Socijalna skrb i obitelj

Privremeni popis kontakata:

e-mail: info@mrms.hr

+385 1 555 7000


Za upite stranaka:

+385 1 555 7097


Uprava za socijalnu politiku:

+385 1 555 7015


Koordinacija reformskih procesa i modernizacija sustava socijalne skrbi:

+385 1 555 7031


Koordinacija politika i unaprijeđenje stručnog rada centara za socijalnu skrb:

+385 1 555 7048

Socijalne naknade, siromaštvo i koordinaciju centara za socijalnu skrb - +385 1 555 7046
Obiteljsko-pravna zaštita i zaštita djece, mladih i obitelji u riziku - +385 1 555 7245
Promicanje prava socijalno osjetljivih skupina - +385 1 555 7203
Razvoj socijalnih usluga i koordinacija pružatelja usluga - +385 1 555 7061, +385 1 555 7340, +385 1 555 7345, +385 1 555 7366


Upravljanje programima i projektima:

+385 1 555 7185

Priprema i provedba programa iz fondova EU - +385 1 555 7149
Praćenje  programa i vredovanje projekata iz fondova EU -  +385 1 555 7355
Programi i projekti udruga  - +385 1 555 7334


Nadzor i predstavke:

+385 1 555 7120

Upravni nadzor +385 1 555 7034
Inspekcijski nadzor +385 1 555 7018
Predstavke i pritužbe +385 1 555 7039
Drugostupanjski postupci +385 1 555 7222
Unutarnja revizija +385 1 555 7301