Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru - 29. kolovoza 2023.

Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru, kako je ugovoreno Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 56/2022) i Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 56/2022), usklađuje se s kretanjem cijene goriva svakog posljednjeg utorka u mjesecu za umnožak postotka povećanja prosječne cijene goriva i faktora 0,7, ali samo ako se srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel, promatrana svakog posljednjeg utorka u mjesecu promijeni za više od 10 % u usporedbi sa srednjom cijenom utvrđenom posljednjeg utorka u travnju 2022. godine, a koja iznosi 12,70 kuna (1,69 eura), odnosno ako bude niža od 11,43 kune (1,52 eura) ili viša od 13,97 kuna (1,85 eura).
 
Na dan 29. kolovoza 2023. godine prema podacima Web portala mzoe-gor.hr cijena litre goriva Eurosuper 95 iznosi 1,57 eura i cijena litre goriva Eurodizel iznosi 1,52 eura. Srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel iznosi 1,55 euro, što je unutar referentne vrijednosti od 1,52 eura do 1,85 eura (a radi se o smanjenju od 8,28% u odnosu na srednju cijenu goriva za mjesec travanj 2022).
 
Slijedom navedenog, ugovorena visina naknade troškova prijevoza po kilometru od 1. rujna 2023. godine iznosi 0,18 eura.
 
Novi izračun visine naknade troškova prijevoza objaviti će se na stranicama ministarstva nadležnog za rad posljednjeg utorka mjeseca rujna 2023. godine, odnosno 26. rujna 2023. godine.
 
Datum Cijena Eurosuper 95 Cijena Eurodizel Srednja cijena kolovoz 2023. Srednja cijena travanj 2022. Promjena srednje cijene u odnosu na travanj 2022. u % Umnožak postotka promjene cijene i  faktora 0,7 Ugovoreni iznos naknade prijevoza po kilometru  TKU/KU Iznos umanjenja naknade prijevoza  Iznos naknade prijevoza po kilometru- izračun  29. kolovoza 2023.
A B C ((A+B)/2) D E (C/D*100-100) F (E*0,7) G. H (G*F) I (G-H)
29. kolovoza 2023. 1,57 eura 1,52 eura 1,55 eura 12,70 kn
1,69 eura
-8,28% - 1,35 kn
0,18 eura
- 0,18 eura