Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru - 27. prosinca 2022.

Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru, kako je ugovoreno Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 56/2022) i Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 56/2022), usklađuje se s kretanjem cijene goriva svakog posljednjeg utorka u mjesecu za umnožak postotka povećanja prosječne cijene goriva i faktora 0,7, ali samo ako se srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel, promatrana svakog posljednjeg utorka u mjesecu promijeni za više od 10 % u usporedbi sa srednjom cijenom utvrđenom posljednjeg utorka u travnju 2022. godine, a koja iznosi 12,70 kuna (1,69 eura), odnosno ako bude niža od 11,43 kune (1,52 eura) ili viša od 13,97 kuna (1,85 eura).
 
Na dan 27. prosinca 2022. godine prema podacima Web portala mzoe-gor.hr cijena litre goriva Eurosuper 95 iznosi 9,63 kune, a cijena litre goriva Eurodizel iznosi 10,84 kune. Srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel iznosi 10,24 kune, što je izvan referentne vrijednosti od 11,43 kune do 13,97 kuna, a radi se o smanjenju od 19,37% u odnosu na srednju cijenu goriva za mjesec travanj 2022.
 
Slijedom navedenog, visina naknade troškova prijevoza po kilometru umanjuje se za 13,56% (19,37% x 0,7) i počevši od 1. siječnja 2023. godine iznosi 1,17 kuna odnosno 0,16 eura.
 
Novi izračun visine naknade troškova prijevoza objaviti će se na stranicama ministarstva nadležnog za rad posljednjeg utorka mjeseca siječnja 2023. godine, odnosno 31. siječnja 2023. godine.
 
Datum Cijena Eurosuper 95 Cijena Eurodizel Srednja cijena prosinac 2022. Srednja cijena travanj 2022. Promjena srednje cijene u odnosu na travanj u % Umnožak postotka promjene cijene i  faktora 0,7 Ugovoreni iznos naknade prijevoza po kilometru  TKU/KU Iznos umanjene naknade prijevoza  Iznos naknade prijevoza po kilometru - izračun 27. prosinca 2022.
A B C ((A+B)/2) D E (C/D*100-100) F (E*0,7) G. H (G*F) I (G-H)
27. prosinca 2022. 9,63 kn 10,84 kn 10,24 kn 12,70 kn -19,37% -13,56% 1,35 kn 0,18 kn 1,17 kn
0,16 eura