Programi i projekti

Programi neformalnog obrazovanja odraslih za stjecanje kompetencija potrebnih za pružanje usluga osobne asistencije
Usluga osobne asistencije

Usluga osobne asistencije, način pružanja usluge te uvjeti za osobnog asistenta propisani su Zakonom o osobnoj asistenciji - Zakon.hr
Osobna asistencija je socijalna usluga kojom se osigurava pomoć i podrška osobi s invaliditetom u aktivnostima koje ne može izvoditi sama radi vrste i stupnja invaliditeta, a koje su joj svakodnevno potrebne u kući i izvan kuće, te pomoć i podrška u komunikaciji i primanju informacija, a u svrhu većeg stupnja samostalnosti i uključenosti u zajednicu, zaštite i osiguravanja ljudskih prava osobe s invaliditetom, kao i ostvarivanja ravnopravnosti s drugima.
Uslugu osobne asistencije pruža osobni asistent (osobi s tjelesnim, intelektualnim i mentalnim oštećenjem), komunikacijski posrednik (osobi s oštećenjem sluha i gluhoslijepoj osobi) te videći pratitelj (osobi s oštećenjem vida).
Mjerila fizičkih osoba zaposlenih kod pružatelja usluge osobne asistencije propisana su Pravilnikom o mjerilima za pružanje usluge osobne asistencije, utvrđivanju cijene, sadržaju obrasca za podnošenje prijave na javni poziv te načinu i uvjetima sklapanja ugovora.
 
Uvjeti za fizičke osobe koje pružaju usluge osobne asistencije

Uslugu osobne asistencije pružaju fizičke osobe zaposlene kod pružatelja usluge osobne asistencije s odgovarajućom kvalifikacijom.
Uvjeti za osobnog asistenta:
 
 • punoljetna zdravstveno sposobna osoba koja ima završen program obrazovanja odraslih (osposobljavanja) za osobnog asistenta i
 • najmanje razinu obrazovanja 4.1 ili 4.2 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (u daljnjem tekstu: HKO) ili
 • najmanje razinu obrazovanja 1 HKO-a i završen program za stjecanje odgovarajuće kvalifikacije ili skupova ishoda učenja za zanimanje njegovatelj.

Uvjeti za komunikacijskog posrednika:
 
 • punoljetna zdravstveno sposobna osoba koja ima završenu najmanje razinu obrazovanja 4.1 ili 4.2 HKO-a
 • komunikacijski posrednik za gluhe osobe koji pruža komunikacijsku podršku hrvatskim znakovnim jezikom mora imati završen program za stjecanje odgovarajuće kvalifikacije ili skupova ishoda učenja sukladno HKO-u za prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika koji uključuje položen ispit razine B2 o poznavanju hrvatskog znakovnog jezika
 • komunikacijski posrednik za gluhe osobe koji pruža komunikacijsku podršku u ostalim sustavima komunikacije mora imati završen program obrazovanja odraslih (osposobljavanja) u ostalim sustavima komunikacije
 • komunikacijski posrednik za gluhoslijepe osobe koji pruža komunikacijsku podršku hrvatskim znakovnim jezikom mora imati završen program za stjecanje odgovarajuće kvalifikacije ili skupova ishoda učenja sukladno HKO-u za prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika koji uključuje položen ispit razine B2 o poznavanju hrvatskog znakovnog jezika i završen program obrazovanja odraslih (osposobljavanja) o prilagodbama hrvatskog znakovnog jezika, pristupu, komunikaciji i prevođenju gluhoslijepim osobama koja dodatno uključuje i svladavanje opisivanja okoline te vođenje u vidu pratnje gluhoslijepe osobe
 • komunikacijski posrednik za gluhoslijepe osobe koji pruža komunikacijsku podršku u ostalim sustavima komunikacije mora imati završen program obrazovanja odraslih (osposobljavanja) o prilagodbama hrvatskog znakovnog jezika, pristupu, komunikaciji i prevođenju gluhoslijepim osobama koja dodatno uključuje i svladavanje opisivanja okoline te vođenje u vidu pratnje gluhoslijepe osobe i završen program za stjecanje odgovarajuće kvalifikacije ili skupova ishoda učenja sukladno HKO-u osposobljavanja za pružanje komunikacijske podrške gluhoslijepim osobama u ostalim sustavima komunikacije koji uključuje položen ispit razine A2 o poznavanju hrvatskog znakovnog jezika.
 
 
Obrazovanje (osposobljavanje) za pružanje usluge osobne asistencije
 
Obrazovanje (osposobljavanje) za pružanje usluge osobne asistencije provodi se kroz programe neformalnog obrazovanja odraslih za stjecanje kompetencija potrebnih za rad i označava aktivnosti obrazovanja zaposlenih i nezaposlenih odraslih koje obuhvaćaju organizirane neformalne oblike obrazovanja odraslih usmjereno na stjecanje kompetencija potrebnih za rad, a koji se provode i financiraju u okviru djelokruga ministarstva nadležnog za rad.
 
Sukladno članku 17. stavku 8. Zakona o obrazovanju odraslih (NN 144/21), programi neformalnog obrazovanja za stjecanje kompetencija potrebnih za rad koji se financiraju putem vaučera iz europskih strukturnih i investicijskih fondova te mehanizma za oporavak i otpornost, kao dokaz da se temelje na poveznici sa standardom zanimanja ili skupom kompetencija i standardom kvalifikacije ili skupom ishoda učenja iz Registra HKO-a, moraju imati suglasnost ministarstva nadležnog za rad.
 
Prema članku 1. stavku 9. Zakona o obrazovanju odraslih neformalno obrazovanje za stjecanje kompetencija potrebnih za rad, uz ustanove koje imaju registriranu djelatnost obrazovanja odraslih,  mogu provoditi i pravne i fizičke osobe sukladno zakonu kojim se uređuje tržište rada.
 
Kurikulum programa neformalnog obrazovanja odraslih za stjecanje kompetencija potrebnih za rad dokument je koji osmišljava i izrađuje pravna osoba/fizička osoba (ustanove, trgovačka društva i obrti), te ga i provodi uz suglasnost ministarstva nadležnog za rad.
 
Detaljne upute za planiranje, osmišljavanje i izradu programa neformalnog obrazovanje odraslih za stjecanje kompetencija potrebnih za rad propisane u Smjernicama za izradu programa neformalnog/formalnog obrazovanja odraslih za stjecanje kompetencija potrebnih za rad  Smjernice - vauceri.hzz.hr
 
 
Obrasci za opis programa neformalnog obrazovanja odraslih za stjecanje kompetencija potrebnih za pružanje usluge osobne asistencije
 
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike izradilo je predloške obrazaca za opis programa neformalnog obrazovanja s preuzetim kompetencijama i ishodima učenja iz Registra HKO-a na kojima se temelji program.
Programe je potrebno preuzeti, ispuniti dio vezan uz izvoditelje programa, opis teme,(sadržaj/ključni pojmovi teme, način poučavanja, način vrednovanja, literatura i drugi obrazovni materijali/mediji koji će se koristiti tijekom poučavanja i učenja).
 
 1. Obrazac neformalnog obrazovanja-pružanje usluga osobne asistencije/osobni asistent
Obrazac- osobni asistent
 1. Obrazac neformalnog obrazovanja-pružanje usluga osobne asistencije/komunikacijski posrednik
Obrazac- komunikacijski posrednik

 
Postupak odobravanja za izvođenje programa neformalnog obrazovanja odraslih za pružanje usluga osobne asistencije
 
Programi neformalnog obrazovanja za stjecanje kompetencija potrebnih za rad koji se financiraju putem vaučera iz europskih strukturnih i investicijskih fondova te mehanizma za oporavak i otpornost, kao dokaz da se temelje na poveznici sa standardom zanimanja ili skupom kompetencija i standardom kvalifikacije ili skupom ishoda učenja iz Registra HKO-a, moraju imati suglasnost ministarstva nadležnog za rad (članak 17. stavak 8. Zakona o obrazovanju odraslih).
 
Sukladno navedenom, postupak ishođenja suglasnosti za izvođenje programa neformalnog obrazovanja odraslih za stjecanje kompetencija potrebnih za rad je sljedeći:
 
 • pravna osoba/fizička osoba (ustanove, trgovačka društva i obrti) izrađuje program neformalnog obrazovanja za stjecanje kompetencija potrebnih za rad sukladno Smjernicama za izradu programa neformalnog/formalnog obrazovanja odraslih za stjecanje kompetencija potrebnih za rad Smjernice - vauceri.hzz.hr i pripadajućem Obrascu za opis programa neformalnog/formalnog obrazovanja za stjecanje kompetencija potrebnih za rad
 • pravna osoba/fizička osoba (ustanove, trgovačka društva i obrti), ministarstvu nadležnom za rad podnosi zahtjev za izdavanje suglasnosti za izvođenje programa neformalnog obrazovanja odraslih
 • u zahtjevu se navode podatci o izvoditelju programa  (naziv i adresa, kontakti - adresa e-pošte i telefon) i naziv programa za koji se traži suglasnost.
 • zahtjev i prijedlog kurikuluma programa neformalnog obrazovanja odraslih za stjecanje kompetencija potrebnih za rad se dostavljaju ministarstvu nadležnom za rad elektroničkim putem na adresu programi@mrosp.hr
 •  temeljem zahtjeva izvoditelja programa ministarstvo nadležno za rad izrađuje pisanu suglasnost za izvođenje programa neformalnog obrazovanja te istu dostavlja izvoditelju programa.
 • nakon zaprimljene suglasnosti za izvođenje programa neformalnog/formalnog obrazovanja za stjecanje kompetencija potrebnih za rad izvoditelj programa može podnijeti zahtjev za upis programa u bazu programa i pružatelja usluga obrazovanja HZZ-u kako bi program mogao biti financiran sustavom vaučera.
 • izvoditelj programa (pravna osoba/fizička osoba) može započeti s provedbom programa neformalnog obrazovanja za stjecanje kompetencija potrebnih za rad nakon dobivene suglasnosti od ministarstva nadležnog za rad.
 
 
Za dodatne informacije možete se obratiti na vrednovanje-nfo@mrosp.hr
Održana prva konferencija ESF projekta Unaprjeđenje sustava kolektivnog pregovaranja i praćenja učinaka sklopljenih kolektivnih ugovora
Na prvoj konferenciji projekta, održanoj 10. studenoga 2021. u Zagrebu, predstavljeni su ciljevi i dosad postignuti rezultati provedbe ESF projekta „Unaprjeđenje sustava kolektivnog pregovaranja i praćenja učinaka sklopljenih kolektivnih ugovora“.

Projekt provodi Uprava za rad i zaštitu na radu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u suradnji s projektnim partnerom Financijskom agencijom, u potpunosti se financira sredstvima Europske unije, a vrijednosti je 12.021.128,65 kuna.

U uvodnom govoru pomoćnik ministra Dražen Opalić  istaknuo je kako su u pregovorima o kolektivnim ugovorima nedostajali alati koji bi koristili podatke iz baze Centralnog obračuna plaća (COP) te će ovaj projekt omogućiti bolje i svrsishodnije korištenje tih podataka u izradi analiza sustava plaća u javnoj i državnoj službi.

U projektu će se izgraditi Izvještajni sustav za podršku procesima kolektivnog pregovaranja i praćenja učinaka primjene kolektivnih ugovora, koji se temelji na Odluci Vlade RH o njegovoj uspostavi. Također, Izvještajni sustav bit će koristan alat za analize i nuđenje rješenja o kojima ćemo se dogovarati sa socijalnim partnerima ne samo tijekom kolektivnog pregovaranja nego i pri donošenju zakona o plaćama u javnim i državnim službama. Izravan uvid u podatke svih državnih tijela imat će Vlada RH i ministarstva nadležna za rad, financije i upravu, dok će sva druga ministarstva imati uvid u podatke proračunskih korisnika u nadležnosti njihova razreda. Sindikati kao socijalni partneri imat će pravo dobiti podatke koji su povezani s njihovim pregovaračkim stavovima preko resornog ministarstva rada.

Direktorica servisa za državu u FINA-i Iva Sabljak, govoreći o važnosti informacijskih sustava za koje je zadužena Fina, istaknula je kako će se uspostavom ovog Izvještajnog sustava postići kvalitetno korištenje podataka iz COP-a u svrhu analiza i izrada simulacija za potrebe kolektivnih pregovora i planiranje troškova državnog proračuna. Uspjeh će se mjeriti time koliko će se novi sustav koristiti i kontinuirano nadograđivati novim izvještajnim mogućnostima, jer će se tek kroz operativni rad i upoznavanjem s ogromnim mogućnostima kombinatorike podataka prepoznavati i nove korisničke potrebe.

Načelnica Inga Žic sudionike je, temeljem dugogodišnjeg iskustva, upoznala s problematikom kolektivnog pregovaranja te je istaknula kako su u ovo područje potrebno unaprijediti. Potrebno je ujednačiti pristup pregovaračkih odbora, vremenski uskladiti pregovaranje, te s dva krovna kolektivna ugovora definirati zajedničke institute, a granskim kolektivnim ugovorima trebalo bi ugovarati specifičnosti za pojedine javne službe.Ujedno je potrebno postići transparentnost i veću pravnu sigurnost, a Izvještajni sustav bit će velika podrška u pregovorima, te će uz analize omogućiti simulaciju predloženih rješenja, kao i praćenje primjene ugovora s financijskog i pravnog aspekta.

Izvještajni sustav neće samo služiti za unaprjeđenje kolektivnog pregovaranja, nego će biti i jako dobra analitička podrška svim ministarstvima u upravljanju rashodima za zaposlene, a pridonijet će i boljem upravljanju ljudskim potencijalima. Svi podaci bit će na jednome mjestu i moći će se pretraživati, uz određene uvjete i ograničenja. U sklopu projekta provest će se edukacija za korisnike budućeg sustava, što će pridonijeti učinkovitosti javne uprave. Također, izradit će određeni dokumenti i edukacijski materijali te temeljem učestalih pitanja i odgovora stvoriti baza znanja, koja će omogućiti nadogradnju Izvještajnog sustava, kazala je Snježana Štefok, voditeljica projekta.

Marijana Müller, voditeljica projekta u partnerskog organizaciji, detaljno je predstavila Izvještajni sustav, koji je u testnoj fazi. Istaknula je kako će FINA, uz održavanje i razvoj samog sustava, pružati korisnicima i stručnu podršku pripremajući izvješća na zahtjevnije upite. To je potkrijepila s više primjera analiza i simulacija iz testne faze. Osim stavljanja Izvještajnog sustava u produkcijsku fazu, predstoje edukacije koje su osmišljene u šest modula za ukupno 120 polaznika.
Sudionici konferencije za zanimanjem su pratili izlaganja, te su postavili više pitanja prezenterima.

Na konferenciji su, uz pomoćnika ministra Dražena Opalića, sudjelovale Inga Žic i Snježana Štefok kao predstavnice Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, direktorica FINA-inog servisa za državu Iva Sabljak te Marijana Müller, voditeljica projekta. Online konferenciju pratilo je stotinjak prijavljenih sudionika, a moderirao je Tin Bašić.

 
Popratni materijal konferencije možete preuzeti OVDJE.
Uvodna izlaganja pomoćnika Dražena Opalića i Ive Sabljak dostupna su  https://www.youtube.com/watch?v=zdz1yfiwLxo , a prezentacija u .pdf-u OVDJE.
Izlaganje o problematici kolektivnog pregovaranja dostupno je https://www.youtube.com/watch?v=FZMCGl_aOXw , a prezentacija u .pdf-u OVDJE.
Izlaganje o ciljevima i održivosti projekta dostupno je https://www.youtube.com/watch?v=6m94CLWd2qY , a prezentacija u .pdf-u OVDJE.
Izlaganje o Izvještajnom sustavu dostupno je https://www.youtube.com/watch?v=DBMERc69nW4 , a prezentacija u -pdf-u OVDJE.


 
SHARE - istraživanje o zdravlju, starosti i umirovljenju
Glavna multinacionalna istraživačka baza podataka o demografskom starenju u Europi.

Više na https://www.share-project.hr/ 
Projekt MindBot u sklopu Obzora 2020.
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike partner je projektu „Mental Health promotion of cobot Workers in Industry 4.0“ (MindBot), koji se provodi u sklopu Okvirnog programa EU-a za istraživanje i inovacije Obzor 2020.
 
Glavni cilj projekta je utvrditi metode i rješenja kojima se pozitivno utječe na mentalno zdravlje radnika u industriji 4.0, osobito u malim i srednjim poduzećima koja u proizvodnju uvode suradničke robote, odnosno kobote. Projekt obuhvaća razvoj strategije i instrumente intervencije s tehnološkog, organizacijskog i psihosocijalnog aspekta u radni proces. Ideja je dizajnirati radna mjesta na kojima se razina izazova i težina radnih zadataka poklapaju sa sposobnostima i vještinama radnika, s ciljem da se pospješi i podrži motiviranost i angažman radnika koji komuniciraju i rade s kobotima, te da se posao obavlja na fleksibilan i personaliziran način. Istraživanje koje će se u sklopu projekta provesti uključuje i rad autističnih osoba sa suradničkim robotima.
 
Ključni očekivani rezultati projekta su:
 
1) Definiranje i izrada organizacijskih smjernica za dizajniranje radnog mjesta u proizvodnji koje se temelji na radu suradničkog robota te istodobno čuva i promovira mentalno zdravlje radnika;
2) Određivanje tehničkih smjernica za kreiranje suradničkog robota koji ujedno prijateljski čuva mentalno zdravlje radnika, te izrada prototipa takvog kobota pod nazivom MindBot;
3) Definiranje modela zapošljavanja osoba s dijagnozom poremećaja iz autističnog spektra (ASD) a koji rade, ili mogu raditi, u proizvodnom procesu u malim i srednjim poduzećima koja su u proizvodnju uvela ili namjeravaju uvesti kobote.
 
Projektno partnerstvo uključuje velikog svjetskog proizvođača kobota, sveučilišta, tehničke i medicinske istraživačke centre, te donositelja propisa. Koordinator projekta je Znanstveni institut Eugenio Medea iz Italije, a projektni partneri CNR i Milansko sveučilište iz Italije, belgijski BIORICS, njemački DFKI, KUKA i Sveučilište iz Augsburga, te iz Hrvatske Riječko sveučilište i Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.
 
Europska komisija odobrila je financiranje ovog projekta u ukupnom iznosu od 3.908.863,75 eura. 

Provedbeno razdoblje projekta je 36 mjeseci, a započelo je 1. siječnja 2020.  

Više informacija na poveznici: https://www.mindbot.eu/

Ovaj projekt financiran je sredstvima programa Obzor 2020. - programa Europske unije za istraživanje i inovacije, temeljem Ugovora br. 847926
ESF projekt Unaprjeđenje sustava kolektivnog pregovaranja i praćenja učinaka sklopljenih kolektivnih ugovora
Uprava za rad i zaštitu na radu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne skrbi, u sklopu Europskog socijalnog fonda, provodi projekt „Unaprjeđenje sustava kolektivnog pregovaranja i praćenja učinaka sklopljenih kolektivnih ugovora“. Partner u projektu je Financijska agencija. 

Ukupna vrijednost projekta je 12.021.128,65 kuna, koliko iznose bespovratna sredstva Europskog socijalnog fonda. Projekt se financira u okviru Prioritetne osi 4 - „Dobro upravljanje“, Specifičnog cilja 11.i.1 „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima“ Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.".

Cilj projekta je pridonijeti jačanju učinkovitosti javne uprave kroz unaprjeđenje sustava kolektivnog pregovaranja i praćenja učinaka sklopljenih kolektivnih ugovora koji obvezuju Vladu RH. U sklopu projekta izradit će se Izvještajni sustav, te će njegova uspostava omogućiti unaprjeđenje kolektivnoga pregovaranja u državnom sektoru i javnim službama. Kao središnji poslovno-informacijski sustav za provođenje analiza i simulacija, ovaj sustav bit će analitička podrška u procesu kolektivnog pregovaranja, u dijelu koji utječe na rashode za zaposlene. Omogućit će praćenje financijskih i pravnih učinaka sklopljenih kolektivnih ugovora u državnim tijelima i javnim službama, te će na taj način biti analitička podrška u učinkovitom upravljanju rashodima za zaposlene, kao i u upravljanju ljudskim potencijalima.

Uz to što će se uspostavom Izvještajnog sustava omogućiti praćenje rashoda za zaposlene u državnim tijelima i javnim službama koji se osiguravaju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, simulacije će omogućiti izračune financijskih učinaka koji prethode donošenju novih ili izmjenama postojećih pravnih akata koji izravno utječu na rashode za zaposlene.

U sklopu projekta provest će se edukacije za rad u novom sustavu određenog broja zaposlenika svih državnih tijela.

Provedba projekta započela je u srpnju 2020. i trajat će do polovice prosinca 2022. 
ESF projekt Razvoj sustava e-učenja, upravljanja i praćenja zaštite na radu
Uprava za rad i zaštitu na radu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne skrbi provodi projekt „Razvoj sustava e-učenja, upravljanja i praćenja zaštite na radu.

Projekt se provodi u     sklopu Europskog socijalnog fonda, u okviru Prioritetne osi 1 „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“ Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."
 
Cilj projekta je unaprjeđivanje sustava zaštite na radu u Republici Hrvatskoj, a provođenjem projekta ovo Ministarstvo ujedno će osnažiti svoju ulogu servisa građanima u području zaštite zdravlja radnika i sigurnosti na radu. U sklopu projekta razvit će se Informacijski sustav ZNR, te izraditi metodološka online aplikacija za procjenu rizika Risko. Izradom 30 OiRA alata za procjenu rizika olakšat će se primjena propisa obrtnicima i pretežito mikro i malim poslodavcima u određenim djelatnostima, a ujedno će se pridonijeti OiRA zajednici jer će se izraditi 13 novih alata, dok će 17 biti preuzeto i prilagođeno hrvatskim propisima iz ove europske zajednice koja potiče razmjenu alata za procjenu rizika, te razmjenu znanja i dobrih praksi u području sigurnosti i zdravlja na radu. 
 
U sklopu projekta uspostaviti će se sustav e-učenja u području zaštite na radu i izraditi šest modula:
 
1) za korištenje alata iz ovog projekta, 
2) za osposobljavanje ovlaštenika poslodavca i povjerenika radnika za ZNR, 
3) pripremni e-tečaj za polaganje općeg i posebnog dijela stručnog ispita za stručnjaka ZNR (stručnjak ZNR I. i II.), 
4) za unutarnji nadzor ZNR za poslodavce i radnike, 
5) pripremni e-tečaj za polaganje stručnog ispita za koordinatora ZNR I. i II., 
6) pripremni e-tečaj za polaganje stručnog ispita samo za koordinatora ZNR II. 
 
Također, provest će se edukacijsko-preventivna aktivnost s ciljem sprječavanja mišićno-koštanih bolesti, a zaposlenici Uprave za rad i zaštitu na radu imat će priliku razmijeniti znanje i iskustvo s kolegama iz europskih institucija.
 
Ukupna vrijednost projekta je 5.046.422,40 kune, a provedbeno razdoblje traje do polovice rujna 2022.

Film o projektu dostupan je na sljedećoj poveznici: https://www.youtube.com/watch?v=r5qcNttdHu8&t=1s


Obavijest o provođenju projekta sufinanciranog sredstvima Fonda za azil, migracije i integraciju „NOVI DOM“
Dana 24. rujna 2020. godine, potpisivanjem Sporazuma o izravnoj dodjeli financijskih sredstava između Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Uprave za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije, započela je provedba projekta „Novi dom“, koji je sufinanciran sredstvima EU, odnosno sredstvima Fonda za azil, migracije i integraciju.

Opći cilj projekta je pridonijeti boljoj integraciji djece bez pratnje u život zajednice, osigurati ranu integraciju putem prihvata, smještaja, skrbničke i psihosocijalne podrške i podržati njihovo uključivanje u život lokalne zajednice. Cilj je i osigurati usluge usmenog i pismenog prijevoda s hrvatskog jezika na jezik kojim se koriste djeca bez pratnje i obratno.

Korisnik projekta je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Centar za socijalnu skrb Pakrac i Centar za pružanje usluga u zajednici Lipik.

Predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca.


           

PROJEKT SUFINANCIRAN SREDSTVIMA
FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU
 
Projekt ujednačavanja socijalnih naknada na lokalnoj razini s ESSPROS metodologijom – druga faza
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u suradnji sa Službom za potporu strukturnim reformama Europske komisije (SRSS), kroz Program potpore strukturnim reformama 2017.-2020. za Republiku Hrvatsku provodi drugu fazu Projekta ujednačavanja socijalnih naknada na lokalnoj razini s ESSPROS metodologijom.
 
Procijenjena vrijednost projekta za tehničku podršku od strane Europske komisije je 350.000,00 eura dok je ovo Ministarstvo uložilo 400.000,00 kuna u razvoj i nadogradnju aplikacije u koju JLP(R)S unose podatke o socijalnim naknadama (SoNal aplikacija). Završetak provedbe druge faze Projekta je planiran u 6. mjesecu 2021. godine.
 
Prva faza Projekta je provedena 2018. godine, također u suradnji s Europskom komisijom, kada je po prvi puta na jednom mjestu u SoNal aplikaciji omogućeno  prikupljanje podataka o socijalnim naknadama osiguranim od strane JLP(R)S.
 
Cilj provedbe druge faze navedenog Projekta je osigurati kvalitetu podataka o socijalnim naknadama koje osiguravaju JLP(R)S u ESSPROS metodologiji te izgraditi kapacitet JLP(R)S-a kako bi se postupak prikupljanja, validacije i analize podataka redovito nastavio i u budućnosti u svrhu kreiranja boljih socijalnih politika.        
 
Kvalitetna analiza podataka će omogućiti postizanje učinkovitijeg i pravednijeg sustava socijalne zaštite bolje usmjerenog na potrebite te će osigurati veći obuhvat osoba u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Također, navedeno je preduvjet za izradu registra socijalnih naknada čime će se smanjiti rascjepkanost sustava njegovim povezivanjem na nacionalnoj i lokalnoj razini.
Projekt Razvoj metodologije za izračun cijena socijalnih usluga
U Republici Hrvatskoj u sustavu socijalne skrbi djeluju različiti pružatelji socijalnih usluga (pružatelji usluga čiji je osnivač RH i pružatelji usluga drugih osnivača) koji sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi pružaju socijalne usluge za različite korisničke skupine. 

U sklopu Programa potpore strukturnim reformama (SRSP) 2019. provodi se projekt Razvoj metodologije za izračun cijena socijalnih usluga. Iznos projekta je 300.000 eura.

Cilj ovog projekta je pridonijeti razvoju transparentnog sustava socijalne skrbi s dostupnim informacijama o vrsti i iznosu davanja za svakog pojedinog korisnika, kao i pridonijeti povećanju socijalnih usluga i njihove kvalitete. Projekt treba rezultirati prijedlogom jedinstvene metodologije za izračun cijena socijalnih usluga primjenom koje bi se osigurao jednaki pristup u financiranju pružatelja socijalnih usluga. Jedinstvena metodologija za izračun cijena socijalnih usluga poslužit će kao podloga za donošenje podzakonskog propisa koju će primjenjivati svi pružatelji u sustavu socijalni skrbi neovisno o pravnom statusu i/ili osnivaču.

Jedinstvena metodolgija za izračun cijena socijalnih usluga donijet će se nakon analize rashoda i prihoda operativnog rada državnih i nedržavnih pružatelja socijalnih usluga, pregleda odabranih primjera dobre prakse u EU, procjene razumnih troškova isporuke socijalnih usluga te datih preporuka za donošenje jedistvene metodologije. 
Projekt Formalni i neformalni oblici skrbi za starije osobe (analiza i istraživanje)
U sklopu Programa potpore strukturnim reformama (SRSP) 2019. provodi se projekt Formalni i neformalni oblici skrbi za starije osobe (analiza i istraživanje). Iznos projekta je 220.000 eura, a provodi ga Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD).  Započeo je u srpnju 2019. godine i očekivano trajanje je 18 mjeseci. Podaci dobiveni istraživanjem poslužit će kao podloga za uvođenje novih usluga starijim osobama radi unaprjeđenja skrbi za starije osobe kako bi im se omogućio život u vlastitom domu. Temeljem rezultata dobit ćemo preporuku koja bi u sebi sadržavala: najprihvatljivije oblike usluga za starije osobe, stručnu i ekonomsku opravdanost  predloženih oblika skrbi, načine i uvjete ostvarivanja predloženih oblika skrbi te simulaciju provedbe.
Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Naziv projekta: MROSP – Tehnička pomoć OPULJP, faza I

Naziv korisnika: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb

Kratki opis: Upravljanje i provedba Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. (OPULJP) vrši se u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i vijeća od 17. prosinca 2013. te Uredbe (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i vijeća od 17. prosinca 2013. Funkciju Upravljačkog tijela (UT) OPULJP-a vrši Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava. OPULJP se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF) osnovni cilj kojeg je doprinijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj.

Stupanjem na snagu Zakona o ustrojstvu i djelovanju tijela državne uprave (NN 85/20) došlo je do promjene naziva i djelokruga Ministarstva rada i mirovinskoga sustava i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, odnosno temeljem članka 3, stavka 1, točka 11. ustrojeno je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Spajanjem ministarstava donesena je izmjena i spajanje Obavijesti o dodjeli bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 5 - Tehnička pomoć OP ULJP 2014 - 2020., čime su spojeni iznosi postojećih Obavijesti MRMS i MDOMSP u jedinstvenu Obavijest Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: osigurati učinkovito korištenje dodijeljenih sredstava u skladu sa zadanim ciljevima, relevantnim pravilima i zakonskim okvirima. Kroz projekt će se pružiti podrška Upravljačkom tijelu OPULJP-a i Posredničkom tijelu razine 1 sufinanciranjem plaća državnih službenika zaposlenih na praćenju i provedbi aktivnosti povezanih s OPULJP-om, kao i troškova koji nastaju vezano uz pripremu, praćenje i provedbu OPULJP-a (troškovi edukacija, organizacije konferencija, sjednica odbora, najma poslovnog prostora i pripadajućeg udjela režija, nabave potrebne opreme, promidžba i informiranje javnosti o mogućnostima sufinanciranja iz ESF-a i sl.), a u svrhu jačanja kapaciteta akreditiranog Tijela Sustava za upravljanje i kontrolu korištenja ESF-a.

Ukupna vrijednost projekta: 138.575.458,59 kn; EU financiranje (85%): 117.789.139,80 kn

Razdoblje provedbe projekta: 2016. – 31.12.2023. godine

Kontakt osoba: Ana Vukas, ovlaštena za obavljanje poslova glavne tajnice Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Detaljnije informacije možete pronaći na mrežnoj stranici Europskog socijalnog fonda na poveznici http://www.esf.hr/obavijest-o-dodjeli-bespovratnih-sredstava-iz-prioritetne-osi-5-tehnicka-pomoc/
 
 
Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava tehničke pomoći tijelima nadležnim za provedbu Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. (FEAD)
Naziv projekta: MROSP – Tehnička pomoć FEAD, faza I

Naziv korisnika: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb

U sustavu upravljanja, provedbe i kontrole korištenja FEAD-a Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kao pravnog slijednika Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku ima ulogu Upravljačkog tijela te je odgovorno za djelotvornu i učinkovitu provedbu FEAD-a, obnašajući značajan broj funkcija u vezi s upravljanjem operativnim programom te praćenjem, financijskim upravljanjem, kontrolama i odabirom projekata.

Kratki opis: Upravljanje i provedba Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. (OP) vrši se u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 223/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11.03.2014. o Fondu europske pomoći za najpotrebitije (FEAD). Prema Uredbi, funkciju Upravljačkog tijela OP-a vrši Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike te je time odgovorno za djelotvornu i učinkovitu provedbu FEAD-a, obnašajući značajan broj funkcija u vezi s upravljanjem operativnim programom te praćenjem, financijskim upravljanjem, kontrolama i odabirom projekata. Spajanjem ministarstava donesena je izmjena i spajanje Obavijesti o dodjeli bespovratnih sredstava iz tehničke pomoći FEAD-a, čime su spojeni iznosi postojećih Obavijesti MRMS i MDOMSP u jedinstvenu Obavijest Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Ciljevi i očekivani rezultati:
- osigurati potpuno i učinkovito korištenje sredstava dodijeljenih kroz FEAD, u skladu s relevantnim pravilima i zakonskim okvirima;
- pružanje podrške Upravljačkom tijelu sufinanciranjem plaća državnih službenika zaposlenih na praćenju i provedbi aktivnosti povezanih uz FEAD te ostalih troškova vezanih uz pripremu, praćenje i provedbu FEAD-a (troškovi putovanja, edukacija i sl.);
- dodatno educirati zaposlenike operativne strukture kako bi učinkovito izvršavali i provodili operativne aktivnosti u svrhu što bolje iskorištenosti EU sredstava;
- osigurati izvršenje provjera na licu mjesta u cilju praćenja provedbe projekata;
- osigurati izvršenje aktivnosti vezanih uz vidljivost, informiranje i komunikaciju.


Ukupna vrijednost projekta je 7.618.464,19 kuna, od kojeg se 6.475.694,56 kuna financira EU sredstvima.

Razdoblje provedbe projekta: 01.02.2016. - 31. prosinca 2023. godine.

Kontakt osoba: Ana Vukas, ovlaštena za obavljanje poslova glavne tajnice Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
 
www.fead.hr


 
Zajedno protiv dječjeg siromaštva


Za bolje uvjete života djece i obitelji u Hrvatskoj


Zajedno protiv dječjeg siromaštva je projekt koji financira Europska unija pod nazivom Institucionalno jačanje sustava socijalne skrbi radi poboljšanja ciljanja socijalnih programa i smanjenja siromaštva.

Projekt se financira kroz program Twinninga, prijelaznog instrumenta* EU-a za Hrvatsku, i rezultat je suradnje hrvatske i francuske državne uprave. Provedbeni partner projekta je Expertise France – francuska agencija za međunarodnu tehničku pomoć.
 
*Prijelazni instrument je privremeni instrument namijenjen novim državama članicama EU-a u prvim godinama članstva kao pomoć u financiranju mjera za razvoj i jačanje nacionalnih, administrativnih i pravosudnih sposobnosti za provedbu i primjenu zakonodavstva Europske unije.


Osnovne informacije 

Ovaj Twinning projekt - vrijedan 1,1 milijun eura - predstavlja zajednički projekt Hrvatske i Francuske usmjeren na smanjenje obiteljskog i dječjeg siromaštva u Hrvatskoj. 

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske provodi projekt u suradnji s Vladom Francuske Republike. Projekt je započeo u siječnju 2017. i provodit će se kroz razdoblje od 18 mjeseci, zaključno do srpnja 2018. godine.


Ciljevi projekta

Cilj projekta je pružiti potporu socijalnim skupinama koje su izložene riziku od socijalne isključenosti te onima koji nailaze na poteškoće pri ostvarivanju svojih građanskih i socijalnih prava.  

Svrha projekta je jačanje institucijskih kapaciteta pružatelja socijalnih usluga za ranu identifikaciju i pravovremeno pružanje socijalnih usluga osobama i obiteljima u riziku od siromaštva, posebice djeci. Djeca koja odrastaju u siromaštvu izložena su većem riziku od socijalne isključenosti i vjerojatno će iskusiti i druge psihosocijalne probleme. Prekidanje kruga siromaštva i nedostatka mogućnosti predstavlja jedan od glavnih ciljeva ovog Projekta.

Cilj ovog projekta je stjecanje uvida u uvjete i dinamiku dječjeg siromaštva u Hrvatskoj. 


Aktivnosti i očekivani rezultati projekta

O dječjem siromaštvu u Hrvatskoj nedostaje informacija. Ono što općenito nedostaje jesu podaci o stvarnim životnim uvjetima djece i o različitim aspektima njihove dobrobiti.

Očekivani rezultati ovog Twinning projekta trostruki su:

(1) Projekt će utvrditi pokazatelje siromaštva radi ranog prepoznavanja obitelji i djece koja su izložena riziku od siromaštva. Učinkoviti prevencijski programi, rano prepoznavanje i intervencije dokazano smanjuju rizik od dječjeg siromaštva.

Nadalje, poboljšat će se informacijsko- upravljački sustav socijalne skrbi. Potrebno je nadograditi postojeću on-line bazu podataka Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku tako da prikazuje distribuciju dječjeg siromaštva u različitim županijama  u svrhu pravovremenog pružanja usluga i sprječavanja socijalne isključenosti obitelji i djece koja su izložena riziku od siromaštva.
 
To će omogućiti planiranje socijalnih službi i programa u zajednici temeljeno na prikupljanju i praćenju podataka, što će rezultirati jednakom distribucijom, kao i kvalitetom socijalnih službi i programa diljem Hrvatske.

(2) Nekoliko hrvatskih županija s jedne strane ima visoki postotak dječjeg siromaštva, dok s druge ima nedostatak socijalnih programa. Projekt će razviti i provesti socijalne programe u dvije pilot županije u Hrvatskoj za koje se utvrdilo da su im potrebni specifični programi, s ciljem smanjivanja rizika od dječjeg siromaštva.
 
(3) Projekt predviđa razvoj IT sustava za praćenje i evaluaciju socijalnih programa koji je kompatibilan s relevantnim bazama podataka.  
 
Glede jačanja kapaciteta, stručnjaci koji rade na različitim razinama bit će educirani kroz ovaj Twinning projekt o različitim temama: od statistike i analitike, pripreme socijalnih i akcijskih planova, razvoja, primjene, praćenja i evaluacije socijalnih programa; pa sve do mehanizama suradnje između različitih socijalnih pružatelja usluga na nacionalnoj i lokalnim razinama.
 
Svi će projektni rezultati zajednički pridonijeti ranom otkrivanju i pravovremenom pružanju kvalitenih usluga obiteljima i djeci izloženih riziku od siromaštva.
 
Dječje siromaštvo i prenošenje siromaštva iz generacije u generaciju rezultira značajnim posljedicama, ne samo za one koji su dijelom toga nego i za cjelokupno društvo. Fokusiranje na djecu neophodno je za održivo, učinkovito i konkurentno gospodarstvo temeljeno na znanju kao i za međugeneracijsko pravedno društvo.  
Završen projekt Uprave za tržište rada i zapošljavanje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava u okviru Prioritetne osi 5 - Tehnička pomoć Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Uprava za tržište rada i zapošljavanje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava uspješno je završila projekt pod nazivom „Prioritetna os 5 – Tehnička pomoć Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ (broj ugovora UP.05.1.2.01.0005).
Cilj projekta je bio kvalitetna priprema za provedbu Operacija koje su financirane putem Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u nadležnosti Ministarstva rada i mirovinskoga sustava i to za slijedeće Operacije: Provedba strategije za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje; Potpora razvoju Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području povezivanja obrazovanja i tržišta rada; Socijalne inovacije u aktivaciji mladih osoba i Provedba Nacionalne kampanje Garancije za mlade.

U okviru projekta ostvarene su slijedeće aktivnosti:
 • Izrađena je analiza i unaprjeđen Akcijski plan za provedbu Strategije cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja irazvoja karijere
 • Izrađen je nacrt sažetka operacije prema Akcijskom planu za provedbu Strategije cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja irazvoja karijere
 • Izrađena je analiza i unaprjeđena postojeća metodologija za izradu profila sektora
 • Izrađena je izmjena sažetka operacije za projekt „Potpora razvoju Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području povezivanja obrazovanja i tržišta rada“ i dokumentacije za javnu nabavu izrade standarda zanimanja
 • Izrađena je analiza stanja i preporuke za razvoj aktivnosti s posebno osjetljivim skupinama mladih u NEET statusu
 • Izrađen je sažetak operacije za projekt „Dubinska analiza sustava mentorstva“
 • Pripremljena je promidžbena kampanja „Garancije za mlade“
Projekt je trajao od 1. siječnja 2016 do 29. veljače 2019., dok je vrijednost projekta iznosila 520.000,00 kn, od čega je 85% financirano sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., a 15% sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske.

www.esf.hr