Održana 18. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj socijalnih politika

U ponedjeljak, 18. prosinca 2023. godine održana je 18. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj socijalnih politika, kojom je predsjedala državna tajnica Marija Pletikosa.

Na sjednici je ravnateljica Zavoda za socijalnu politiku Tatjana Katkić Stanić govorila o smještajnim kapacitetima za djecu, ističući da se radi na širenju usluge smještaja za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i za djecu s problemima u ponašanju i to kroz povećanje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga uz regionalnu ravnomjernost,s ciljem prevencije izdvajanja djece iz primarnih obitelji, smanjenju ulaska korisnika u institucije, povećanju broja udomitelja za djecu, jačanju uloge obiteljskih centara u prevenciji institucionalizacije, unapređenju procjene potreba za pružanjem socijalnih usluga i izrada županijskih socijalnih planova utemeljeni na jedinstvenoj metodologiji za procjenu potreba, međusektorskoj suradnji u socijalnom planiranju socijalnih usluga, razvijanju metodologije/instrumenata za praćenja procesa deinstitucionalizacije prevencije institucionalizacije i transformacije, unapređenju digitalizacije sustava socijalne skrbi, zapošljavanju potrebnih kadrova, unapređenju profesionalnih kompetencija radnika i udomitelja radi prilagodbe promjenama i potrebama u pružanju socijalnih usluga, održivosti usluga u zajednici te podizanju standarda kvalitete pružanja socijalnih usluga.

Prezentirala je i Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima koji se trenutno nalazi na e-savjetovanju. Izmjene u Protokolu o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima odnose se na proširenje postojeće definiciju nasilja i na područje internetskog nasilja, senzibilizaciju javnosti na problem nasilja među djecom i prijavljivanja sumnje, uvođenje preventivnih programa u odgojno-obrazovne ustanove sa ciljem mijenjanja stereotipnih uvjerenja koja pridonose nasilnom ponašanju među djecom i mladima, rano prepoznavanje rizika i međusobna razmjena informacija radi sveobuhvatne zaštite djeteta koje je žrtva među vršnjačkog nasilja, integrirani pristup u zaštiti od nasilja među djecom, odnosno paralelni stručni rad s djetetom žrtvom i djetetom počiniteljem i roditeljima, propisivanje obveze postupanja za zdravstveni sustav, propisivanje uloga nevladinih udruga, preporuke o načinu izvještavanja medija u slučajevima nasilja među djecom kako bi spriječili dvostruku viktimizaciju i zaštitili interese djece, preporuke o načinu suradnje s medijima zbog izuzetno važne uloge u senzibilizaciji javnosti te sustavne edukacije i obveza konzultativne supervizije međuresornih timova koji rade na konkretnim slučajevima u praksi.

Pisane vijesti