnici odgovarajućeg obrazovanja i akademskog zvanja, ovisno o djelatnosti doma i drugih pružatelja socijalnih usluga.
 
Nakon završenog obrazovanja stručni radnici dužni su se osposobiti za samostalan rad za zanimanje za koje su se školovali tijekom pripravničkog staža.
Za vrijeme pripravničkog staža pripravnik se kroz praktični rad i učenje osposobljava za samostalan rad (pripravnička praksa).
 
Tijekom pripravničke prakse pripravnik se priprema za stjecanje stručnih znanja predviđenih programom općeg i posebnog dijela stručnog ispita, ovisno o poslovima radnog mjesta za kojeg se osposobljava
Pripravnički staž traje 12 mjeseci, a pripravnička praksa traje 10 mjeseci.
 
Stručni ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom Ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi, a pripravnik zdravstvene struke (medicinska sestra, radni terapeut i fizioterapeut), stručni ispit polaže u Ministarstvu nadležnom za poslove zdravstva.
 
Sadržaj, program i način polaganja stručnog ispita te sadržaj i izgled uvjerenja o položenom stručnom ispitu propisan je Pravilnikom o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi („Narodne novine“, broj: 66/15. i 56/20.)
 
Pravni izvori za polaganje stručnog ispita propisani su člancima 24. i 25. Pravilnika, koji su na snazi najmanje mjesec dana prije datuma polaganja stručnog ispita.
 
Kontakt
Za dodatne informacije vezane za stručni ispit možete se obratiti Lidiji Oršanić na telefon 01/555-7029 ili na e-mail adresu lidija.orsanic@mrosp.hr
 
Obrazac za prijavu polaganja stručnog ispita možete pronaći OVDJE
Tko ima obvezu i pravo polagati stručni ispit?
 • Stručni radnik koji nakon završenog obrazovanja zasnuje radni odnos ili se stručno osposobljava za rad bez zasnivanja radnog odnosa nakon uspješno završenog pripravničkog staža ima obvezu polaganja stručnog ispita
 • Stručni radnik koji u vrijeme zasnivanja radnog odnosa u djelatnosti socijalne skrbi ima odgovarajuće radno iskustvo na poslovima određenog stupnja obrazovanja i odgovarajuće struke određeno za pripravnički staž, mora u roku od godine dana od prijema u radni odnos položiti stručni ispit.
 • Stručni radnik kojemu ugovorom o radu nije utvrđena obveza polaganja ispita, može podnijeti zahtjev za polaganje ispita
 • Stručni radnik koji nije u radnom odnosu, a ima u odgovarajućoj struci radni staž dulji od vremena određenog za pripravnički staž, može polagati ispit
Tko nije obavezan polagati stručni ispit?
 • Stručni radnik koji ima položen stručni ispit i koji je za vrijeme trajanja radnog odnosa stekao viši stupanj obrazovanja u istoj struci nije dužan ponovno polagati stručni ispit,
 • stručni radnik koji je položio stručni ispit  u odgovarajućoj stručnoj spremi u drugoj djelatnosti, primit će se na rad u ustanovu socijalne skrbi ili kod drugog pružatelja socijalnih usluga bez obveze polaganja stručnog ispita,
 • stručni radnik koji ima znanstveni stupanj magistra ili doktora znanosti iz područja društvenih, odgojnih i medicinskih znanosti u onim poljima, odnosno granama koje imaju dodirne točke s djelatnošću socijalne skrbi, ili položen pravosudni ispit ili državni stručni ispit u skladu s propisima o državnim službenicima, odnosno koji ima više od 20 godina radnog staža u struci.
Na koji način se prijavljuje polaganje stručnog ispita i koja dokumentacija se prilaže uz prijavu za polaganje stručnog ispita?
Na koji način se prijavljuje polaganje stručnog ispita i koja dokumentacija se prilaže uz prijavu za polaganje stručnog ispita?
 
 • Pripravnik koji polaže ispit podnosi prijavu za polaganje ispita nakon završetka pripravničke  prakse
 • Stručni radnik koji je dužan položiti ispit podnosi prijavu za polaganje ispita najranije dva mjeseca prije isteka roka u kojem je dužan položiti ispit, odnosno nakon završene pripravničke prakse
 
Prijava za polaganje stručnog ispita (OBRAZAC-PRIJAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA) podnosi se poslodavcu kod kojeg je osoba, koja polaže ispit, u radnom odnosu ili na stručnom osposobljavanju, koji ovjerava podatke unesene u prijavu i zajedno s pripadajućom dokumentacijom dostavlja nadležnom  ministarstvu.
Stručni radnik kojem nije utvrđena obveza polaganja ispita zahtjev za polaganje stručnog ispita podnosi sam.
 
Uz prijavu se prilaže:
 1. Preslika diplome o završenoj spremi (ovjerena kod javnog bilježnika)
 2. Preslika ugovora o radu odnosno ugovora o provođenju stručnog usavršavanja bez zasnivanja radnog odnosa  (ovjerena od poslodavca)
 3. Pripravnička knjižica (ovjerena od glavnog stručnog voditelja)
 4. Potvrda kompetencije (koju izdaje nadležna strukovna komora) ako je stručni radnik stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju
 
Potvrdu o stažu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje pripravnik je dužan dostaviti nakon završenog pripravničkog staža najkasnije do izdavanja uvjerenja o položenom ispitu.
Prijava ovjerena od strane poslodavca dostavlja se Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike putem pošte na adresu Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb ili na e-mail adresu pisarnica@mdomsp.hr u PDF formatu.
 
Tko snosi troškove polaganja stručnog ispita?
 • Troškove polaganja stručnog ispita snosi poslodavac koji je uputio pripravnika ili stručnog radnika na polaganje stručnog ispita (ustanova socijalne skrbi, odnosno pravna  ili fizička osoba koja obavlja djelatnost socijalne skrbi).
 
Iznimno, ustanove socijalne skrbi, kojima je osnivač Republika Hrvatska, a čije se obavljanje djelatnosti financira iz državnog proračuna putem ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi, nisu dužne snositi troškove polaganja ispita, već će utvrđeni iznos po kandidatu teretiti sredstva državnog proračuna putem ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi i nije potrebno donositi potvrdu o uplati.
 
 • Stručni radnik koji ispunjava uvjete za polaganje ispita, a kojem nije  utvrđena obveza polaganja stručnog ispita ili koji nije u radnom odnosu, a želi polagati, troškove ispita snosi sam.
 • Osobi koja je prijavila ispit i odgodila njegovo polaganje uplaćeni iznos se priznaje za iduće polaganje Ispita.
 • Troškove ponovnog polaganja ispita snosi sama osoba:
 • koja nije pristupila polaganju ispita, a razlog izostanka nije opravdala
 • koja je pristupila polaganju ispita i tijekom njegovog trajanja odustala,
 • koja dva put uzastopno ne pristupi polaganju ispita bez opravdanog razloga.
 
Potvrdu (kopiju) o uplaćenim troškovima stručnog ispita, osoba donosi na dan određen za polaganje stručnog ispita te istu predaje tajnici ispitnog povjerenstva
Koliko iznose troškovi polaganja stručnog ispita?
Može li se pripravnički staž provoditi u udrugama?
Stručni radnici mogu provoditi pripravnički staž odnosno stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u ustanovama socijalne skrbi i u drugim pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi, pod uvjetima i na način propisan Pravilnikom o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi („Narodne novine“, broj: 66/15. i 56/2020.)  ukoliko ista:

- u okviru svoje djelatnosti obavlja stručne poslove predviđene u sadržaju pripravničkog staža određene struke;
- ima u radnom odnosu, puno radno vrijeme, stručnog radnika koji ispunjava uvjete za obavljanje poslova glavnog stručnog voditelja ( mentora ),
-  ima u radnom odnosu, puno radno vrijeme, stručnog radnika koji ispunjava uvjete za obavljanje poslova stručnog voditelja;
-  raspolaže odgovarajućom opremom i prostorom za obavljanje pripravničke prakse određene struke.

Pripravnik može provoditi pretežiti dio pripravničkog staža i u ustanovi, odnosno pravnoj ili fizičkoj osobi koja obavlja djelatnost socijalne skrbi (uključujući i udruge) koja ne ispunjava gore navedene uvjete, ako se sporazumno s drugom, najbližom ustanovom socijalne skrbi (koja ispunjava gore navedene uvjete), pripravniku imenuje glavni stručni voditelj iz te ustanove.
Način polaganja i sadržaj stručnog ispita
Stručni ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom Ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi, a pripravnik zdravstvene struke (medicinska sestra, radni terapeut i fizioterapeut), stručni ispit polaže u Ministarstvu nadležnom za poslove zdravstva.
 
Stručni ispit se sastoji od općeg i posebnog dijela.
 
Opći dio ispita polaže se usmeno, a posebni dio ispita pisano i usmeno.

Posebni dio ispita koji se polaže pisano sastoji se od izrade pisane zadaće u okviru odgovarajućih poslova za koje se osposobljava odnosno koje obavlja osoba koja polaže ispit.
 
Pisanu zadaću u okviru posebnog djela ispita određuje ispitno povjerenstvo neposredno prije početka ispita, na prijedlog člana ispitnog povjerenstva koji ispituje posebni dio, a iste je struke kao i osoba koja polaže ispit.
 
Usmeni dio općeg dijela  ispita sastoji se iz provjere znanja iz sljedećih predmeta:
 •      Ustavno ustrojstvo
 •      Radni odnosi
 
Usmeni dio posebnog dijela ispita sastoji se iz provjere znanja iz sljedećih predmeta:
 •  Upravni postupak, upravni spor i uredsko poslovanje (samo za pravnike i socijalne radnike)
 •  Socijalna skrb i sustav socijalne politike
 •  Obiteljsko-pravna zaštita
 •  Zaštita djece s problemima u ponašanju
 •  Zaštita djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom
Datum i mjesto polaganja stručnog ispita
Kad ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi zaprimi prijavu, utvrđuje ispunjava li osoba uvjete za polaganje ispita i o tome donosi posebno rješenje kojim se odobrava polaganje ispita.
 
Obavijest o mjestu i datumu polaganja ispita dostavlja se osobi koja je podnijela prijavu najmanje petnaest dana prije dana određenog za polaganje ispita.
 
Ispiti se u pravilu provode subotom u prostorijama Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike na adresi Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb s početkom u 9,00 sati.
Može li se odgoditi polaganje stručnog ispita?
Osoba koja je podnijela prijavu može, iz opravdanih razloga odgoditi polaganje ispita u roku koji joj je određen, ali je o tome dužna pisanim putem izvijestiti ministarstvo najkasnije tri dana prije dana određenog za polaganje.

U navedenom slučaju smatra se da osoba nije polagala ispit.

Osobi koja je prijavila ispit i odgodila njegovo polaganje, uplaćeni iznos se priznaje za iduće polaganje ispita.
Što ukoliko osoba ne pristupi polaganju stručnog ispita?
Osobi koja nije pristupila polaganju ispita niti je ispit odgodila, odnosno razlog izostanka nije opravdala kao i osobi koja je pristupila polaganju ispita i tijekom njegovog trajanja odustala bez opravdanih razloga,  donosi se rješenje o obustavi postupka, a troškove ponovnog polaganja ispita snosi sama.

Osobi koja dva puta uzastopno ne pristupi polaganju ispita bez opravdanog razloga, donosi se rješenje o obustavi postupka a troškove ponovnog polaganja ispita snosi sama.

Ako osoba iz zdravstvenih razloga ili drugih opravdanih razloga odustane od započetog polaganja ispita, ispitno povjerenstvo donosi odluku o njegovom odgađanju.
Postoji li mogućnosti ponavljanja ispita?
Osoba koja polaže ispit i nije zadovoljila iz jednog ili dva predmeta upućuje se na popravak.

Kandidat koji ne položi jedan ili dva predmeta pristupa popravnom Ispitu iz tih predmeta.

Kandidat koji nije pozitivno ocijenjen iz najmanje tri predmeta, kao i kandidat koji nije zadovoljio na popravku, ponavlja cijeli ispit najranije po isteku roka od 2 mjeseca.
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
O provođenju ispita ispitno povjerenstvo ministarstva sastavlja zapisnik kojeg potpisuje predsjednik odnosno zamjenik predsjednika, svi članovi ispitnog povjerenstva i tajnik povjerenstva.

Na osnovi zapisnika o polaganju ispita osobi koja je položila ispit ministarstvo izdaje uvjerenje o položenom ispitu. Primjerak uvjerenja o položenom ispitu dostavlja se poslodavcu koji je osobu uputio na polaganje ispita odnosno osobi koja je položila ispit, ukoliko ju na polaganje ispita nije uputio poslodavac.

Uvjerenje potpisuje predsjednik odnosno zamjenik ispitnog povjerenstva.